EU podporuje vytváření špičkových inovačních klastrů

Komise představila sdělení, v němž navrhuje sérii opatření, která by měla v EU usnadnit a podpořit vytváření špičkových inovačních klastrů, jež obstojí v mezinárodní soutěži.

Komise navrhla sérii opatření, která mají zlepšit propojení mezi průmyslem a vědou a přispět k sjednocení roztříštěného trhu. Komise se tak snaží, aby se 2.000 již existujících klastrů konkurenceschopnosti změnilo na inovativní centra světových kvalit schopných obstát ve zvýšené globální konkurenci.

Ve sdělení Komise se píše: „Evropě nechybí klastry, postrádá ale klastry na světové úrovni.“ V dokumentu Komise přichází s návrhem opatření, která by měla usnadnit vznik těchto center v Evropské unii.

Podle Evropské observatoře pro klastry (European Cluster Observatory) v Evropské unii existuje kolem 2.000 statisticky významných klastrů. Nicméně podle Komise „přetrvávající roztříštěnost trhu, slabé propojení průmyslu s výzkumem a nedostatečná spolupráce v EU“ způsobují, že tyto klastry nemají dostatečnou inovativní kapacitu k tomu, aby z nich vznikla špičková centra excelence.

Komisař pro průmysl Günter Verheugen řekl: „V EU potřebujeme větší množství klastrů na nejvyšší úrovni.“ Komisař zdůraznil, že klastry hrají životně důležitou roli v inovaci průmyslu a jsou „hnací silou vytvářející nová pracovní místa“.

Sdělení schválené 17. října přichází s řadou opatření, která mají zlepšit součinnost mezi různými politickými úrovněmi, jež ovlivňují další posilování klastrů. Mezi navrhovanými opatřeními najdeme:

  • Prohloubení vnitřního trhu odstraněním obchodních bariér a překážek souvisejících s mobilitou a volným pohybem znalostí;

  • zlepšení politik v oblasti klastrů za pomoci lisabonských Národních programů reforem;

  • zlepšit mezinárodní spolupráci tak, aby došlo ke spojení předností jednotlivých stran;

  • podporovat vznik excelentních klastrů prostřednictvím profesionalizace klastrového managementu;

  • posílení integrace inovativních malých a středních podniků do center a podpora šíření technologií a mezinárodních aktivit malých a středních podniků.

Komise také připravuje zřízení Evropské skupiny pro politiku v oblasti klastrů (European Cluster Policy Group), která má mít za úkol zlepšit vzájemnou výměnu zkušeností s klastrovými politikami a podporou vzniku špičkových klastrů v Evropské unii. Skupina nahradí bývalou poradní skupinu pro klastrovou politiku (High Level Advisory Group on Clusters). Cílem tohoto kroku je zvýšit profil skupiny.

Další kroky:

Na začátku prosince členské státy představí své lisabonské Národní programy reforem.