Začíná Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Evropská unie se rozhodla zasvětit letošní rok chudobě a sociálnímu vyloučení již před dvěma roky a na kampaň, která bude spuštěna 21. ledna, vyčlenila celkem 17 milionů eur.

Podle údajů Evropské komise je EU sice jednou z nejbohatších entit na světě, ale na druhou stranu si necelá pětina Evropanů není schopná zajistit ani základní životní potřeby. Přestože projevy chudoby nejsou v Evropě tak drastické jako jinde na světě (chudí Evropané většinou nebojují s podvýživou, nedostatkem vody a hladem), jsou chudoba a sociální vyloučení „trnem v patě“ EU a jsou nepřijatelné. Cílem roku 2010 je napomoci tomu, aby mohl každý Evropan hrát ve společnosti plnohodnotnou roli.

Unie se zavázala usilovat o solidaritu, sociální spravedlnost a plné sociální začlenění občanů, které patří mezi základní principy, na nichž Unie stojí, píše se dále v materiálech Komise.

Na aktivitách v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení by se měly podle představ evropské exekutivy podílet všechny vrstvy společnosti – na evropské i místní úrovni, v soukromé i veřejné sféře. Aby byly tyto aktivity účinné, je třeba spolupracovat také s občanskou společností a nevládními organizacemi, které se těmito problémy zabývají, říká Komise dále.

Jedním z principů Evropského roku 2010 je poskytnout lidem žijícím v podmínkách nouze příležitost veřejně hovořit o svých obavách a potřebách. Dále je potřeba zmírňovat stereotypy a stigmatizaci, jíž jsou vystaveni, a zvýšit povědomí veřejnosti o takto závažných otázkách.

Mezi cíle dále patří prosazovat takovou společnost, která zajistí udržení a rozvoj kvality života, sociálního blahobytu a rovných příležitostí pro všechny či posilování mezigenerační solidarity a zajištění udržitelného rozvoje.

V lednu a v prosinci 2010 se na evropské úrovni uskuteční dvě konference, na nichž by se měli setkat zástupci občanské společnosti, představitelé nevládních organizací, občané a politici. Odehrají se také speciální tréninkově dny, během nichž zástupci médií a politici získají informace o těchto komplexních problémech.

V každém členském státě Unie a v Norsku a na Islandu se budou konat informační kampaně, workshopy a semináře pro studenty. Kampaň EU podpoří také filmy, časopisy a informační brožury. Tyto aktivity by mají podle Komise přispívat k tomu, aby společnost pochopila, jak chudoba a sociální vyloučení ovlivňují společenství, v nichž sami žijí, a zvýšit povědomí těch, kterých se přímo týká, o jejich právech.