Průmysl a inovace

Politika 16-03-2021

Měla by mít EU více pravomocí ve zdravotnictví? Země V4 váhají

Země V4 dávaly najevo svou nespokojenost s nákupy zdravotnického materiálu a vakcín, které zorganizoval Brusel, a to i přesto, že z programů EU značně těží. Peníze z post-pandemického fondu chtějí ve velké míře nalít do zastaralé zdravotnické infrastruktury.

Odpad je surovinou budoucnosti, potenciál mají i stará elektrozařízení. Jak s nimi Evropa nakládá?

Vysloužilé spotřebiče, telefony a další zařízení mohou dobře posloužit i poté, co se jich původní majitelé zbaví. Vznikají z nich druhotné suroviny, čímž se šetří nejen peníze, ale také životní prostředí. Jak tento proces funguje a jakou roli v něm sehrává evropská legislativa?
11-03-2020

Komise představila průmyslovou strategii EU. Podniky musí projít zelenou a digitální transformací

Evropský průmysl by se měl podle Komise v budoucnu stát lídrem na cestě ke klimatické neutralitě a digitální ekonomice. Nová průmyslová strategie cílí na posílení evropské konkurenceschopnosti a do centra pozornosti se dostávají i malé a střední podniky.

Evropský semestr: Doporučení pro Českou republiku 2019

Jak je na tom české hospodářství, do jakých oblastí je třeba investovat a jaké politiky vyžadují reformu? Právě na tyto otázky odpověděla Evropská komise v letošním doporučení pro českou hospodářkou politiku.
Evropské finance 29-08-2018

Víceletý finanční rámec pro období 2021–2027

Příští víceletý rozpočet má reagovat na nové priority EU. Zemědělská politika či politika soudržnosti získají méně financí a více prostředků poputuje na migraci a správu hranic. Novinkou je mechanismus, který má propojit čerpání peněz s dodržováním zásad právního státu.
Evropské finance 31-07-2018

Příprava půdy pro společnou zemědělskou politiku EU po roce 2020

Evropská komise v červnu 2018 zveřejnila svůj dlouho očekávaný návrh pro společnou zemědělskou politiku EU (SZP) po roce 2020. Plány Komise ale vyvolaly vlnu kritiky a otázek ze strany evropských zemědělců a ochránců životního prostředí.

Evropský semestr: Doporučení pro Českou republiku 2018

Letošní doporučení Evropské komise upozorňují na nízké platy českých učitelů a nezaměstnanost znevýhodněných demografických skupin. Dokument se mimo jiné zaměřuje i na udržitelnost českého důchodového systému a na nedostatky české vědy a výzkumu. Co si o tom myslí čeští odborníci?
společná zemědělská politika
Aktuálně v EU 31-07-2017

Společná zemědělská politika: Od semínek až ke sklizni po roce 2020

Společná zemědělská politika EU se vydává na cestu směrem k jednoduchosti a užitečnosti. Vyžádali si to jak ministři zemědělství, tak i samotní farmáři. Otázkou zůstává, jaké jsou její konkrétní nedostatky a jak by se měla politika změnit.
Evropský semestr ČR
Aktuálně v EU 23-06-2017

Evropský semestr: Doporučení pro Českou republiku 2017

Snížit administrativní zátěž pro podnikatele, zajistit udržitelnost důchodového systému nebo zkvalitnit vědu a výzkum. I letos předložila Evropská komise Česku doporučení pro reformy, které mohou posílit jeho hospodářství. Jak se na vybraná témata dívají čeští odborníci?
trh s elektřinou EU
Aktuálně v EU 20-03-2017

Zimní balíček k energetické unii: čistá energie pro všechny Evropany

Evropská komise na konci listopadu 2016 zveřejnila své představy o tom, jak má v budoucnu fungovat evropský energetický systém ovlivněný rostoucím podílem obnovitelných zdrojů a snahou o odklon od uhlí. Připravila kvůli tomu „megabalíček“ 8 legislativních návrhů a dalších nelegislativních dokumentů, podle...
nové dovednosti
Aktuálně v EU 30-01-2017

Nová agenda dovedností pro Evropu

Evropská komise v loni představila Novou agendu dovedností pro Evropu. Jejím cílem je zvýšit úroveň dovedností Evropanů, a vyřešit tak nesoulad mezi poptávkou na trhu práce a nedostatečnými schopnostmi nezaměstnaných. Agenda obsahuje konkrétní opatření, která EU postupně plní.
Digitální agenda 29-06-2016

Evropský semestr: Doporučení pro Českou republiku 2016

Zapracovat na elektronizaci státní správy, více investovat do dopravy a energetické účinnosti nebo usnadnit vzdělávání znevýhodněným dětem. I letos předložila Evropská komise České republice doporučení pro reformy, které mohou posílit její ekonomiku. Co všechno Komise po Česku chce?
Aktuálně v EU 03-02-2016

Rozpočet EU a udělování rozpočtového absolutoria

Aby mohla EU fungovat a realizovat v členských státech důležité projekty zaměřené například na podporu ekonomiky, zajištění udržitelného růstu či posílení bezpečnosti, jsou k tomu zapotřebí finanční prostředky. Ty EU čerpá ze společného rozpočtu. Jak ale rozpočet vzniká a jak probíhá jeho kontrola?
Digitální agenda 19-10-2015

Digitální šampioni EU

Autorka dětských knih na téma IT, britský lord, předseda slovenské Národní rady nebo polský rytíř. Digitálním šampionem EU může být každý z nich. Stačí být výjimečnou osobností, která se chce zasadit o hladký přechod společnosti do digitální éry a umí přicházet s inspirativními myšlenkami. Podívejte se na náš přehled digitálních šampionů z jednotlivých členských zemí EU.

Evropský semestr: Doporučení pro Českou republiku 2015

Usnadnit ženám s malými dětmi cestu na pracovní trh, implementovat protikorupční strategii a lépe financovat zdravotnictví. I letos předložila Evropská komise České republice doporučení pro reformy, které mohou posílit její ekonomiku. Co všechno Komise po Česku chce?
Obchod a export 09-02-2015

Nezaměstnanost mladých v EU a České republice

Vysoká nezaměstnanost mladých lidí je zásadní problém, který v současné době řeší téměř celá Evropa. S relativně nízkou mírou nezaměstnanosti mladých patří Česká republika v rámci EU k nejúspěšnějším státům. I přesto, že je míra nezaměstnanosti mladých lidí v Česku stále pod průměrem EU, výrazně převyšuje celkovou míru nezaměstnanosti v ČR.
27-02-2014

Erasmus+

Evropská komise pro období let 2014 – 2020 vytvořila nový vzdělávací program Erasmus+, který nahrazuje stávající organizační strukturu vzdělávacích programů. Žádné z dosavadních programů neruší ani neomezuje, pouze je převádí pod jednotný organizační rámec za účelem zjednodušení a zvýšení efektivity. Finanční podpora nového programu oproti předchozímu období zaznamenala nárůst o 40 %. Studenti magisterských studií budou moci nově využít garantovaných studentských půjček.
25-02-2011

Erasmus pro mladé podnikatele

Erasmus pro mladé podnikatele je pilotní program Evropské unie a je určen všem začínajícím podnikatelům, kteří chtějí nasbírat zkušenosti v zaběhnutých podnicích v jiné členské zemi EU. Evropská komise by ráda, aby se z pilotního programu stal program permanentní a aby se jeho rozpočet navýšil.
16-06-2008

Evropský kvalifikační rámec a Národní soustava kvalifikací ČR

Hlavními cíli Evropského kvalifikačního rámce pro celoživotní vzdělávání je podpořit mobilitu pracovní síly a zpřístupnit celoživotní vzdělávání širší veřejnosti. Členské státy by měly přizpůsobit své národní kvalifikační rámce EQF do roku 2010 a od roku 2012 by měla každá kvalifikace získaná na území EU obsahovat odkaz na EQF. V ČR se již od roku 2005 rozvíjí Národní soustava kvalifikací.
14-03-2008

Vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií

Na začátku 21. století je přístup ke znalostem o informačních a komunikačních technologiích (ICT) alfou a omegou zaměstnatelnosti jednotlivce a konkurenceschopnosti moderní ekonomiky. Unie se vzdělávání v oblasti ICT dlouhodobě věnuje. V současné době ho podporuje v rámci dosažení strategického cíle Otevřená, flexibilní a soudržná společnost a také pomocí programu Celoživotní vzdělávání.
14-01-2008

Další vzdělávání v operačních programech pro Prahu

V současném programovacím období 2007–2013 řídí hlavní město Praha dva operační programy, jejichž prostřednictvím mohou být na území hlavního města realizovány projekty ve vymezených oblastech podpory. Jednou z dílčích oblastí podpory je také další vzdělávání.
29-11-2007

Informační zdroje pro celoživotní vzdělávání v ČR

Jedním z možných vysvětlení, proč je účast dospělých na celoživotním vzdělávání stále velmi vzdálena cílům, s nimiž počítá Lisabonská strategie, může být nedostatek informací o možnostech dalšího vzdělávání. Pro zájemce o další vzdělávání jsme proto připravili přehled institucí, které se celoživotním vzděláváním v České republice zabývají.
24-08-2007

Vzdělávací programy EU

Mezi hlavní priority Evropské unie v souvislosti s prosazováním společnosti založené na znalostech patří vzdělávání. Politika vzdělávání patří mezi tzv. doplňující politiky EU, což znamená, že Evropská unie by se měla omezit pouze na podporu činnosti členských států v této oblasti. Ve skutečnosti EU i v této oblasti vymezuje základní cíle, definuje strategie a úkoly k plnění těchto cílů. Jednou takovou iniciativou Unie jsou vzdělávací programy.