Liberecký kraj otevřel 2. výzvu v rámci OP VK

Krajský úřad Libereckého kraje vyhlásil druhou výzvu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Výzva se konkrétně zaměřuje na tři oblasti podpory – 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání OP VK.

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Na realizaci projektů v této oblasti podpory bylo alokováno celkem 76 750 927,- Kč. Minimální výše podpory na jeden projekt činí 400 tisíc Kč, maximální pak 10 milionů Kč.

Podporované aktivity:

 • vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských zařízení, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených do inovace ŠVP;
 • implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová a informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost na regionální úrovni;
 • zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí;
 • zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu);
 • podpora výuky v cizích jazycích na středních školách;
 • zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech;
 • vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků;
 • zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování;
 • využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech;
 • rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání;
 • spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže studentů/učitelů u zaměstnavatelů);
 • spolupráce institucí počátečního vzdělávání s místní a regionální státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol do komunitního rozvoje);
 • rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové a informační činnosti směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty;
 • podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání;
 • podpora informačních center ve školách, včetně marketingové podpory;
 • rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání (ZŠ, SŠ);
 • rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických (environmentálních) programů.

Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

V této oblasti podpory budou podpořeny projekty do výše 27 999 991,- Kč, přičemž minimální výše podpory je 400 tisíc Kč, maximální 10 milionů Kč.

Podporované aktivity:

 • uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací;
 • zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání;
 • rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit;
 • včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním;
 • prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání;
 • vzdělávání cizinců (především jazykové) žijících na území ČR;
 • podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.

Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Ve druhé výzvě bylo na implementaci projektů v oblasti podpory 1.3 vyčleněno 34 886 785,- Kč. Minimální výše podpory na jeden projekt činí 400 tisíc Kč, maximální pak 10 milionů Kč.

Podporované aktivity:

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání
 • Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
 • Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky
 • Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení

Projektové žádosti je možné podávat na adresu Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, oddělení řízení grantových schémat, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 do 27. února do 14:00 hodin. Rozhodujícím je čas skutečného doručení a nikoli odeslání žádosti.

Více informací lze získat u Mgr. Šulanové Lenky, tel: 485 226 579, e-mail: lenka.sulanova@kraj-lbc.cz; Ing. Chládkové Věry, tel: 485 226 595, e-mail: vera.chladkova@kraj-lbc.cz a Ing. Richtrové Miloslavy, tel: 485 226 256, e-mail: miloslava.richtrova@kraj-lbc.cz.