Olomoucký kraj vyhlásil 4. výzvu v OP VK

Krajský úřad Olomouckého kraje otevřel novou výzvu v oblasti počátečního vzdělávání v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Čtvrtá výzva se vztahuje na dvě oblasti podpory – 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení – Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Podporované aktivity:

  • Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací.
  • Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání.
  • Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit.
  • Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním.
  • Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání.
  • Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území ČR.
  • Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.

Na aktivity v této oblasti podpory je alokováno přes 13 milionů Kč. Minimální výše finanční podpory na jeden projekt činí 800.000 Kč, maximální 5 milionů Kč.

Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Podporované aktivity:

  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.

Celkem je na realizaci výše uvedených aktivit vyčleněno přes 6 milionů Kč, přičemž minimální výše finanční podpory na jeden projekt činí 1 milion Kč, maximální pak 4 miliony Kč.

Projektové žádosti se v listinné podobě předkládají na adresu Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor investic a evropských programů, Oddělení grantových schémat, Jeremenkova 40 b), 779 11 Olomouc od 24. ledna do 3. února 2011 do 12:00 hodin.