Nové výzvy OP VK v Ústeckém kraji

Krajský úřad Ústeckého kraje vyhlásil třetí výzvy v rámci Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Třetí výzva se týká tří oblastí podpory – 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení – Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Podporované aktivity:

 • Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských zařízeních, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených do inovace školních vzdělávacích programů (ŠVP).
 • Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová a informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost na regionální úrovni.
 • Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji  klíčových kompetencí.
 • Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu).
 • Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách.
 • Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech.
 • Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování.
 • Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.
 • Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže studentů/učitelů u zaměstnavatelů).
 • Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové a informační činnosti směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty.
 • Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání.
 • Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání (ZŠ, SŠ).
 • Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických (environmentálních) programů.

Na realizaci aktivit v této oblasti podpory bylo alokováno 55 milionů Kč, přičemž minimální výše podpory je 1 milion Kč, maximální 10 milionů Kč.

Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, , včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Podporované aktivity:

 • Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací.
 • Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání.
 • Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit.
 • Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním.
 • Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání.
 • Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území ČR.
 • Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.

Celkem je na aktivity v této oblasti podpory vyčleněno 20 milionů Kč. Minimální výše finanční podpory na jeden projekt činí 1 milion Kč, maximální pak 7 milion Kč.

Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Podporované aktivity:

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.
 • Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
 • Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky.
 • Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol

Na realizaci aktivit v této oblast podpory bylo vyčleněno 20 milionů Kč, přičemž minimální výše finanční podpory na jeden projekt je 1 milion Kč, maximální činí 7 milionů Kč.

Projektové žádosti se v listinné podobě předkládají na adresu Ústecký kraj, Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem od 2. března do 13. března 2009 do 12:00 hodin.

Více informací k výzvám poskytnou pracovníci Krajského úřadu Ústeckého kraje – Mgr. Martina Černá (oblasti podpory 1.1, 1.3), tel.: 475 657 499, e-mail: cerna.martina@kr-ustecky.cz; Ing. Miroslav Vít (oblast podpory 1.1), tel.: 475 657 546, e-mail: vit.m@kr-ustecky.cz a PaedDr. Jana Čuprová (oblast podpory 1. 2), tel.: 475 657 847, e-mail: cuprova.j@kr-ustecky.cz.