Pardubický kraj vyhlásil novou výzvu v OP VK

Krajský úřad Pardubického kraje otevřel první výzvu pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Výzva se vztahuje na oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání, Prioritní osy 3 Další vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Cílem této oblasti podpory je rozšířit nabídku dalšího vzdělávání a zvýšit informovanost veřejnosti o této nabídce.

Podporované aktivity:

  • podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů
  • podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích
  • vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj
  • rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství
  • poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj)

Na realizaci uvedených aktivit je vyčleněno 60 milionů Kč. Minimální výše podpory na jeden grantový projekt činí 1 milion Kč, maximální 10 milionů Kč.

Projektové žádosti se předkládají do 6. ledna 2010 na adresu Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů, Oddělení programové pomoci EU, Jiráskova 20, 532 11 Pardubice.

Další informace k výzvě poskytnou Ing. Jitka Řezáčová, tel.: 466 026 410 nebo Jana Nováková, tel.: 466 026 489.