Zhoršování kvality půdy ohrožuje evropské zemědělce

Minulý týden byl publikován Společným výzkumným střediskem EU Atlas půd Evropy, který definuje základní nebezpečí způsobené snižováním kvality půdy.

Autoři studie došli k závěru, že ke snižování úrodnosti půdy dochází u více než 16% veškeré půdy ležící na území EU. V případě nových členských zemí je tímto trendem postižena celá třetina zemědělské půdy. Postupné snižování úrodnosti půdy může způsobit velké problémy nejen v rostlinné výrobě, ale také v oblasti životního prostředí. Nákladná obnova úrodnosti půd se také projeví v otázce financování Společné zemědělské politiky.

Výzkumný pracovník Společného výzkumného centra EU Arwyn Jones pro dnešní vydání deníku Financial Times řekl: „Zemědělství závisí na zdravé půdě. Ale změny v obdělávání půdy, jejím využití a klimatu ohrožují zdraví půdy v mnoha oblastech. Jak zdůrazňuje atlas, naše existence je zavázána úzké vrstvě ornice a skutečnosti, že prší.“

Atlas se komplexně zabývá půdou na celém území Evropské unie. Měl by posloužit také jako podkladový materiál pro vypracování rámcové směrnice týkající se ochrany půdy na konci tohoto roku.