Komise navrhla zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

globalizace

Evropská komise včera představila návrh na vytvoření nového fondu, který by pomáhal občanům Evropské unie vyrovnávat se s důsledky globalizace.

Souvislosti:

Problematikou globalizace a jejích dopadů na pracovní trhy v jednotlivých členských státech Unie se v říjnu 2005 zabývala zpráva Komise pod názvem „Evropské hodnoty v globalizovaném světě“. V zprávě Evropská komise zdůraznila nutnost pomoci všem občanům Unie, kteří v důsledku postupující globalizace přišli o práci. Za tímto účelem navrhl předseda EK José Manuel Barroso vytvoření globalizačního fondu.

Nejvyšší představitelé členských států EU se na zasedání Evropské rady v prosinci 2005 shodli na nutnosti eliminovat negativní dopady globalizačního procesu a návrh předsedy Komise schválili.

Témata:

Evropská komise navrhuje, aby Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci disponoval částkou 500 milionů eur ročně. Tyto prostředky by měly být využity na pomoc až 50.000 pracovníkům, kteří v důsledku pokračující globalizace ztratí zaměstnání.

Prostředky z fondu by se měly využívat ve dvou případech. O příspěvek z fondu může požádat členský stát Unie v případě, pokud jasně prokáže, že zrušení pracovních míst v dané zemi bylo zapříčiněno strukturálními změnami ve světovém obchodě. Ty mohou mít podobu např. stěhování společností do třetích zemí nebo masivního zvýšení dovozů.

Ve druhém případě lze o pomoc zažádat tehdy, jestliže dojde k propuštění nejméně 1.000 lidí v dané společnosti nebo sektoru. Pokud by se jednalo o firmu, platí, že ztráta pracovních míst musí být v regionu (úroveň NUTS III, v ČR tato úroveň odpovídá krajům), kde je nezaměstnanost vyšší než národní nebo unijní průměr. V případě sektorové úrovně musí ztráta pracovních míst představovat nejméně 1% pracujících v daném regionu (úroveň NUTS II, v ČR jsou to regiony soudržnosti).

Lidé postižení ztrátou zaměstnání by podle návrhu mohli po dobu 18 měsíců získávat finanční podporu na hledání nové práce nebo na rekvalifikační kurzy. Peníze z fondu se mohou použít také na příspěvek ke mzdě pro takové pracovníky, kteří jsou nuceni za novou prací cestovat, nebo pro osoby starší 50 let, aby mohli přijmout i hůře placené zaměstnání.

Stanoviska:

Předseda Evropské komise Barroso v souvislosti s návrhem uvedl: „Fond pro přizpůsobení se globalizaci vyjádří solidaritu Unie s těmi, kterých se krutě a osobně dotklo propouštění v důsledku změn ve struktuře obchodu. Bude tak pobídkou k tomu, aby se na nepříznivý dopad otevírání trhů reagovalo účinně a vhodným způsobem. Fond bude pomáhat propuštěným pracovníkům v návratu do zaměstnání, protože chceme, aby EU byla nejen konkurenceschopná, ale i spravedlivá.“

Evropský komisař pro zaměstnanost, sociální otázky a rovné příležitosti Vladimír Špidla prohlásil: „Tento fond je tu pro lidi. V globalizovaném hospodářství bohužel někteří pracovníci v konkrétních odvětvích ztrácejí zaměstnání. Vzhledem k tomu, že EU rozhoduje v oblasti zahraničního obchodu, je logické, že by měla formou nového Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci převzít odpovědnost za to, aby pracovníci, kteří o práci přijdou kvůli souvisejícím změnám v obchodu, nebyli v měnícím se hospodářství zapomenuti ani opomíjeni.“

Vladimír Špidla reagoval také na obavy nových členských zemí, že podporu z nového fondu budou využívat především staré členské státy. Prohlásil: „Jsem přesvědčen, že čerpat prostředky budou i nové členské země. Střední Evropu čekají zásadnější strukturální změny než zbytek EU.“

Další kroky:

Návrhem Komise se bude zabývat Evropský parlament a vlády členských zemí Unie. EK předpokládá, že nový evropský fond bude plně fungovat od 1. ledna 2007.