Plné kontroly zemědělců bez plné výše dotací?

Ministři zemědělství a rybolovu včera v Bruselu jednali o chystaném „Health checku“, otázce chystaných kontrol zemědělců z nových členských států EU a dalších tématech. Ministr Petr Gandalovič vystupuje proti opatřením, která by mohla nové členské státy znevýhodnit.

Souvislosti:

V Bruselu probíhá Rada ministrů zemědělství a rybolovu, na které Českou republiku zastupuje ministr Petr Gandalovič. Kromě jiných témat se jedná také o navrhovaném „Health checku“ tedy kontrole stavu SZP. České straně se nelíbí návrh Komise snižovat objemy dotací a jejich přesun do oblasti rozvoje venkova v závislosti na velikosti farmy. Ministr Gandalovič pokládá takový krok za diskriminační, neboť největší koncentrace velkých farem se z historických důvodů nachází právě v nových členských státech. Svůj postoj na stránkách Ministerstva zemědělství ministr vysvětluje slovy: „Navrhuji zavést modulaci, tedy převod finančních prostředků z přímých plateb do rozvoje venkova, pro všechny podniky bez ohledu na jejich velikost, to znamená odstranit hranici pěti tisíc euro. Modulace, tak jak jí navrhuje Komise, by se dotkla více než poloviny českých farem. V našich podmínkách pětitisícový strop odpovídá farmě obhospodařující asi osmnáct hektarů.“

Pokud by byl použit původní návrh Komise, byly by v ČR sníženy platby téměř o čtrnáct procent, nejvíce z celé EU a postihlo by to dva tisíce čtrnáct podniků, které obhospodařují sedmdesát sedm procent zemědělské půdy.

Česká republika se také postavila za zachování zjednodušeného schématu platby na plochu (SAPS). Komisařka Mariann Fischer Boel již na minulé Radě ministrů jeho zachování pro nové členské státy přislíbila, a to až do roku 2013. Tento krok ze strany Komise hodnotí ministr Gandalovič jako pozitvní. Nyní by se měl podle něj začít řešit přístup k tzv. citlivým sektorům, tedy tradičním sektorům zemědělství, které pokládají jednotlivé členské státy za nezastupitelné. V případě ČR se jedná například o pěstování lnu, chmele, chov skotu, atd.

Témata:

Pravidelné kontroly zemědělců jsou nástrojem, pomocí kterého může Evropská komise kontrolovat, že zemědělci naplňují požadavky evropských pravidel pro ochranu životního prostředí či zacházení se zvířaty. Předpokladem pro jejich zavedení je čerpání plných dotací v rámci SZP, tedy přímých plateb. ČR a další nové členské státy však zatím uplatňují systém SAPS a berou jen část přímých dotací. V jejich výši se dostanou přibližně na padesát procent příjmů, které získávají jejich „západní“ sousedé. Spolu se státní pomocí se farmáři v ČR dostanou na přibližně tři čtvrtiny příjmu zemědělce ze staré členské země EU. Proto zástupci nových členských zemí žádali Komisi, aby odsunula termín pro zavedení kontrol do roku 2013, kdy už budou zemědělci dostávat plnou výši plateb. Komise předpokládala jejich zavedení v roce 2009.

Jednání skončilo kompromisem. Kontroly sice začnou již roku 2009, ale pouze v omezené míře. Tak budou moci komisaři v roce 2009 kontrolovat pouze pravidla pro ochranu přírody, registraci dobytka, a nebo také zpětnou dohledatelnost masa. V roce 2011 potom přibydou další oblasti kontroly, jako naplňování veterinárních pravidel EU a rostlinolékařství. Termín roku 2011 bude však ještě projednán v rámci kontroly stavu SZP.

Ročně by mělo proběhnout asi 200 kontrol zemědělců v ČR, což je asi jedno procento jejich celkového počtu. Kontrolovaní zemědělci budou vybíráni náhodně, či na základě upozornění. Kontrola by přitom neměla trvat déle než jeden den, aby zbytečně neztěžovala zemědělci život a nezdržovala ho od práce. V případě malého prohřešku, kdy by pokuta činila maximálně několik desítek eur, bude zemědělec pouze napomenut, aby se předešlo zbytečné administrativní zátěži.

Stanoviska:

Prezident Agrární komory ČR Jan Veleba není podle ČTK s výsledkem jednání spokojen: „Rozdílné podmínky, se kterými jsme vstupovali do EU, se budou místo stírání více prohlubovat, čímž budou čeští zemědělci více znevýhodněni. Nebudeme dostávat srovnatelné dotace, ale budeme muset plnit stejné normy.“

O povaze kontrol mluvil náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč: „Především musí to být tak, aby to zemědělcům zjednodušilo život. Není možné aby v pondělí přišel veterinář, v úterý přišla kontrola na kvalitu potravin, ve středu kontrola ze státního zemědělského intervenčního fondu a ve čtvrtek se ten farmář dostal na pole.“

Ministr Petr Gandalovič na internetových stránkách MZe vysvětluje postupné přibývání kontrol: „Vzhledem k tomu, že celou řadu předmětných nástrojů je třeba zavést  urychleně, optimálně už v roce 2008, byl schválen kompromisní návrh. Podle něj budou podmínky cross compliance aplikovány postupně. První část v roce 2009 a většina zásad, včetně těch, které se týkají welfare zvířat a veřejného zdraví až v roce 2011.“

Náměstek Ivo Hlaváč informaci doplňuje: „Ochota schválit tento návrh ale byla podmíněna příslibem Komise pokračovat v debatě ohledně náběhu cross compliance a některých dalších nedořešených otázek ještě jednou v rámci tak zvaného Health Checku, tedy prověrky funkčnosti Společné zemědělské politiky“