Regulace tabáku: Zpravodajka Parlamentu chce jednotné obaly

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Grant Cochrane

Evropská komise v tabákové směrnici se zavedením jednotného balení cigaret nepočítá, parlamentní zpravodajka Linda McAvan by ho ale chtěla do návrhu prosadit. Kritici varují před růstem černého trhu nebo před poklesem cen tabákových výrobků. Jsou jednotná balení účinná v boji proti kouření?

Krabičky s cigaretami by měly v EU podle představ Evropské komise v budoucnu vypadat výrazně jinak než doposud. Ve svém návrhu směrnice regulující výrobu a prodej tabákových výrobků mimo jiné plánuje zvětšení zdravotních varování na balení tabákových výrobků. Vedle textu by se navíc v budoucnu měly objevit také varovné obrázky (EurActiv 19.12.2012).

Proti tomuto nápadu se v některých členských státech včetně České republiky objevila řada výhrad. Odpůrci poukazují například na to, že by mohlo docházet k poškozování práv vlastníků loga, ochranných známek a průmyslových vzorů. Ty jsou přitom formou duševního vlastnictví, které chrání národní zákony i mezinárodní smlouvy (EurActiv 29.3.2012).

V Evropském parlamentu za návrh legislativy odpovídá výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Zpravodajka k této problematice, britská europoslankyně Linda McAvanová (S&D) svůj návrh představila na konci minulého týdne.

Mimo jiné v něm navrhuje legislativu týkající se balení tabákových výrobků zpřísnit. Podle jejího názoru by měla Evropská unie zavést jednotné balení cigaret. Všechna loga, barvy a grafiky by tak měly být z obalů odstraněny. Balení by měla nést pouze název značky, který by byl pro všechny značky na trhu uveden jednotným písmem. Krabičky by měly jednoduchou barvu a jediným výrazným prvkem by byla zdravotních varování.

„Cílem těchto kroků ze strany Evropské komise i zpravodajky je učinit z tabákových produktů nezajímavou či odpudivou komoditu pro potenciální budoucí kuřáky, zejména pro mladou generaci,“ vysvětluje česká europoslankyně Zuzana Roithová (EPP), která je členkou výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO). Právě na děti a mladistvé míří primárně celý návrh směrnice (EurActiv 26.2.2013).

V návrhu Komise se s jednotným balením nepočítá. Jednotlivé členské státy by pouze měly mít volnost v jeho zavedení. Samotná exekutiva o tomto opatření při přípravě směrnice uvažovala, nakonec ho ale do svých plánů nezahrnula. S fungováním jednotného balení prozatím neexistuje dostatek zkušeností ze zahraničí (zavedla jej prozatím pouze Austrálie), možné opatření navíc vzbudilo obavy mezi stakeholdery.

Koho zajímají krabičky?  

Mezi zastánci a odpůrci zvětšených zdravotních varování i jednotného balení probíhají vášnivé debaty o tom, zda mají uvedená opatření skutečný dopad na spotřebu tabáku.  

Odborníci na sociální marketing pod vedením Crawforda Moodieho z univerzity ve skotském Stirlingu se například v roce 2011 snažili ukázat, jaký dopad má jednotné balení cigaret na mladé kuřáky ve skutečném životě. Účastníci výzkumu měli po určitou dobu kouřit cigarety z klasických krabiček a po stejně dlouhou dobu užívat cigarety s jednotným balením. Podle výsledků studie přispívají „odpudivé krabičky“ k negativnímu vnímání kouření. S jednotným balením tak prý například účastníci výzkumu méně kouřili na veřejnosti.  

Tým pod vedením Melanie Wakefieldové z Rady proti rakovině v australské Victorii se ve své studii z roku 2008 snažil ukázat vliv jednotného balení na vnímání atraktivity a kvality cigaret. Vycházel přitom z předpokladu, že vzhled balení je jednou z možností, jak tabákové výrobky propagovat. V řadě zemí, včetně Austrálie, totiž pro cigarety a další produkty platí zákaz klasické reklamy. Wakefieldová a její kolegové se odvolávají také na testy, které ukázaly, že vzhled krabiček a samotných cigaret ovlivňuje i to, jak kuřáci vnímají chuť nebo „sílu“ cigarety. Výsledky jejich vlastní studie pak ukázaly, že jednotné balení je nejen méně atraktivní než klasické krabičky, ale třeba že také vzbuzuje dojem nižší kvality použitého tabáku.

Společný výzkum několika kanadských univerzit provedený již v 90. letech ukázal, že děti a mladí lidé považují jednotné balení cigaret za méně atraktivní než klasické krabičky a podobně posuzují i osoby, které takové cigarety kouří. Jednotné balení prý také přispívá k tomu, že zdravotní varování na krabičkách více vynikne, a může tak být vnímáno jako „závažnější“.

Jiní odborníci na druhé straně tvrdí, že zdravotní varování jako taková vůbec nemusí mít předpokládaný odrazující efekt, a to ani v případě, že obsahují varovný obrázek. Gjalt-Jorn Peters a jeho kolegové z fakulty psychologie univerzity v Maastrichtu se v souvislosti se zdravotními varováními zaměřili na přezkoumání teorie vyvolání strachu. Podle jejich zjištění mají zdravotní varování pouze malý efekt. V některých případech pak prý mohou naopak vést kuřáky k tomu, aby kouřili více. „Varování fungují, pouze když jsou lidé přesvědčeni, že mohou riziko snížit. Kuřáci ale velmi často nejsou přesvědčeni o tom, že mohou přestat kouřit. Pak nemají varování žádný efekt nebo mohou naopak lidi vést k tomu, aby kouřili více,“ tvrdí autoři studie.

Odpůrci jednotného balení také poukazují na to, že design obalu nehraje u začínajících mladých kuřáků roli. Větší vliv mají prý totiž na děti vrstevníci. Odkazují se například na zprávu výboru odborníků pro organizaci Health Canada z roku 1995. Ta upozorňuje, že většina dětí dostává svou první cigaretu od kamarádů, a vzhled balení tedy u mladistvých nehraje takovou roli jako například u dospělých. Na druhé straně studie považuje balení i tak za jeden z významných faktorů, které mají na kouření mladých lidí vliv.

Pokud jde o jednotná balení, zkušenosti z Austrálie prý prozatím neukázaly, že by nová podoba krabiček vedla ke snížení počtu kuřáků. Australská asociace prodejců totiž tvrdí, že po zavedení jednotného balení prodej tabákových výrobků neklesl. Zvýšila se prý ale naopak administrativní zátěž, se kterou se prodejci musí vyrovnávat. Podle ředitele asociace Jeffa Roguta tento vývoj nebyl překvapivý, protože „neexistovaly důkazy o tom, že by jednotné balení snižovalo spotřebu tabáku“.

Důležitá jsou varování

„Pro posouzení skutečného vlivu australských opatření chybí data, která by na delším časovém období prokazovala, zda se osvědčila či nikoliv,“ řekla k této otázce europoslankyně Roithová. Podle svých slov se seznámila se zmíněnými výzkumy i dalšími materiály. „Obecně je ale v této problematice nedostatek skutečných nezávislých studií,“ dodala.

„Nevěřím, že by jednotné balení mělo zásadní dopad na kouření,“ řekl redakci europoslanec Milan Cabrnoch (ECR), který zasedá v ENVI. Takový návrh prý proto nepodpoří. Nesouhlasí ani s tím, že by EU měla regulovat plochu zdravotních varování na krabičkách ve všech členských zemích.

„Dejme prostor jednotlivým výrobcům i jednotlivým členským zemím, ať najdou svou cestu. Proto, aby zdravotní varování splnilo svou funkci, by jistě stačila i polovina plochy krabičky,“ domnívá se Cabrnoch, který zdravotní varování jako taková podporuje.

Navrhované zvětšení zdravotních varování naopak podporuje další člen výboru pro veřejné zdraví Pavel Poc (S&D). „Já pokládám za hlavní prvek velké obrazové varování a varovné nápisy. Jejich efekt je prokázaný řadou vědeckých studií a je nesporný,“ řekl redakci. Upozorňuje přitom na materiál, který na toto téma zpracovalo Německé centrum pro výzkum rakoviny v Heidelbergu.

„Pokud bude 75% plochy obalu vyčleněno pro tato varování, nedávám osobně moc velkou důležitost tomu, co bude na zbytku,“ dodal k otázce jednotného balení.

„Není žádný důvod ke změně směrnice v části týkající se informací pro spotřebitele. Jednotné nevýrazné balení by znamenalo, že všechny krabičky by vypadaly stejně. Toto by limitovalo svobodnou volbu spotřebitelů, ale není jasné, jaký odrazující efekt by to mělo na kuřáky,“ řekl EurActivu k jednotnému balení prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) Zdeněk Juračka.

Dodal, že návrh by snímal z výrobce odpovědnost za výrobek. Kvůli nedostatku informací na krabičkách by pak prý bylo na obchodnících, aby rozdíly mezi značkami vysvětlovali spotřebitelům.

Radost padělatelů?  

Odpůrci jednotného balení dále upozorňují na to, že změny by vedly k růstu nelegálního obchodu. Pokud budou všechny krabičky vypadat stejně, bude prý jednodušší cigarety falšovat. Na černém trhu by se prý navíc nadále prodávala značková balení, která by pocházela ze zemí mimo Evropskou unii. Kuřáci prý totiž budou značková balení považovat za větší záruku kvality.

S těmito argumenty souhlasí také české Generální ředitelství cen (GŘC), které se na projednávání směrnice podílí v rámci mezirezortní skupiny. „Čím více se na cigaretových krabičkách sníží prostor pro uvedení individuálních znaků, tím více se zjednoduší i jejich padělání,“ řekl EurActivu tiskový mluvčí Jiří Barták. U padělků hrozí podle GŘC vedle daňových úniků i zvýšené nebezpečí zdravotního rizika.  „Mnohdy jsou vyráběny v naprosto nevyhovujících prostorách, navíc z pochybných surovin,“ dodal Barták.

„Neuváženými regulacemi bychom mohli otevřít velký prostor pro kriminální činnost, ať je to nelegální výroba, černý trh či pašování,“ sdělil EurActivu europoslanec Cabrnoch, který podle svých slov bere argumenty o nárůstu černého trhu velmi vážně. Existují podle něj odůvodněné obavy, že by se černý trh s cigaretami mohl propojit s černým trhem s alkoholem a nelegálními drogami.

Návrh Evropské komise na druhé straně počítá s posílením sledovatelnosti tabákových výrobků například díky využívání jednotného identifikátoru. „Právě návrh Komise se snaží prostřednictvím hologramů a dalších opatření bojovat proti falšování cigaret. Cílem této legislativy je naopak zamezit přístup takového zboží na vnitřní trh EU,“ upozornila europoslankyně Roithová.

„Proti falšování chrání obal ochranné prvky, ne to, jestli je na něm větší logo nebo větší fotka plic prolezlých rakovinou. Ostatně současné kolkování bylo zavedeno právě kvůli černému trhu, takže tento problém byl už řešen dříve bez závislosti na navrhovaných změnách obalů,“ říká také europoslanec Poc.

Snížení cen, více kuřáků

Pokud by byla jednotná balení zavedena, mohlo by to mít podle některých názorů také další dopad na ekonomickou stránku věci. Pokud spolu nebudou jednotliví výrobci soutěžit prostřednictvím značek, povede to prý ke zvýšení cenové konkurence. Cigarety i další tabákové výrobky by tak podle kritiků jednotného balení zlevnily, což by mohlo paradoxně vést k nárůstu počtu kuřáků.  

„Tabákový průmysl tedy otevřeně přiznává, že výrobci mají mezi sebou kartelové dohody o cenách a cenový boj neprobíhá?“ reaguje na tyto argumenty Pavel Poc. „Já jsem zase slyšel od zástupců tabákového průmyslu, že se cena cigaret kvůli novému balení naopak zvýší,“ dodal. Podobné argumenty prý nepovažuje za relevantní.  „Ostatně, pokud by se cena snížila, státy jistě rády zvýší spotřební daň, která je stejně zdaleka největší částí ceny cigaret,“ řekl.

„Svobodná soutěž výrobků na trhu je soutěží značek. Pokud se sníží schopnost zákazníků rozlišovat mezi jednotlivými značkami, půjde o soutěž cenovou. Známe to ze zkušenosti s jinými typy výrobků, které jsou nakupovány spíše jako komodity a nikoli kvůli značce či výrobci,“ vysvětlil EurActivu  prezident SOCR Juračka. Nejpříznačnějším příkladem je podle něj trh s pečivem.

Europoslanec Cabrnoch podle svých slov nemá informace o tom, jak cena cigaret ovlivňuje počty kuřáků. V každém případě prý ale nebude podporovat návrh, aby z cigaretových krabiček zmizely značky. „Každý výrobce má právo označit své zboží. Současně odpovídá za jeho kvalitu. Chrání si své jméno, které je pro jeho podnikání cenné,“ dodal.