Horizont Evropa: celosvětově nejambicióznější program pro výzkum a inovace ve službách společnosti

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

Marija Gabrielová a Martina Dlabajová

Bez výzkumu a inovací není možno zajistit zásadní pokrok v našich ekonomikách a našem každodenním životě, řešit nepředvídané krize ani budovat odolné společnosti. Výzkum byl jednou z vůbec prvních oblastí politiky EU, které komplexně zareagovaly na koronavirovou krizi. Z programu Horizont 2020 byla uvolněna jedna miliarda eur na nové testovací metody, léčbu a očkovací látky. Nelze pochybovat o tom, že věda zůstane v nadcházejících měsících a letech více než kdy jindy v popředí naší společné reakce na zdravotní, sociální a hospodářské výzvy.

Díky rozpočtu ve výši 95,5 miliardy eur a souboru moderních nástrojů se Horizont Evropa stává nejúčinnějším programem pro výzkum a inovace na světě. Na jeho vytvoření se společně podíleli i evropští občané, přičemž cílem bylo naplnit jejich očekávání a potřeby. Odhaduje se, že díky tomu program Horizont Evropa přinese navýšení HDP ve výši až 11 eur za každé investované euro a že do konce roku 2027 vznikne v oblasti výzkumu a vývoje až 100 000 pracovních míst.

Program bude i nadále výrazně podporovat pokročilý výzkum prostřednictvím Evropské rady pro výzkum (ERV). Díky akci „Marie Curie-Skłodowska“ (MSCA) přiláká více mladých lidí k profesní dráze ve výzkumu a postará se o investice do výzkumných infrastruktur světové úrovně. ERC i MSCA přispějí k tomu, aby do Evropy přicházelo více talentovaných výzkumných pracovníků z celého světa.

Program Horizont Evropa se prostřednictvím šesti klastrů zaměřených na celé spektrum globálních výzev postará o posílení nových znalostí a průlomových inovací v oblastech, jako je zdravotnictví, klima, digitální oblast, energetika a mobilita, potraviny, zemědělství a biologická rozmanitost, kultura a tvořivost, civilní bezpečnost, průmysl a vesmír. Klastr „Zdraví“ se například bude zabývat problémy, jako je koronavirová pandemie, rozšíření klinických hodnocení, očkovací látky, léčba a diagnostika a uvádění výsledků výzkumu do praxe v podobě opatření politiky veřejného zdraví.

Nové respirátory z 3D tiskárny vznikly v centru financovaném z evropského programu Horizont 2020

Evropské fondy mohou být užitečné. Důkazem je centrum RICAIP, díky kterému se teď v Česku tisknou potřebné respirátory. 

Program Horizont Evropa se poprvé důkladně zaměří na využití plného potenciálu výzkumu a inovací v kulturních a kreativních odvětvích, jakož i na jejich přínos pro evropské inovace. V zájmu zachování a podpory kulturního bohatství Evropy se v něm počítá s vytvořením digitalizovaného prostoru pro spolupráci v oblasti kulturního dědictví.

Program rovněž podporuje strukturální inovace potřebné v klíčových hodnotových řetězcích, čímž přispívá k dosažení evropské technologické suverenity v kritických oblastech. Investice do výzkumu, inovací a technologií jsou předpokladem pro zajištění udržitelného hospodářského růstu a konkurenceschopnosti našeho hospodářství. Program Horizont Evropa bude věnovat pozornost dopadům výzkumu, přičemž se zaměří na jednotlivé obory pomocí zvláštních nástrojů, jako jsou evropské mise a evropská partnerství.

Misemi se budou sledovat tyto ambiciózní, časově vymezené a dosažitelné cíle ve společném evropském zájmu: záchrana (do roku 2030) tří milionů životů ohrožených rakovinovými onemocněními, 100 klimaticky neutrálních měst, dále zdravé oceány, moře, vnitrozemské vody, zdravá půda a potraviny, jakož i regiony odolné vůči změně klimatu. Strategický přístup k evropským partnerstvím se soukromým a veřejným sektorem navíc zlepší jejich soulad s investicemi členských států a průmyslových odvětví, přičemž bude zahrnovat strategické oblasti, mezi něž patří energetika, doprava, biologická rozmanitost, zdraví, potraviny a oběhovost.

EU přepracuje svoji průmyslovou strategii. Chce zohlednit koronavirovou krizi i klimatické ambice

Evropská komise na jaře představila průmyslovou strategii vytyčující cíle unijní průmyslové politiky, pak se ale v Evropě rozšířila koronavirová pandemie. Evropský průmysl se tak bude muset kromě tzv. dvojí transformace vypořádat hlavně s dopady krize.

Program poprvé zahrnuje nový samostatný pilíř opatření na podporu přelomových inovací. Evropská rada pro inovace (ERI) poskytne podporu inovacím, které jsou nejvíce pokročilé a průlomové, s cílem uvést je na trh. Pomůže rozvíjet celkové evropské inovační prostředí v součinnosti s Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT), který podporuje integraci znalostního trojúhelníku vzdělávání, výzkumu a inovací.

Vzhledem k tomu, že rozvoj znalostí a technologií probíhá v přeshraničním kontextu, členským státům EU se díky rozšíření účasti v Evropském výzkumném prostoru, jakož i díky jeho posílení dostane větší podpory v okamžiku, kdy usilují o maximální využití svého vnitrostátního výzkumného a inovačního potenciálu. Ve srovnání s programem Horizont 2020 se pro tento cíl navrhuje navýšení prostředků, takže z celkového rozpočtu nyní získá 3,3 %.

Věda pozitivně ovlivňuje všechny aspekty našeho života. Program Horizont Evropa bude klíčovým nástrojem k nastartování inovací, které Evropě pomohou, aby z krize COVID-19 vyšla ještě silnější než kdykoli předtím a byla připravena podpořit souběžnou ekologickou a digitální transformaci. Program Horizont Evropa přispěje ve spolupráci s výzkumnými pracovníky a inovátory k tomu, aby se pro evropské občany připravila taková budoucnost, která bude odpovídat jejich představám.

Marija Gabrielová, evropská komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež

Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu, členka Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku