Evropská komise bojuje proti korupci

Komise došla k závěru, že organizovaný zločin a korupce spolu velmi úzce souvisí. Vzhledem k objemu financí, které se přesouvají díky korupci, se EK rozhodla jednat a vypracovat studii o tomto fenoménu.

Objem financí, které ročně „přetečou“ při korupčním jednání dosahuje v celosvětovém měřítku pět procent světové ekonomiky, což činí více než jeden trilion eur. Organizovaný zločin využívá korupce k infiltraci veřejného a soukromého sektoru, ale také k uplácení sféry trestního řízení. Korupce představuje jeden z toků financí mezi světem zločinu a ostatním světem, jak napsal ve své studii z roku 2004 Institut pro kriminologii a sociální prevenci.

Evropská komise k tématu vypracovala šestnáctistránkový pracovní dokument, kde klasifikuje fenomén korupce, skupiny organizovaného zločinu, za jakých okolností dochází ke korupci, jakými nástroji lze proti korupci bojovat, atd.

Na propojení mezi korupcí a organizovaným zločinem bylo podle dokumentu upozorněno už v roce 1994, kdy OSN ve své Neapolské deklaraci poukázala na to, že organizovaný zločin pomocí korupce tlačí na základní sociální, ekonomické a politické instituce. Proto vznikla úmluva UNTOC (Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu), která ale zasahuje pouze proti korupci ve ve veřejném sektoru. Rada Evropy uznala existenci propojení mezi organizovaným zločinem a korupcí roku 1997 a přijala na dvacet principů pro boj proti korupci.

Touto tématikou se zabývá samozřejmě také Europol, který načrtl spojnice mezi organizovaným zločinem a korupcí v roce 2004. O rok později provedl Eurobarometr výzkum veřejného mínění, ze kterého vyplynulo, že 54% dotázaných se domnívá, že za korupcí v jejich zemích může právě svět organizovaného zločinu.

Evropská komise došla k závěru, že i přes existenci různých studií na téma propojení korupce a organizovaného zločinu akademický výzkum na toto téma stále chybí. Studie by se měla zaměřit na následující tři témata:

  • Výzkum klasického i korporativního organizovaného zločinu, aby bylo zjištěno, kdy přistupují ke korupci spíše než k jiným metodám.
  • Výzkum náchylnosti organizací soukromého sektoru ke korupci (Mimo jiné také porovnání náchylnosti soukromého sektoru s náchylností sektoru veřejného.).
  • Úvaha nad definicí propojení korupce s organizovaným zločinem.

Výsledky výzkumu by měly sloužit jako odrazový můstek pro zhodnocení efektivity různorodých preventivních opatření, která v současnosti v EU běží.

Komisař pro bezpečnost a spravedlnost Franco Frattini k tomuto tématu řekl: „Jsem odhodlaný přistřihnout křídla organizovanému zločinu všemi možnými prostředky. Organizovaný zločin využívá úplatky pro zjednodušení svých kriminálních aktivit a pro vlastní ochranu proti vyšetřování a trestnímu řízení. Taková situace nemůže pokračovat. Již nyní máme nástroje pro omezení jejich schopnosti zabraňovat vyšetřování jejich kriminálních aktivit a pro kriminalizaci předávání a přijímání úplatků ve veřejném, ale také v soukromém sektoru. Já mám nyní v úmyslu připravit cestu pro vývoj protiopatření nové generace.“