MŠMT vyhlásilo novou výzvu v rámci OP VK

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy otevřelo novou výzvu pro předkládání projektů v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Výzva se týká tří oblastí podpory – 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení – Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Podporované aktivity:

Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová a informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost na regionální úrovni.

 • rozvoj funkční gramotnosti (čtenářská, matematická, přírodovědná, technická, ekologická, finanční aj.)
 • tvorba výukových materiálů, které ve vzdělávací nabídce chybí (například na podporu výuky soudobých československých dějin s přihlédnutím k mezinárodnímu kontextu s důrazem na tato témata: období 1. a 2. světové války, dějiny Židů ve 20. století, československé dějiny v letech 1945-1993, aj.), nebo je třeba je aktuálně inovovat ve vazbě na schválené RVP či platné učební dokumenty (pro obory, které nemají dosud schválen svůj RVP)
 • osvětová a informační podpora kurikulární reformy, která je zaměřena na širší veřejnost

Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí

 • metodické a didaktické materiály (výukové objekty), vytváření portfólií metod s praktickými ukázkami pro veškeré vzdělávací oblasti
 • workshopy, veletrhy nápadů, spolupráce škol s institucemi a médii, soutěže
 • projektové vyučování a jeho využití (metodika, vhodná témata, mezipředmětové vztahy)
 • mezinárodní spolupráce

Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj (UR) s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických environmentálních programů

 • tvorba školních programů EVVO, výukových objektů a metodických materiálů, které podporují kurikulární reformu a inovují EVVO a vzdělávání pro udržitelný rozvoj s akcentem na pochopení propojenosti a vzájemné souvislosti ekonomických, sociálních a environmentálních hledisek
 • modelové příklady využití integrace předmětů a průřezových témat pro uplatnění EVVO a VUR ve vyučování
 • návrhy inovací výukových materiálů
 • sítě spolupracujících škol, poskytujících si zkušenosti a příklady dobré praxe
 • multimediální materiály, metodické a podpůrné materiály, ověřování a zavádění interaktivních metod, motivační texty, manuály
 • dramatická a literární tvorba
 • aktivní a praktické činnosti (terén, komunita, spolupráce se vzdělávacími institucemi, využití přírodních, kulturních a jiných specifik)

Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e – learningu)

 • pro základní školství – tvorba učebních materiálů, metodiky, pracovní listy, pomůcky (i trojrozměrné), soutěže, workshopy, semináře, inovace ŠVP, využití moderních technologií, inovace organizačních a vyučovacích metod, zavádění moderních trendů do výuky, mezinárodní spolupráce, mezinárodní projektová činnost (např. e-twinning), multimediální materiály, využití reálií, multikulturní materiály, vzdělávací a tréninkové moduly, příklady dobré praxe, síťování škol, evaluační nástroje, studijní pobyty v zahraničí, vybavení školních knihoven cizojazyčnou literaturou pro různé úrovně znalosti jazyka, vybavení jazykové laboratoře, dramatizace cizojazyčných textů, aj.
 • pro střední školství – bude podporována tvorba výukových objektů, které do výuky cizího jazyka implementují zároveň odborný jazyk oboru vzdělání anebo kombinují vzdělávací obsah daného oboru se zvyšováním kompetencí ve vyučovaném cizím jazyce

Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání

 • vytváření nabídky testů a dalších diagnostických a evaluačních nástrojů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. a 9. ročníků ZŠ a žáků odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a to především v dovednostech v českém jazyce, matematických dovednostech a studijních dovednostech
 • výběrová šetření zjišťující výsledky vzdělávání a úroveň rozvoje klíčových kompetencí v jednotlivých vzdělávacích oborech

Zvyšování kvality na základě zjišťování dat, a to i v mezinárodním kontextu

 • tvorba analýz a doporučení v souvislosti s kurikulární reformou (tj. doporučení a návrhy úprav vzdělávací politiky na centrální, krajské i školní úrovni). Aktualizace systému statistických ukazatelů pro hodnocení vzdělávacího systému včetně metodických doporučení. Tvorba metodických materiálů pro učitele vycházející z uvolněných úloh PISA

Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže učitelů u zaměstnavatelů)

 • příprava a realizace nadregionální spolupráce škol se zaměstnavateli ve vazbě na RVP
 • zajišťování praktického vyučování včetně odborného výcviku
 • ukončování středního vzdělávání v příslušných oborech vzdělání atd.
 • příprava nástrojů kariérového poradenství pro zvýšení atraktivity technických aj. nedostatkových oborů vzdělání

Na realizaci aktivit v této oblasti podpory bylo vyčleněno 500 milionů Kč, přičemž minimální výše podpory na jeden projekt činí 5 milionů Kč, maximální 40 milionů Kč.

Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Podporované aktivity:

Inkluzívní vzdělávání

Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním

 • Projekty zaměřené na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a jejich rodičům – tedy projekty, v jejichž rámci jsou poskytovány komplexní služby zahrnující například i pedagogickou a sociální intervenci – dětem od tří let věku do nástupu na ZŠ a jejich rodičům. Cílem těchto projektů je zvýšení počtu dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, které absolvují některou z forem předškolního vzdělávání (zejména v MŠ, případně v přípravných třídách pro děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí).
 • Projekty, jejich součástí je informační kampaň zaměřená na poskytování informací sociokulturně znevýhodněným rodinám o nezbytnosti předškolní přípravy dětí (v mateřských školách, případně v přípravných třídách či jinak organizovaných formách předškolní přípravy). Výstupem z těchto projektů mohou být vedle osvěty i návrhy nástrojů, které budou vytvářet tlak na rodiče, jejichž dítě zjevně v důsledku znevýhodnění potřebuje zařadit do systému předškolního vzdělávání.
 • Projekty, jejich součástí bude i informační kampaň zaměřená na rodiny dětí, které nejsou sociokulturně znevýhodněné, o potřebě multikulturního dialogu.
 • Projekty, v jejichž rámci budou realizovány semináře pro zřizovatele, ředitele a pedagogické pracovníky škol o významu vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním již v předškolním věku, o významu, potřebě a mechanizmech inkluzivního vzdělávání, o možnostech využívání a efektivitě vyrovnávacích mechanizmů při vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním v hlavním proudu vzdělávání.
 • Projekty zaměřené na budování otevřených mateřských škol, které vytvářejí podmínky pro inkluzivní vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním v rámci hlavního vzdělávacího proudu, včetně zřizování pozice asistenta pedagoga v těchto školách v souladu s Metodickým dopisem č. 6 – bod 4.
 • Projekty zaměřené na vytváření standardů kvality včasné péče.
 • Projekty zaměřené na pilotní ověřování včasné péče o děti se sociokulturním znevýhodněním – například: programy zaměřené na podporu inkluzívního vzdělávání v mateřských školách; programy zaměřené na zvyšování kompetencí rodičů pro přípravu dítěte na úspěšné zahájení školní docházky; programy zaměřené na rozvoj spolupráce mezi rodinou a realizátorem předškolní přípravy; programy zaměřené na zvýšení počtu dětí absolvujících předškolní přípravu. U těchto projektů požadujeme jako výstup evaluaci a návrh dalších opatření.

Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací

a) Aktivity zaměřené na vzdělávání v rámci školní výuky

 • Rozvíjení forem a metod inkluzivního vzdělávání (projekty zajišťující potřebnou podporu při vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v hlavním proudu vzdělávání)
 • Rozvíjení podpůrných mechanismů zajišťujících speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním v hlavním vzdělávacím proudu (mentoring, tutoring, asistenty pedagoga v souladu s Metodickým dopisem č. 6 – bod 4, využívání pedagogické a sociální intervence…)
 • Projekty rozvíjející komplexní péči o děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (se zvláštním důrazem na děti cizinců a azylantů, děti a žáky z odlišného sociálního a kulturního prostředí….) v hlavním vzdělávacím proudu.
 • Rozvíjení takových metod a forem práce ve třídě, které zvyšují příležitosti pro rovné zapojení dětí a žáků z kulturně či sociálně odlišného prostředí do hlavního vzdělávacího proudu.
 • Projekty zaměřené na rozvíjení individuálního přístupu (formy, metody a individuální vzdělávací plány) v rámci vzdělávání.
 • Projekty zaměřené na rozvoj rovnosti příležitostí v oblasti genderu.
 • Rozvíjení metod a forem práce v rámci školní výuky, které zohledňují vyhledávání a práci s mimořádně nadanými dětmi a žáky, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů.
 • Zajištění podpory v oblasti speciálního vzdělávání, především v didaktické, metodické a materiálně technické pomoci základním a středním školám při jejich záměru integrovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

b) Aktivity zaměřené na neformální vzdělávání

 • Projekty zaměřené na zavádění systémových opatření na podporu účasti žáků v zájmových a tvořivých činnostech v rámci i mimo rámec školní výuky, současně však s návazností na rámec školních vzdělávacích programů se zaměřením na vyhledávání a další rozvoj mimořádně nadaných dětí a žáků.
 • Projekty zaměřené na podporu činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání při vytváření podmínek pro širší zapojování mimořádně nadaných jedinců s cílem účasti na olympiádách a soutěžích.
 • Projekty zaměřené na podporu spolupráce škol, školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO při zřizování klubů pro práci s mimořádně nadanými dětmi a žáky v jednotlivých vědních oborech
 • Projekty zaměřené na vytvoření vzdělávacích programů pro pedagogy volného času a další odborné a pedagogické pracovníky s dětmi a mládeží ve školských zařízeních a nestátních neziskových organizacích zaměřených na problematiku zájmového vzdělávání mimořádně nadaných dětí a žáků.
 • Projekty zaměřené na podporu tvorby a následné inovace školního vzdělávacího programu ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání se zaměřením na práci s mimořádně nadanými dětmi a žáky.

Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Transformace speciálních škol na potencionální „centra integrované podpory (CIP)“, která by na regionální úrovni plnila úlohu odborných metodických center (resource centers), včetně vymezení náplně jejich činnosti. CIP budou spolupracovat při koordinaci vzdělávání a podpůrných služeb u žáků se zdravotním postižením, spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, vytvářet „sítě“ odborných pracovišť v rámci dané územní příslušnosti, propojovat jednotlivé poskytovatele speciálně pedagogické, rehabilitační, reedukační péče apod. Mohou zajišťovat vzájemné konzultace a stáže přímo na běžných školách, odbornou intervenci u žáků, prezentaci vhodných metod a rozšiřovat speciálně pedagogické kompetence učitelů bez speciálně pedagogické kvalifikace jako základní podmínku úspěšné školní inkluze. Dále budou spolupracovat při koordinaci práce a vedení školních speciálních pedagogů v regionu, spolupracovat s ostatními CIP pro jiná postižení, rozvíjet týmovou spolupráci, propojovat již existující služby a vzájemnou informovanost.
 • Zkvalitnění diagnostiky, vytváření metodik vyrovnávacích opatření a metodických postupů pro práci s různými typy diagnóz.
 • Výměna zkušeností pedagogických pracovníků, kteří pracují se žáky se SVP a příklady dobré praxe.
 • Vytvoření nabídky speciálních vzdělávacích aktivit pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení, které nevyužívají služeb sociálních zařízení a nejsou schopny zaměstnání ani v chráněných pracovištích. Záměrem je poskytnout těmto osobám možnost dalšího vzdělávání s cílem zlepšit kvalitu jejich života. Vzdělávací aktivity (kursy) soustředit a nabídnout prostřednictvím Aktivačních center, působících při školách samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením (speciální školy) v době mimo výuku a mimoškolní činnosti.
 • Vytváření sítě poskytovatelů poradenských služeb v rámci dané územní příslušnosti s cílem propojovat již existující služby jednotlivých poskytovatelů speciálně pedagogické, psychologické, rehabilitační, reedukační péče apod., zkvalitňovat vzájemnou informovanost, podporovat spolupráci při zajišťování kvality služeb a rozvíjet spolupráci s orgány státní správy a samosprávy v území.
 • Projekty zaměřené na transformaci poradenské péče, zvýšení komplexnosti a pružnosti práce PPP, zavádění moderních metod práce.

Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání

 • Vytvoření a realizaci kurzů pro pedagogické pracovníky s cílem zvýšit jejich kompetence při začleňování dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu.
 • Vytvoření a realizaci kurzů pro pedagogické pracovníky, které povedou ke zvýšení jejich kompetencí v oblasti genderové senzitivity (rovné příležitosti žen a mužů) a v oblasti uplatňování lidských práv.
 • Vzdělávání odborných pracovníků pedagogicko-psychologických poraden, školních poradenských pracovišť a asistentů pedagoga (psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pedagogů, etopedů) v oblasti diagnostiky, poradenství a inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaných dětí a žáků.

Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů, uznatelných jako součást dalšího vzdělávání

 • Příprava, pilotáž vzdělávacích programů (včetně metodik) pro děti a mládež zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti rovných příležitostí ve volnočasových aktivitách.
 • Příprava, pilotáž vzdělávacích programů (včetně metodik) pro děti a mládež, zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti rozvoje klíčových kompetencí ve volnočasových aktivitách.
 • Tvorba systému vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání.
 • Podpory vzdělávání pedagogů volného času v problematice finanční gramotnosti. Podpora tvorby modelových vzdělávacích programů v oblastech pedagogických a psychologických dovedností pedagogů volného času a realizátorů volnočasových aktivit pro děti a žáky sociokulturně znevýhodněné.

Prevence rizikových projevů chování

Prevence sociálně-patologických jevů (záškoláctví, kriminalita, násilí, užívání návykových látek, HIV/AIDS…) prostřednictvím programů, které směrují k rozvoji osobnosti dítěte a žáka přes zvyšování klíčových kompetencí a vedou k zlepšení sociálního klimatu ve skupině

 • V rámci této aktivity budou podpořeny projekty řešící problematiku specifické primární prevence rizikových projevů chování komplexně a systémově a nabídnou ucelený program, který vede k vytvoření pozitivního sociálního klimatu ve skupině. Součástí projektu budou aktivity uvedené podrobně v příloze č. 5
 • Systémová podpora vzniku a rozvoje regionálních center prevence a zapojení komunity, včetně vytvoření a zavedení efektivního systému kontroly realizace primárně preventivních programů do praxe (včetně nastolení systému vzdělávání inspektorů ČŠI)
 • Programy zaměřené na vybudování komunitní spolupráce v oblasti prevence rizikového chování a vytváření partnerských sítí v rámci multidisciplinární péče o děti a mládež s rizikovým chováním zajišťující podporu pro MŠ a ZŠ

Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání

 • Projekty s cílem podpořit výchovu, vzdělávání a volnočasové aktivity dětí a mládeže k vzájemné toleranci. Pozitivním vymezením projektů je vzájemná tolerance, pochopení respekt a znalosti v oblasti lidských práv. Negativně lze téma vymezit jako projekty zaměřené k odstraňování nepřátelství a předsudků, proti rasismu a xenofobii. Je možné sem zařadit také projekty směřující proti islamofobii a antisemitismu, proti přepjatého nacionalismu, politickému a náboženskému extremizmu a proti homofobii.
 • Teoretické a praktické vzdělávání pedagogických pracovníků vedoucích ke získání kompetencí v oblasti interkulturní verbální a nonverbální komunikace (zážitková pedagogika, konkrétní postupy pro řešení konfliktních situací), a v problematice lidských práv.
 • Tvorba a realizace vzdělávacích programů a výukových materiálů (pro žáky i pro pedagogické pracovníky) pro podporu vzdělávání v oblasti lidských práv a v oblastech, které směřují k potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti, rasismu, antisemitismu, islamofobii, politického a náboženského extremizmu, homofobie.
 • Realizace integračních projektů (začleňování dětí a žáků z národnostních menšin, nebo dětí a žáků – cizinců do třídního kolektivu)
 • Vytvoření podpůrných a metodických materiálů zaměřených na integraci dětí a mládeže z národnostních menšin žijících v ČR, dětí cizinců a dětí a mládeže s odlišným sociokulturním zázemím do hlavního vzdělávacího proudu.
 • Tvorba studijních a metodických materiálů pro pedagogické pracovníky s informacemi o kultuře, zvyklostech a způsobu života v zemích, odkud přicházejí jejich žáci.
 • Přímá výuka žáků – zprostředkovat žákům nejen poznání vlastního kulturního zakotvení, ale i porozumění odlišným kulturám, rozvíjet v nich smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vést je k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti a otevírat před nimi cestu k porozumění různým způsobům života, myšlení a vnímání světa (forma zážitkové pedagogiky, projektového týdne).

Ústavní výchova

Zavádění humanistických modelů řešení v oblasti vzdělávání dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podpora nových terapeutických programů a principů, jejichţ cílem je zvýšení sociálních kompetencí dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami (např. princip terapeutické komunity, canisterapie, hypoterapie, arteterapie, muzikoterapie…)

V rámci této aktivity budou podpořeny projekty realizované

 • v dětských domovech,
 • v dětských domovech se školou,
 • v diagnostických ústavech,
 • ve výchovných ústavech,
 • v střediskách výchovné péče,
 • prostřednictvím NNO (nestátních neziskových organizacích) (založené nebo zřízené podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů, zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.

Celkem je na aktivity v této oblasti podpory alokováno 800 milionů Kč. Minimální výše finanční podpory na jeden projekt je 1 milion Kč, maximální pak 40 milionů Kč.

Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Podporované aktivity:

Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků celých týmů mateřských škol a jejich metodická podpora při inovaci školních vzdělávacích programů
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol na podporu implementace ŠVP
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol, osmiletých gymnázií a středních škol na podporu implementace ŠVP
 • Pilotní projekty DVPP zaměřené na efektivní pedagogiku čtenářské gramotnosti
 • Pilotní projekty DVPP zaměřené na efektivní pedagogiku společenských věd
 • Projekty zaměřené na výměnu zkušeností v oblasti přípravy, implementace a evaluace ŠVP
 • Spolupráce středních odborných škol a středních odborných učilišť a zaměstnavatelů

Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

 • Prohloubení jazykových znalostí a oborově didaktických znalostí učitelů bez odborné kvalifikace pro výuku cizího jazyka
 • Zvyšování odborné kvalifikace pedagogů vyučujících cizí jazyky
 • Jazykové vzdělávání pro učitele odborných předmětů

Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky

 • Management
 • Vedení učitelů k profesnímu růstu
 • Rozšíření kompetencí vedoucích pracovníků škol v oblasti moderních technologií
 • Zdravý životní styl ve školách

Poradenský a informační portál pro oblast dalšího vzdělávání (služba portálu)

U každé aktivity je před zahájením realizace vzdělávacího programu nutná akreditace MŠMT systému DVPP (u pilotního ověřování až po skončení pilotáže).

Na realizaci aktivit v této oblasti podpory bylo vyčleněno 250 milionů Kč, přičemž minimální výše finanční podpory na jeden projekt činí 5 milionů Kč, maximální je 15 milionů Kč.

Projektové žádosti se předkládají na adresu MŠMT, Odbor CERA (46), Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 – Karlín od 20. května do 10. července 2009 do 13:00 hodin.