SZIF, APA a SAPARD se slučují do jedné platební agentury

Prezídium Státního zemědělského intervenčního fondu rozhodlo o sloučení SZIF, APA a SAPARD do jedné platební agentury.

Prezídium Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) dnes schválilo návrh změny rozpočtu SZIF na rok 2004 včetně použití překlenovacího úvěru na dočasný nedostatek finančních prostředků na období mezi výplatami jednotlivých podpor a jejich proplacením z EU. Současně dochází ke sloučení SZIF, APA a SAPARD do jedné platební agentury SZIF. K realizaci toho spojení byla mezi Ministerstvem zemědělství a SZIF uzavřena 26. února 2004 smlouva, kterou se na SZIF převádí činnosti zabezpečované dříve agenturou SAPARD a Sekcí pro platební agenturu (APA) MZ. Příjmy SZIF by v roce 2004 měly dosáhnout 26,3 miliardy korun (necelých 20 miliard z prostředků ČR a přes 6 miliard z prostředků EU). SZIF vyhlašuje a vyplácí subvence na vývoz zemědělských produktů. Dohlíží na dodržování postupné liberalizace obchodu se zemědělskými a potravinářskými výrobky, ke kterému se ČR zavázala v rámci WTO. Bude vyplácet dotace z EU na společnou organizaci trhu a na projekty v souladu s plánem horizontálního rozvoje venkova.