EU včera zahájila program PROGRESS

Program PROGRESS bude v nadcházejícím sedmiletém období podporovat aktivity zaměřující se na otázky zaměstnanosti a sociální solidarity. Program by měl tak nahradit čtyři akční plány Unie, které se v současné době danou problematikou zabývají.

Souvislosti:

V Evropské unii jsou nyní aktivity týkající se zaměstnanosti a sociálních otázek podporovány v rámci čtyř akčních plánů – proti diskriminaci, rovnost pohlaví, boj proti sociálnímu vyloučení a opatření ve prospěch zaměstnanosti. Tyto akční plány budou probíhat pouze do konce roku 2006.

Evropská komise proto už dříve, v souvislosti s jednáním o finanční perspektivě na období 2007 – 2013 navrhla, aby se všechny akční plány zaměřující se na problematiku zaměstnanosti a sociálních věcí sloučily do jednoho programu, který nazvala PROGRESS. Důvodem byla snaha o zjednodušení poskytování finanční pomoci na tuto oblast a transparentnost jejich využívání.

Témata:

Program se podařilo prosadit a fungovat by měl od roku 2007. Nový program by měl doplňovat činnost Evropského sociálního fondu a navíc podporovat aktivity týkající se sociálního dialogu, sociálních studií a volného pohybu pracovníků. Celkem je na fungování programu v letech 2007 – 2013 vyčleněno necelých 630 milionů eur.

Program PROGRESS je obecně rozdělen do pěti oblastí: zaměstnanost, sociální ochrana a sociální začleňování, pracovní podmínky, antidiskriminační opatření a rovnost mužů a žen.

V rámci programu budou podporovány tři typy aktivit:

  • analytická činnost – cílem je zlepšit pochopení sociální problematiky, její efektivní implementaci a zlepšit provázanost s dalšími evropskými politikami a strategiemi (sběr dat a jejich šíření, vypracovávání studií, analýz a hodnocení dopadů atd.)

  • aktivity zahrnující vzájemné učení – výměna informací, zvyšování povědomí o dané problematice, podpora dobré praxe, zlepšit provádění právních předpisů EU a další

  • aktivity podporující hlavní zainteresované instituce – podpora předávání osvědčených postupů, sdílení informací, podpora osvěty, diskuse (vytvoření pracovních skupin z úředníků v daném státě, vytváření sítí na evropské úrovni nebo podpora sítí expertů v různých oblastech)

Za řízení tohoto programu ponese odpovědnost Evropská komise. Pomáhat jí bude výbor ze zástupců jednotlivých účastnických států. Činnost programu je postavena na principu partnerství s členskými státy, organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců a s nevládními organizacemi.

Programu se může účastnit nejen 27 členských zemí EU, ale také země ESVO, kandidátské a předkandidátské státy.

Stanoviska:

Evropský komisař pro zaměstnanost, sociální otázky a rovné příležitosti Vladimír Špidla uvedl: „Tento program nám pomůže uskutečnit cíl EU poskytnout přístup k zaměstnání a zajistit rovné příležitosti pro všechny. PROGRESS nám nabízí nástroje, které potřebujeme, abychom v úzké spolupráci s vládami členských států a partnery z občanské společnosti mohli lépe předvídat společenské změny v EU a lépe na ně reagovat. Naším úkolem je využít program k dosažení konkrétních výsledků a tím přinést Evropanům skutečnou přidanou hodnotu.“

Další kroky:

Program svoji činnost zahájí od ledna 2007. Výbor ze zástupců účastnických států, který bude pomáhat Evropské komisi s řízením programu by se měl poprvé sejít 12. prosince 2006.