Nová výzva OP VK v Ústeckém kraji

Krajský úřad Ústeckého kraje vyhlásil první výzvu pro předkládání projektů v oblasti dalšího vzdělávání v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

První výzva se vztahuje na oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání, Prioritní osy 3 Další vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Cílem této oblasti podpory je prohloubit nabídku dalšího vzdělávání a zvětšit informovanost o nabídce dalšího vzdělávání.

Podporované aktivity:

  1. Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů.
  • Provázání Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání prostřednictvím tvorby vzdělávacích programů, modulů a studijních opor (zejména v e-elearningové formě) směřujících k získání dílčích kvalifikací. Vytváření takových nástrojů spojujících jednotlivé vzdělávací instituce do logických celků, poskytujících zájemci možnost získat ucelené vzdělání ve zvolené odbornosti.
  1. Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích.
  • Vytváření vzdělávacích programů a modulů zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí a dovedností směřujících k udržení pracovní síly na trhu práce. Tvorba učebnic, studijních opor a studijních materiálů v návaznosti na vytvořené vzdělávací programy nebo moduly. Vytváření vzdělávacích produktů zaměřených na základy práce s dospělými včetně jejich specifik.
  1. Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.
  • Tvorba nových a inovativních nástrojů a metod, zohledňující lokální specifika, určených pedagogům, lektorům, řídícím pracovníkům a dalším odborníkům v oblasti dalšího vzdělávání pro oblast vzdělávání dospělých. Podpora vzniku nových poradenských modulů a nástrojů pro řízení další vzdělávací dráhy občanů znevýhodněných na trhu práce. Vytváření inovativních a operativních nástrojů a metod sledování aktuálních potřeb zejména lokálních trhů práce a to v těsné spolupráci se zaměstnavateli.
  1. Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství.
  • Vytváření sítí škol všech stupňů a dalších vzdělávacích institucí při vývoji nových nabídek, modulů a metod dalšího vzdělávání, zohledňující dle možnosti lokální specifika klientů (včetně OSVČ) jak na straně nabídky, tak na straně poptávky. Podpora vzniku partnerství vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů při tvorbě aktuálních vzdělávacích programů, modulů a kurzů vycházejících z potřeb trhu práce. Zavádění nových poradenských služeb a nástrojů k zefektivnění trhu dalšího vzdělávání ve smyslu mapování a nabízení klientele vzdělávacích programů vedoucích k lepšímu uplatnění na daném trhu práce a současně poskytujících institucím nabízejícím další vzdělávání  informace o aktuální  poptávce trhu práce.
  1. Poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj).
  • Podpora vzniku vzdělávacích programů zaměřených na využívání nejmodernějších technických a informačních technologií pro lektory a pracovníky organizací působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Celkem je na tuto výzvu alokováno 160 milionů Kč. Minimální výše finanční podpory na jeden projekt činí 3 miliony Kč, maximální 15 milionů Kč.

Projektové žádosti je možné předkládat od 10. září do 18. září 2009 do 12:00 hodin na adresu Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Oddělení grantů EU pro vzdělávání, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.