Evropské společenství se stalo členem Haagské konference

Jednotlivé členské státy ES byly členy Haagské konference již před včerejším vstupem Společenství jako celku. Tento krok by měl soudní spolupráci v občanských věcech s přeshraničním prvkem v rámci ES zjednodušit. Zároveň byl nutný vzhledem ke znění Amsterodamské smlouvy.

Haagská konference vznikla z popudu nizozemské vlády, jmenovitě T.M.C. Assera, který byl roku 1911 nominován na Nobelovu cenu za mír. Poprvé byla Konference svolána roku 1893. Do roku 1904 se konala celkem čtyři zasedání, na kterých se zástupci zainteresovaných zemí zabývali harmonizací mezinárodního práva soukromého, především práva manželského, dědického, či procesního. Mezi lety 1904 – 1951 se konala pouze tři zasedání. Na posledním z nich se ale začalo pracovat na statutu budoucí stálé instituce. Tou se stala roku 1955. Plenární zasedání Haagské konference se schází jednou za čtyři roky, schvaluje nové mezinárodní úmluvy týkající se práva soukromého a rozhoduje o dalším postupu. Zasedání svolává vláda Nizozemska a konají se v Haagu. Členy Konference je dnes 65 zemí všech kontinentů.

Vstup Evropského společenství jako celku se stal nutností po podpisu Amsterodamské smlouvy, kdy ES (v případech, kdy je to nutné pro řádné fungování vnitřního trhu) získalo oprávnění k „odstraňování překážek řádného průběhu občanskoprávního řízení, popřípadě podpoře slučitelnosti úpravy občanskoprávního řízení v členských státech“ (viz čl. 65 Smlouvy o ES). Jednotlivé členské státy na něj přenesly své pravomoci v některých oblastech mezinárodního práva soukromého.

Evropská komise jednala s Haagskou konferencí o vstupu ES jako celku na základě směrnic přijatých Radou roku 2002. Pro přijetí ES za člena Haagské konference bylo nejprve třeba pozměnit její Statut, neboť do nedávné doby dovoloval členství pouze suverénním státům a nikoliv organizacím či společenstvím států. Vyjednávání těchto změn vyvrcholilo v červenci 2005 vložením článku 2a, který povoluje členství organizacím regionální hospodářské integrace. Ke schválení nového Statutu dvoutřetinovou většinou členských států došlo ke konci roku 2006 a v lednu tohoto roku vešel plně v platnost.

K Rozhodnutí Rady EU o přistoupení Společenství k Haagské konferenci o mezinárodním právu soukromém došlo dne 5.října 2006 (2006/719/ES). Neúčastnilo se ho ale Dánsko a proto pro něj není závazné. Dánsko však zůstalo členem Konference jako suverénní stát.

Včera Konference přijala rozhodnutí o přijetí ES za svého člena a jeho členství tak vešlo formálně v platnost.

Místopředseda EK Franco Frattini při této příležitosti prohlásil: „Naší snahou je ulehčit občanům EU jejich životy vymezením jasných pravidel práva procesního (…) a uznáním a posílením rozsudků nejen v rámci EU, ale také na mezinárodní úrovni.“