Tag: rovné

Průmysl a inovace 06-09-2011

Rovné příležitosti, trh práce, konkurenceschopnost a vzdělání

Nedávné období přineslo při vymezování principů a podmínek ekonomické konkurenceschopnosti nový prvek. Faktory konkurenceschopnosti detailně sledují, do jaké míry jsou respektovány zásady rovných příležitostí při dosahování udržitelného ekonomického výkonu. Ty jsou většinou vnímány jako vyrovnání podmínek pro ženy a muže při respektování pravidel genderové politiky, ale nabývají i mnohem širších podob. Tímto tématem se zabývá analýza uveřejněná v zářijovém Měsíčníku EU aktualit, který vydává EU Office (Kancelář pro EU) České spořitelny.
Vzdělávání 21-02-2011

Výzva Karlovarského kraje v oblasti rovných příležitostí

Krajský úřad Karlovarského kraje vyhlásil 4. kolo výzvy v oblasti Rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními potřebami
15-01-2010

MPSV otevřelo výzvu v oblasti rovných příležitostí mužů a žen

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo novou výzvu pro předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
Sociální politika 04-12-2009

Krize by mohla pomoci „sociální Evropě“ spíš než Lisabon, říká levice

Nezaměstnanost stále roste a sociální rozdíly se prohlubují. Za takového stavu se podle odborníků nemohou účinky sociálních opatření, která přinesla Lisabonská smlouva, dostavit záhy. Říkají ale, že ekonomická krize by mohla fungovat jako „spouštěč“ sociální inovace a reformy tržní ekonomiky.
Sociální politika 02-07-2008

Komise dnes představí přepracovaný návrh sociální agendy EU

Evropská komise by dnes měla předložit přepracovanou sociální agendu. Základními body nové sociální politiky EU by mělo být např. posílení boje proti diskriminaci a zlepšení práv pracovníků a přeshraniční zdravotní péče. Sociální agenda je jednou z priorit Komise ještě před uplynutím jejího mandátu. Někteří její návrh označují za „poslední šanci“ přinést konkrétní výsledky ohledně zlepšení života občanů EU.
Evropské fondy 28-02-2008

Podpora rovných příležitostí ze zdrojů Evropské unie

Petr Zahradník z EU Office České spořitelny se ve své analýze zaměřuje na podporu rovných příležitostí mezi muži a ženami z evropských fondů. Z operačních programů umožňují takovou podporu OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Podnikání a inovace nebo EP Praha Adaptabilita, mezi komunitárními pak program Progress.
Digitální agenda 25-09-2007

Vladimír Špidla: Sociálně odpovědné chování je silný podnikatelský princip

S českým komisařem pro zaměstnanost, sociální otázky a rovné příležitosti Vladimírem Špidlou jsme hovořili o výhodách sociálně odpovědného chování firem a flexikuritě – konceptech, které Evropská komise podporuje, které jsou však v České republice a nových členských zemích stále relativně neznámé.
Průmysl a inovace 06-09-2007

Jochimsen: „EU se nedaří využívat potenciálu vysoce kvalifikovaných žen ve vědě“

Trvalé genderové stereotypy, zejména orgány, kde rozhodují muži, nedostatek transparentnosti při přijímání nových pracovníků a činnost „sítí mužů“, do kterých často ženy nemají přístup, vede k tomu, že EU ztrácí potenciál vysoce kvalifikovaných žen ve vědě. Nevládní nezisková organizace zastupující ženy ve vědě odhaduje, že je potřeba dalších 700.000 výzkumných pracovníků, aby byly splněny Lisabonské cíle.
Sociální politika 14-05-2007

EWL požaduje po Topolánkovi omluvu za projev ohledně rovných příležitostí

Evropská ženská lobby (European Women´s Lobby, EWL) zaslala premiérovi ČR dopis, ve kterém ho žádá o veřejnou omluvu za projev, jenž přednesl při slavnostním zahájení Evropského roku rovných příležitostí pro všechny v České republice 2. dubna.
Sociální politika 11-05-2007

Evropská komise bude podporovat rodiny s dětmi

Evropská komise včera schválila dokument, jehož úkolem je podporovat rodiny s dětmi a vyváženost rodinného a pracovního života. Sdělení Komise je součástí její celkové strategie „v boji“ proti stárnutí populace v Evropské unii.
Sociální politika 05-04-2007

NNO kritizují premiéra za jeho projev při zahájení Evropského roku rovných příležitostí

Představitelé 27 neziskových organizací (NNO) kritizovali výroky premiéra Mirka Topolánka na slavnostním zahájení Evropského roku rovných příležitostí v České republice, které proběhlo v pondělí 2. dubna 2007 v divadle Archa.
Sociální politika 03-04-2007

ČR zahájila Evropský rok rovných příležitostí

Včera byl v České republice oficiálně zahájen Evropský rok rovných příležitostí, který Evropská unie vyhlásila na tento rok. Cílem této iniciativy je podpořit nediskriminační a rovné zacházení se všemi občany.

EP chce zajistit dodržování rovnoprávnosti mezi muži a ženami

Poslanci Evropského parlamentu (EP) včera schválili podnět o dodržování principu rovných příležitostí pro muže a ženy. Parlament tak chce přispět k debatě o „Plánu na zrovnoprávnění žen a mužů 2006 – 2010“, který Evropská komise zveřejnila v březnu loňského roku.
Sociální politika 08-03-2007

Práce žen není v EU spravedlivě odměňována

Nová pracovní místa v EU jsou ze 75% obsazována ženami a také většina absolventů univerzit v jednotlivých členských zemí jsou ženy. Na druhé straně ale ženy vydělávají v průměru o 15% méně než muži. To jsou hlavní zjištění nejnovější zprávy Evropské komise o rovnosti žen a mužů.
Sociální politika 04-10-2006

ESD: nižší plat žen pouze za kratší pracovní dobu

Evropský soudní dvůr (ESD) včera rozhodl o tom, že soukromé podniky a státní instituce mohou ženy odměňovat za práci na stejné pozici nižší částkou než muže. Musí být ale splněna podmínka, že ženy na dané pozici pracují kratší dobu.
Evropské fondy 05-01-2005

MPSV vyhlásilo další výzvu v rámci OP RLZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) týkající se Opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce.