Výzva Karlovarského kraje v oblasti rovných příležitostí

Krajský úřad Karlovarského kraje vyhlásil 4. kolo výzvy v oblasti Rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními potřebami

Karlovarský kraj vyhlašuje 4. kolo výzvy v oblasti 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními potřebami, Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem prioritní osy je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

Podporované aktivity:

  • Rozvoj a uplatňování pedagogických metod a forem výuky podporujících rovný přístup ke vzdělávání, a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér rovného přístupu.
  • Rozvoj poradenství a asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb.
  • Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a vybudování systému včasné péče o děti se sociokulturním znevýhodněním.
  • Prevence rasismu a xenofobie a vzdělávání cizinců žijících na území ČR.

Celková alokace: 16 422 282,18 Kč

Datum ukončení výzvy: 4.4.2011