Jak vypadá Špidlovo portfolio?

špidla demise

Pokud obstojí Vladimír Špidla na podzim před Evropským parlamentem, bude v nové Komisi spravovat od 1. listopadu sociální záležitosti a politiku zaměstnanosti Unie. Co vše bude mít bývalý český premiér na starosti?

Agendu a rozdělení kompetencí v oblasti sociální politiky zakotvila Amsterodamská smlouva. Primárně se jedná o politiku jednotlivých členských zemí EU a orgány Společenství mají pouze doplňovat a podporovat jejich činnost. Sociální záležitosti a zaměstnanost jsou ale úzce spojeny s vnitřním trhem a jsou nedílnou součástí Lisabonské strategie.

Navrhovaná Agenda sociální politiky by měla vést ke zlepšení a modernizaci evropského sociálního modelu. Evropská komise každý rok připravuje tzv. scoreboard, který hodnotí situaci v jednotlivých členských zemích. Expertní skupina, do které patřil i bývalý náměstek Vladimíra Špidly na MPSV Luděk Rychlý, vypracovala pro Komisi Zprávu o budoucnosti sociální politiky v rozšířené EU (agenda 2006-2010), kde identifikovala výzvy a priority v této oblasti.

  • Zaměstnanost

Evropská strategie zaměstnanosti je součástí Lisabonské strategie. Výsledky dosažené členskými státy jsou monitorovány pomocí Analýzy zaměstnanosti. Pod tuto část budoucí Špidlovy agendy spadá také portál EURES a Místní rozvoj zaměstnanosti.

Evropský sociální fond (ESF) má na léta 2000-2006 rozpočet 62,5 miliard eur. V dalším rozpočtovém rámci navrhla Komise pro strukturální fondy, jichž je ESF součástí, alokaci 336 miliard eur.

  • Pracovní podmínky a pracovní organizace

Do této agendy patří sociální dialog, sociální odpovědnost korporací, pracovní právo a pracovní organizace, ochrana zdraví a bezpečnost při práci, volný pohyb pracovních sil a koordinace systémů sociálního zabezpečení.

  • Inkluzivní společnost

Do této kategorie patří analýza sociální situace a demografického vývoje v členských zemí EU, proces sociální inkluze, sociální ochrana v EU (MISSOC), boj proti diskriminaci, ochrana základních práv, občanská společnost a práva postižených. V červnu 2004 představila Komise zelenou knihu o rovnosti a nediskriminaci v rozšířené EU. Období pro připomínky beží do 31. srpna.

Do portfolia Vladimíra Špidly budou patřit i dvě agentury EUROFOUND a EU-OSHA