Výzva Olomouckého kraje v oblasti dalšího vzdělávání

Krajský úřad Olomouckého kraje otevřel druhou výzvu pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Výzva se týká oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání, Prioritní osy 3 Další vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Cílem této oblasti podpory je zlepšit přístup obyvatel České republiky k dalšímu vzdělávání, zvýšit jejich motivaci k celoživotnímu učení a také prohloubit informovanost veřejnosti o nabídce dalšího vzdělávání.

Podporované aktivity:

  • podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů
  • podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích
  • vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj
  • rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství
  • poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj)

Na realizaci uvedených aktivit je vyčleněno přes 69 milionů Kč. Minimální výše podpory na jeden grantový projekt činí 400.000 Kč, maximální 6 milionů Kč.

Projektové žádosti se předkládají od 26. dubna do 14. května 2010 do 12:00 hodin na adrese Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor investic a evropských programů, oddělení grantových schémat, Jeremenkova 40b), 779 11 Olomouc.