Komise: Rumunsko ani Bulharsko nebojují dostatečně s korupcí

Předběžná zpráva Evropské komise o pokroku Rumunska a Bulharska při provádění reformy soudnictví, boje s korupcí a organizovaným zločinem jasně ukazuje, že v této oblasti obě země musí do poloviny roku 2008, kdy vyjde detailní hodnotící zpráva Komise, učinit velký pokrok. V opačném případě budou čelit sankcím ze strany Bruselu.

Evropská komise včera zveřejnila dvě předběžné hodnotící zprávy o pokroku Rumunska a Bulharska v boji s korupcí na nejvyšších místech a v případě Bulharska navíc i v boji s organizovaným zločinem.

V závěru zprávy o Bulharsku se píše, že ačkoliv bylo dosaženo některých úspěchů v oblasti reformy soudnictví a boje s korupcí na hranicích země, je třeba zesílit boj s korupcí v místních samosprávách a boj s organizovaným zločinem tak, aby bylo dosaženo pozitivních výsledků.

„Zejména v oblasti boje s organizovaným zločinem vidíme, že se čísla neustále zlepšují, ale nejsme schopni nijak posoudit, zda tato čísla odpovídají skutečné situaci a chybí nám také srovnání s údaji z minulých let,“ uvedl mluvčí Komise Mark Grey.

Zpráva dále uvádí, že bulharský Akční plán pro boj s místní korupcí, korupcí na vysokých místech a organizovaným zločinem neobsahuje jasné indikátory pro měření pokroku a navrhovaná opatření (jako například informační kampaně, apod.) neodrážejí úroveň závazků nutných k úspěšnému vypořádání se s uvedenými jevy.

Zpráva o Rumunsku poukazuje na zpoždění při implementaci srozumitelné strategie pro nábor zaměstnanců v soudnictví a v boji s místní korupcí.

V případě Rumunska Komisi nejvíce znepokojuje fakt, že přestože byly vytvořeny odpovídající struktury, jako je například národní protikorupční ředitelství, nebyly odpovědné orgány schopné vykázat přesvědčivé výsledky o boji s korupcí na vysokých místech. „Máme informace o deseti důležitých případech, jejichž řešení se zpozdilo o více než šest měsíců,“ uvedl Grey a vyjádřil tak znepokojení Evropské komise nad tempem prováděných reforem.

Rumunský Akční plán pro boj s místní korupcí, korupcí na vysokých místech a organizovaným zločinem podle Komise navíc „postrádá srozumitelnost a má řadu mezer“. Mimo to neposkytuje dostatečně detailní informace o místní korupci a neobsahuje konkrétní aktivity a indikátory potřebné k dosažení zamýšlených výsledků.

„Pokud použiji analogii se sportem, pak očekáváme, že druhý poločas bude lepší. Nikdo z nás nechce nastavovaný čas ani penalty. Proto předpokládáme, že obe vlády budou hrát v druhém poločase lépe,“ dodal Grey a zdůraznil, že v případě, že nedojde k pokroku, může Komise přistoupit k sankcím.

Závěrečné zprávy mají být zveřejněny v polovině roku 2008. V závislosti na dosaženém pokroku pak rozhodne o případném uvalení sankcí.