MŠMT otevřelo novou výzvu v oblasti počátečního vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) vyhlásilo další výzvu pro předkládání projektů v oblasti zlepšování kvality vzdělávání v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Nová výzva se vztahuje na oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Cílem oblasti podpory je zajistit kvalitnější počáteční vzdělávání v České republice.

Podporované aktivity:

a) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení

V rámci této aktivity budou podpořeny pouze projekty zaměřené na následující podaktivity:

  • podpora zavádění nového doplňujícího vzdělávacího oboru „Etická výchova“ do výuky na základních školách dle Opatření MŠMT č. j. 12586/2009-22 a niţším stupni víceletých gymnázií;
  • podpora výuky moderních československých a českých dějin 20. století v mezinárodních souvislostech;
  • podpora matematické gramotnosti;
  • podpora badatelských aktivit žáků ZŠ i SŠ v přírodních vědách.

b) Spolupráce institucí počátečního vzdělávání se státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce včetně zapojení škol do komunitního rozvoje

c) Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání a to i v mezinárodním kontextu.

V rámci této aktivity budou podpořeny pouze projekty zaměřené na následující podaktivitu:

  • podpora vzdělávání žáků prostřednictvím průběžného hodnocení.

Na výše uvedené aktivity je alokováno 170 milionů Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 5 milionů Kč, maximální pak 30 milionů Kč.

Projektové žádosti lze předkládat osobně na adresu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor CERA (46), Křižíkova 34/148, Praha 8 – Karlín, 186 00 nebo poštou na adresu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor CERA (46), Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 do 10. února 2011 do 13:00 hodin.