MŠMT vyhlásilo 3. výzvu v OP VK

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Třetí výzva byla otevřena pro oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání, Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Podporované aktivity:

1) Inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce prostřednictvím modularizace, zkvalitňování nabídky kombinovaného a distančního studia, modernizace didaktických metod, realizace výuky v cizích jazycích, podpory podnikatelského přístupu atd.

  • Rozšíření akreditace studijních programů/oborů zaměřených na vzdělávání učitelů akreditovaných v prezenční formě o formu kombinovanou a distanční.
  • Inovace stávajících učitelských studijních programů/oborů v kombinované a/nebo distanční formě.
  • Inovace a diverzifikace doktorských studijních programů v oblasti pedagogiky, psychologie a oborových didaktik.

Jako doplňkové lze podpořit následující aktivity:

  • Vytvoření metodiky pro uznávání předchozího vzdělání získaného v procesu formálního i neformálního vzdělávání (např. v rámci dlouhodobé pedagogické praxe).
  • Inovace a zkvalitňování akreditovaných studijních programů/oborů učitelství s cílem rozšíření kapacit (navyšování počtu studentů – zejména v kombinované a/nebo distanční formě).
  • Úprava přijímacího řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí.

2) Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků VŠ – zacíleno pouze na vzdělávání akademických pracovníků v učitelských studijních programech.

Na realizaci uvedených aktivit je vyčleněno 300 milionů Kč. Minimální výše podpory na jeden projekt činí 3 miliony Kč, maximální pak 20 milionů Kč.

Projektové žádosti je možné zasílat poštou na adresu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor CERA (46), Karmelitská 7,118 12 Praha 1 nebo předkládat osobně na adrese Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor CERA (46), Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 – Karlín. Příjem žádostí bude ukončen 28. května 2010 ve 13:00 hodin.