Zlínský kraj otevřel 4. výzvu v OP VK

Krajský úřad Zlínského kraje vyhlásil novou výzvu v oblasti počátečního vzdělávání v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Čtvrtá výzva se vztahuje na dvě oblasti podpory – 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení – Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Podporované aktivity:

  • Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací.
  • Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání.
  • Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.

Celkem je na aktivity v této oblasti podpory alokováno přes 17,8 milionů Kč. Minimální výše finanční podpory na jeden projekt činí 1 milion Kč, maximální pak 4 miliony Kč.

Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Podporované aktivity:

  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.

Na realizaci aktivit v této oblast podpory bylo vyčleněno téměř 13 milionů Kč, přičemž minimální výše finanční podpory na jeden projekt je 1,5 milionu Kč, maximální pak 7 milionů Kč.

Projektové žádosti se v listinné podobě předkládají na adrese Zlínský kraj, Odbor řízení dotačních programů – oddělení dotačních programů, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín od 3. ledna do 10. ledna 2011 do 12:00 hodin.