4. výzva kraje Vysočina v OP VK

Krajský úřad kraje Vysočina otevřel novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Čtvrtá výzva se vztahuje na dvě oblasti podpory – 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení – Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Podporované aktivity:

 • Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací.
 • Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání.
 • Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit.
 • Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním.
 • Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání.
 • Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území ČR.
 • Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.

Celkem je na aktivity v této oblasti podpory vyčleněno přes 10 milionů Kč. Minimální výše finanční podpory na jeden projekt činí 400.000 Kč, maximální pak 4 miliony Kč.

Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Podporované aktivity:

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.
 • Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
 • Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky.
 • Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol

Na výše uvedené aktivity bylo alokováno přes 18 milionů Kč, přičemž minimální výše finanční podpory na jeden projekt je 400.000 Kč, maximální pak 4 miliony Kč.

Projektové žádosti se v listinné podobě předkládají osobně na adresu Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor reigonálního rozvoje, Oddělení grantových programů, kancelář 2.14, Žižkova 16, Jihlava, nebo poštou na adresu Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor reigonálního rozvoje, Oddělení grantových programů, Žižkova 57, 587 33 Jihlava od 3. ledna do 14. ledna 2011 do 13:00 hodin.