Nové výzvy v ROP Severovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila dvě nové výzvy pro předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP Severovýchod).

Výzvy byly otevřeny v dvou prioritních osách – Prioritní ose 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí a Prioritní ose 4 Rozvoj podnikatelského prostředí – Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP Severovýchod).

Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center

Cílem této oblasti podpory je zlepšit kvalitu života ve městech a zajistit rozvoj infrastruktury v oblasti školství, vzdělání, zdravotnictví a sociálních věcí.

Podporované aktivity:

  • regenerace a revitalizace brownfields, a investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu
  • obnova vybraných částí měst a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí

Na realizaci výše uvedených aktivit je z evropských fondů vyčleněno 540 milionů Kč. Minimální přípustná výše na celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 280 milionů Kč.

Prioritní osa 4 Rozvoj podnikatelského prostředí

Oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu

Tato oblast podpory se zaměřuje na zlepšení fyzických podmínek pro výuku a získávání praktických dovedností absolventů škol a na zvýšení účasti veřejné správy a dalších důležitých institucí na inovačních aktivitách v regionu soudržnosti Severovýchod.

Podporované aktivity:

  • podpora investic zlepšujících materiálně-technické vybavení a podmínky škol a učilišť určených pro zaškolení absolventů a osvojení praktických dovedností
  • podpora přípravy a realizace regionálních inovačních strategií a pilotních inovativních projektů

Celkem je na aktivity realizované v rámci oblasti podpory 4.2 bylo vyčleněno 47,5 milionů Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 500.000 Kč.

Projektové žádosti je možné předkládat v případě oblasti podpory 2.1 do 28. května 2010 do 12:00 hodin, u oblasti podpory 4.2 do 30. července 2010 do 12:00 hodin.

Žádosti jsou přijímány na příslušném územním odboru realizace programu (ÚORP) – ÚORP Hradec Králové, Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové, ÚORP Pardubice, Sukova třída 1556, 532 33 Pardubice nebo ÚORP Liberec, Masarykova 542/18, PSČ 460 01 Liberec.