Práce žen není v EU spravedlivě odměňována

Nová pracovní místa v EU jsou ze 75% obsazována ženami a také většina absolventů univerzit v jednotlivých členských zemí jsou ženy. Na druhé straně ale ženy vydělávají v průměru o 15% méně než muži. To jsou hlavní zjištění nejnovější zprávy Evropské komise o rovnosti žen a mužů.

Podle zvláštní zprávy o platových rozdílech, která byla včera zveřejněna společně se zprávou o rovnosti žen a mužů v EU, je v některých zemích rozdíl v platech mezi muži a ženami ještě větší. Největším „hříšníkem“ je Velká Británie, kde ženy vydělávají v průměru o 30% méně než příslušníci opačného pohlaví. Naopak v nových členských zemích jako je Malta, Maďarsko a Polsko, tento rozdíl dosahuje 10%–15%.

Nicméně zaměstnanost žen roste mnohem větším tempem než zaměstnanost mužů. V celé Evropské unii dosahuje míra zaměstnanosti žen 56,3%, což je ve srovnání s rokem 2000 o téměř 3% více. Lisabonská strategie si jako cíl stanovila dosáhnout 60% zaměstnanosti žen v roce 2010.

S přesycením trhu v oblasti zaměstnávání mužů v některých členských státech EU se vytváření nových pracovních míst přesouvá stále více k ženám, a to k takovým skupinám ženské populace, jejichž míra zaměstnanosti byla v minulosti nejnižší. Jedná se např. o 30% růst v zaměstnanosti žen starších 55 let, ke kterému došlo v letech 2000 – 2007.

Na druhé straně je nutné zdůraznit, že pracovní místa, ve kterých ženy obvykle pracují (navzdory vysoké úrovni kvalifikace žen), jsou méně kvalitní a hůře placené než v případě mužů. Pouze kolem 30% žen pracuje na manažerských postech v tom nejširším slova smyslu. Odborníci se domnívají, že by toto číslo bylo ještě mnohem menší, pokud by slovo „manažer“ bylo mnohem přesněji definováno. Ženy mnohem raději také pracují na částečný pracovní úvazek a problémy s rovnováhou pracovního a rodinného života jako je špatná dostupnost péče o děti v některých členských zemích ovlivňují mnohem více ženy než muže.

Komise zaslala na právě probíhající zasedání Evropské rady několik návrhů ohledně priorit v genderové oblasti:

  • vypořádat se s rozdíly na pracovním trhu
  • podporovat rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem
  • využívat strukturální fondy k řešení problémů rovnosti mezi muži a ženami (např. podpora péče o děti nebo podnikání žen)
  • implementace současné legislativy (čtyři členské země – Belgie, Lucembursko, Itálie a Španělsko – stále neimplementovaly směrnici o rovnosti pohlaví z roku 2002)

Navíc Evropská komise zdůrazňuje, že v létě 2007 bude publikovat sdělení o platových rozdílech mezi muži a ženami a apeluje na členské země, aby se genderové otázky staly hlavní součástí politik zaměstnanosti. Znamená to tedy, aby problematika rovnosti mezi muži a ženami nebyla řešena odděleně, ale stala se součástí ostatních politik.

Komisař pro zaměstnanost, sociální otázky a rovné příležitosti Vladimír Špidla prohlásil: „Ženy jsou hnací silou růstu zaměstnanosti v Evropě a pomáhají nám dosahovat našich ekonomických cílů, avšak stále existuje velké množství překážek, které jim brání v tom, aby mohly v plné míře realizovat svůj potenciál.“ A dodal: „Z osmi milionů pracovních míst, které byly v EU vytvořeny od roku 2000, bylo šest milionů obsazeno ženami a 59% vysokoškolských absolventů tvoří dnes ženy. Avšak i když ženy nyní v oblasti dosaženého vzdělání a evropské celkové míře zaměstnanosti předčí muže, jsou stále nedostatečně placeny a vydělávají v průměru za hodinu práce o 15% méně než muži.“