MPSV vyhlásilo 2. kolo výzvy pro „Výzkum pro potřeby státu“

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zveřejnilo včera podmínky pro podávání nabídek na realizaci projektů v rámci druhého kola výzvy týkající se „Výzkumu pro potřeby státu“.

V rámci druhého kola MPSV podpoří čtyři projekty. Realizace projektů výzkumu a vývoje by měla být zahájena od 1. srpna a 1. října 2005. Nabídky je nutné předkládat v písemné formě na adresu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odd. 102 – podpory výzkumu, Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 do 13. června 2005.

Žadatelé mohou předkládat své nabídky na řešení následujících projektů:

  • Průzkum používání omezovacích prostředků v rezidenčních zařízeních sociálních služeb v ČR a korelace se vzděláním, strukturou a počtem pracovníků v zařízení a kapacitou jednotlivých zařízení. Cílem projektu by mělo být získání odpovídajících informací o stavu používání omezovacích prostředků v rezidenčních zařízeních sociálních služeb.
  • Opravné prostředky správní a soudní v oblasti důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Cílem projektu je získat informace o systémech opravných prostředků z právních systému vybraných zahraničních zemí, jejich srovnání a analýza.
  • Zjišťování (hodnocení) kvalifikačního potenciálu pro účely posuzování invalidity v systému důchodového pojištění. Cílem tohoto projektu je vypracování jednotného modelu hodnocení pro potřeby lékařské posudkové služby sociálního zabezpečení.
  • Nákladnost dietního stravování oproti stravování běžnému. Cílem projektu je provést analýzu situace, rozdělit okruhy dietních stravování a finančně vyčíslit nákladnost dietního stravování oproti stravě běžné podle rozdělených okruhů.