2. výzva v OP VK

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy otevřelo novou výzvu v oblasti počátečního vzdělávání v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Druhá výzva se týká tří oblastí podpory – 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení – Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Podporované aktivity:

 • Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení.
 • Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.
 • Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků.
 • Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech.
 • Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování.
 • Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce.
 • Spolupráce institucí počátečního vzdělávání se státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce včetně zapojení škol komunitního rozvoje.
 • Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání.
 • Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání.
 • Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání.
 • Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Na realizaci aktivit v této oblasti podpory bylo vyčleněno 1,97 miliardy Kč.

Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Podporované aktivity:

 • Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací.
 • Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání.
 • Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit.
 • Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním.
 • Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání.
 • Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území ČR.
 • Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.

Celkem je na aktivity v této oblasti podpory alokováno téměř přes 719 milionů Kč.

Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Podporované aktivity:

 • Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy.
 • Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích.
 • Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky technických, přírodovědných oborů a řemesel.
 • Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce.
 • Podpora profesního rozvoje pracovníků škol a školských zařízení pro udržitelný rozvoj.
 • Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení.
 • Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky.

Na realizaci aktivit v této oblast podpory bylo vyčleněno necelých 898,6 milionů.

Projektové žádosti se předkládají od 11. října do 15. října 2010 do 12:00 hodin na adrese MŠMT, Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Corso Karlín IIa, Kancelář, 5A56, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8.