Vstup ČR do Schengenského systému

Česká republika svůj závazek plně přijmout schengenské acquis přijala podpisem Smlouvy o přistoupení. Jako referenční datum připojení k Schengenu byl stanoven říjen 2007. Nedávný vývoj nicméně napovídá, že se tento termín nedodrží. Důvodem jsou především technické problémy spojené se zprovozněním systému SIS II.

(Zveřejněno 1.11.2006; neaktualizováno)

Nejnovější vývoj a další kroky:

Obecně:

 • 1985 – podepsání Schengenské úmluvy
 • 1990 – podpis Schengenské prováděcí úmluvy
 • 1999 – Amsterodamská smlouva začlenila Schengen do institucionálního rámce EU

ČR a Schengen:

 • 2001 – přijetí Schengenského akčního plánu ČR
 • 2003 – na vládní úrovni poprvé deklarován zájem ČR vstoupit do Schengenu v říjnu 2007
 • květen 2005 – schválen harmonogram schengenského hodnocení nových členských států
 • leden 2006 – zahájeno praktické hodnocení oblastí, které nejsou závislé na zprovoznění SIS II
 • září 2006 – ČR uznává schengenské vízum pro pobytový tranzit
 • prosinec 2006 – Rada ministrů vnitra má rozhodnout o rozšíření Schengenu (na základě portugalského návrhu)
 • duben 2007 – Rada zahájí jednání o výsledcích hodnotícího procesu ČR
 • říjen 2007 – původní plánované datum rozšíření Schengenu
 • 2009 – nový termín Komise na rozšíření Schengenu

Souvislosti:

V roce 1985 uzavřely vlády Belgie, Nizozemí, Lucemburska, Francie a Německa v lucemburském městě Schengen mezivládní „Dohodu o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích“. Cílem této dohody bylo vytvoření zóny volného pohybu osob a zboží bez kontrol na tzv. vnitřních hranicích. Schengenská spolupráce se původně uskutečňovala mimo rámec ES. Ostatní členské státy se k ní připojovaly postupně.

V roce 1999 bylo schengenské acquis v rámci Amsterodamské smlouvy začleněno do institucionálního rámce EU (1. pilíře). Od tohoto roku tak platí, že každý členský stát se stane součástí schengenské spolupráce.

V současnosti se spolupráce v rámci Schengenu účastní všechny státy Patnáctky s výjimkou Velké Británie a Irska, které se podílejí pouze na některých částech spolupráce. Přidruženo je i Norsko a Island.

Po rozšíření Schengenu o nové členské státy bude Česká republika obklopena pouze schengenskými zeměmi. Datem svého plného zapojení do spolupráce Česko přestane vykonávat hraniční kontrolu na svých pozemních hranicích a svou pozornost upře na mezinárodní letiště.

Vstup do Schengenu představue významný krok k dosažení plnohodnotného členství ČR v EU, zejména pokud jde o právo občanů na volný pohyb.

Témata:

Rozšíření Schengenského prostoru

Státy visegrádské čtyřky si při vstupu do Unie stanovily datum plného zapojení do Schengenu na říjen 2007. Tento cíl byl zohledněn i v Haagském programu. O vstupu nových členských států do Schengenu rozhodne Rada po splnění dvou hlavních kritérií – bude úspěšně dokončen hodnotící proces připravenosti na členství a bude zprovozněna databáze SIS, která má nahradit stávající systém SIS + I. Technické problémy spojené s databází nicméně naznačují, že tato podmínka nebude splněna.

Hodnocení připravenosti na vstup do Schengenu

Každý stát musí před vstupem do schengenského systému projít specifickým hodnotícím procesem. Hodnotící mise spočívají v návštěvách zahraničních expertů v jednotlivých členských státech. Ti hodnotí úroveň připravenosti na aplikaci schengenského acquis.

Česká republika v průběhu roku 2006 prošla hodnocením ve čtyřech oblastech: policejní spolupráce, ochrana dat, vzdušné hranice a víza. V roce 2007 má pokračovat praktické hodnocení SIS a kanceláří SIRENE. Od dubna 2007 by měla Rada vést jednání o výsledcích hodnotícího procesu.

Nezbytným předpokladem rozšíření Schengenu je spuštění SIS II, protože kapacita stávajícího SIS neumožňuje rozšíření o více států. SIS II má být v provozu od března 2007, nicméně tento termín se zřejmě nestihne dodržet, což bude mít za následek zpoždění rozšíření Schengenu.

Jak se ČR připravuje na Schengen?

Česká republika se na vstup do Schengenu systematicky připravuje již od roku 1998. Tehdy byla založena mezirezortní Pracovní skupina pro schengenskou spolupráci. Tato skupina zanikla spolu se vstupem Česka do EU (navázala na ni Pracovní skupina Hodnocení Schengenu – Česká republika založená ministerstvem vnitra). V roce 2001 byl přijat Schengenský akční plán ČR.

Každý rok je vládě ČR předkládána Zpráva o připravenosti ČR k převzetí schengenského acquis, která hodnotí aktuální stav připravenosti.

Česká republika své snahy o zapojení do Schengenu koordinuje i v rámci Visegrádské čtyřky.

Kdy ČR vstoupí do Schengenu?

Česká republika se měla spolu s ostatními státy poslední vlny rozšíření plně připojit k schengenské spolupráci od října 2007. Evropská komise nicméně ohlásila, že technické problémy spojené se zaváděním databáze SIS II rozšíření v tomto termínu neumožní. Komise oznámila, že se bude moci uskutečnit až v roce 2009 – dva roky po dříve stanoveném termínu. Z řad nových členských států zaznívá kritika, že technické problémy jsou pouze zástupným důvodem. Hlavním důvodem je – např. podle velvyslance ČR při EU Jana Kohouta – nevole starých členských států umožnit volně cestovat občanům nových členských zemí.

Rada ministrů počátkem října 2006 hlasovala o portugalském návrhu, podle nějž by bylo možné rozšířit prostor podle původního časového plánu. Návrh hovoří o tom, že je technicky možné, aby se nové země prozatím zapojily do starého SIS před tím, než bude hotov nový. Portugalsko navrhlo zmodernizovat dosud používaný Schengenský informační systém SIS I a rozšířit jej na nováčky do října 2007. Souběžně by se připravoval SIS II.

Rozšíření ovšem není dosud jisté. V prosinci letošního roku se mají ministři sejít znovu nad studií, kterou nechá vypracovat Komise. Studie má vyhodnotit, je-li takové rozšíření proveditelné.

Stanoviska:

Na schůzce ministrů zahraničí V4 v září 2006 se státy shodly na tom, že chtějí do Schengenu vstoupit v plánovaném termínu. Podle polské státní tajemnice ministerstva zahraničí Barbary Tuge-Erecińské by jiný termín nebyl přijatelný. Český ministr Alexandr Vondra po jednání uvedl: „Budeme společně působit takovým směrem, abychom se pokusili toto datum dodržet anebo alespoň postupovat tak, aby vina za jakékoliv posuny nespočívala na bedrech našich čtyř zemí.“

Ministr vnitra Ivan Langer na setkání ministrů vnitra zemí Salsburské skupiny 25. – 26. října 2006 prohlásil, že je ČR připravena aktivně spolupracovat na tzv. portugalském návrhu (SISone4ALL). Dále uvedl, že portugalský návrh podporuje jako dočasné řešení, a že ČR udělá vše pro to, aby byla schopna aplikovat tento systém. ČR je připravena po stránce technické, organizační i finanční zajistit vstup ČR do Schengenu a zrušit tak kontroly na hranicích v roce 2007. Langer také odmítl nedávné stanovisko místopředsedy Evropské komise Franca Frattiniho, ve kterém komisař zpochybnil připravenost nových členských zemí EU mimo Slovinska na vstup do schengenského prostoru. Ministr Langer řekl, že vyjádření Frattiniho předjímá výsledky oficiálního hodnocení připravenosti členských zemí a nereflektuje aktuální vývoj, protože komisař Frattini vůbec nebere v úvahu portugalský návrh, který by umožnil rozšíření Schengenu.

Ministerstvo vnitra ČR uvádí, že důvodem pro nesouhlasný postoj se stanoviskem Evropské komise je ohrožení stamilionových investic, které v této souvislosti v uplynulých letech Česká republika realizovala. Odložení referenčního data přinese komplikace mj. i policii, která plánovala již pro příští rok využít 600 tabulkových míst příslušníků cizinecké a pohraniční policie k plnění úkolů na území celé republiky. Toto rozhodnutí bude mít tedy pro ČR nepříjemné důsledky v rovině politické, finanční i organizační. V neposlední řadě znamená pro české občany nemožnost využití svobodného pohybu v rámci EU.

Česká republika spolu s dalšími státy střední Evropy v září 2006 vyzvala Evropskou komisi, aby jim zaplatila za zpoždění kompenzace. I Komise si je vědoma rizika odložení rozšíření schengenského prostoru. Odklad by totiž mohl poškodit její reputaci.

Komisař pro spravedlnost Franco Frattini upozornil, že zavedení schengenského systému závisí také na připravenosti nových členských zemí.

Ne všechny nové členské státy však na rozšíření schengenského prostoru trvají již od příštího roku. Zatímco zapojení se do starého systému podpořilo vedle ČR jednoznačně také Slovensko, Maďarsko a Slovinsko, Polsko a pobaltské republiky váhají. Ludwik Dorn, polský ministr vnitra, uvedl, že Polsko je ochotné počkat s rozšířením ještě rok.