Pardubický kraj vyhlásil novou výzvu v oblasti dalšího vzdělávání

Krajský úřad Pardubického kraje otevřel čtvrtou výzvu pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Čtvrtá výzva byla vyhlášena pro oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Cílem této oblasti podpory je zlepšit kompetence učitelů i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

Podporované aktivity:

  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.
  • Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
  • Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky.
  • Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol

Celkem je na realizaci výše uvedených aktivit alokováno 51,46 milionů Kč. Minimální výše finanční podpory na jeden projekt činí 2 miliony Kč, maximální pak 10 milionů Kč.

Projektové žádosti se v listinné podobě předkládají na adresu Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů, Oddělení programové pomoci EU, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice od 6. ledna do 17. ledna 2011 do 12:00 hodin.