Vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: sixninepixels.

Na začátku 21. století je přístup ke znalostem o informačních a komunikačních technologiích (ICT) alfou a omegou zaměstnatelnosti jednotlivce a konkurenceschopnosti moderní ekonomiky. Unie se vzdělávání v oblasti ICT dlouhodobě věnuje. V současné době ho podporuje v rámci dosažení strategického cíle Otevřená, flexibilní a soudržná společnost a také pomocí programu Celoživotní vzdělávání.

(Zveřejněno 14.3.2008; neaktualizováno)

Nejnovější vývoj a další kroky:

  • Říjen 2006: V řecké Soluni proběhla mezinárodní „European e-Skills 2006 Conference“.
  • 7. červen 2007: Významné společnosti operující v sektoru IT jako Microsoft, Oracle, Cisco and HP a některé velké školící firmy založily tzv. „e-Skills Leadership Board“, který si dal za úkol mobilizovat zdroje k vylepšení počítačové gramotnosti obyvatel.
  • 7. září 2007: Komise představila program „ICT dovednosti pro 21. století: podpora konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti“.
  • Evropské sdružení pro schopnosti a zaměstnatelnost si předsevzalo, že do roku 2010 projde jeho vzdělávacími kurzy v oblasti IT 20 miliónů Evropanů.

Souvislosti:

Význam ICT a dovednosti Evropanů

S tím, jak se informační a komunikační technologie (ICT) rozšiřují do téměř všech lidských aktivit, stoupá razantně jejich význam. Schopnost používat ICT je v dnešním světě zásadní a ti, kteří ji nemají se čím dál častěji dostávají do problémů při hledání vhodného uplatnění. Zaměstnavatelé mají navíc často potíže s umístěním správných pracovníků na správná místa – buď jejich znalosti ICT podceňují, přeceňují nebo jinak špatně posuzují.

V červnu 2006 průzkum Eurostatu odhalil, že 37% Evropanů ve věku 16 až 74 let nemá ani základní počítačové dovednosti. Při tom skoro polovina všech pracujících obyvatel starého kontinentu používá ke své práci počítač. Mezi tzv. „bílými límečky“ jsou to až tři čtvrtiny. Pouze 16% zaměstnanců v Unii se zúčastnilo ICT kurzů hrazených zaměstnavatelem.  OECD tvrdí, že v nejbližších letech bude muset svá zaměstnání opustit asi 20% Evropanů právě kvůli nedostatečným znalostem ICT.

Gramotnost obyvatel v oblasti ICT není důležitá jen pro udržení zaměstnatelnosti Evropanů a konkurenceschopnosti unijní ekonomiky. Pomáhá též v překlenování propastí v rozvinutosti jednotlivých regionů EU a také rozdílů mezi městy a venkovem. V neposlední řadě je znalost ICT potřebná pro sbližování mladé a starší generace.

Politiky EU

Evropská unie si důležitost ICT dovedností plně uvědomuje a začala v tomto směru podnikat první kroky už v roce 1996, kdy Komise publikovala zelenou knihu s názvem „Život a práce v informační společnosti“. O tři roky později byl spuštěn program Career Space, který měl za úkol zaplňovat mezery ve znalostech ICT a umožnit aby se tyto znalosti odpovídajícím způsobem promítly do kariérního růstu.

V roce 2001 Komise členským států doporučila, aby zajistily, že „všichni jejich občané budou do roku 2006 mít základní znalosti čtení, psaní, počítání, ale také dovednosti v oblasti ICT a lidských vztazích jako je např. týmová práce. Podle názoru Komise je nutné, aby členské státy v tomto směru úzce spolupracovaly se soukromým sektorem jednak v oblasti financování projektů a také vytipovávání užitečných dovedností.

Vzdělávání (i v sektoru ICT) je jednou z deseti priorit revidované Lisabonské strategie, kterou v roce 2005 představil pod názvem Strategie růstu a zaměstnanosti předseda EK Barroso. Na základě cílů Lisabonské strategie má každá členská země EU zajistit, aby do roku 2010 účast osob ve věku 25–64 let na vzdělávání dosáhla nejméně 12,5%. Podle informací evropského statistického úřadu Eurostat tento cíl v roce 2004 splňovalo jen šest členských států Unie. Česká republika se s 6,3% dospělých, kteří jsou účastníky dalšího vzdělávání řadí k těm méně úspěšným. Strategie růstu a zaměstnanosti také upozorňuje, že bude nutné zvýšit prostředky určené na unijní výzkum a vývoj (v současnosti jen okolo 2% HDP) a to především v oblasti ICT a vzdělanosti expertů.

Témata:

Podpora vzdělávání v sektoru ICT je součástí priority Rozvoj informační společnosti, která přispívá k dosažení strategického cíle Otevřená, flexibilní a soudržná společnost. Důraz je kladen především na přístup k ICT pro zvýhodněné skupiny obyvatel jako jsou např. starší nebo chudí obyvatelé ze strukturálně postižených regionů. Zvyšování informační vzdělanosti by mělo předejít riziku tzv. „digital divide“.

Priorita Rozvoj informační společnosti je implementována prostřednictvím prioritní osy Další vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a také prioritní osy Veřejná správa a veřejné služby Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Vzdělávání v oblasti ICT Unie podporuje také z komunitárního programu Celoživotní vzdělávání. V roce 2004 Komise předložila návrh na sjednocení politik v této oblasti, který byl schválen EP v říjnu 2006. Nový program zastřešil čtyři stávající – Commenius (základní a střední školy), Erasmus (VŠ), Leonardo da Vinci (vzdělávání ve firmách) a Grundtvig (výuka dospělých). Celoživotní vzdělávání navíc obsahuje průřezový program, který se skládá ze čtyř činností: spolupráce a inovace politik, podpory studia jazyků, šíření a využívání výsledků v oblasti celoživotního učení a také výuky informačních a komunikačních technologií, zahrnující mimo jiné aktivity bývalého programu Minerva. Rozpočet pro nový zastřešující sedmiletý program byl stanoven ve výši 6,97 miliard eur.

Na území hlavního města je vzdělání v oblasti ICT podporováno (kromě výše uvedených programů) také z Operačního programu Praha Adaptabilita, na který bylo vyčleněno 108,39 milionů eur z Evropského sociálního fondu a 19,13 milionů eur z národních zdrojů. ICT dovednostmi se zabývá první prioritní osa tohoto OP – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky. Druhý program určený speciálně pro Prahu se nazývá Operační program Praha Konkurenceschopnost a oblastí ICT se v jeho rámci věnuje Prioritní osa 1 – Dopravní dostupnost a rozvoj ICT. Finanční prostředky pro tento OP lze čerpat z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Stanoviska:

Viceprezident Komise Günter Verheugen uvedl: „V současné době panuje široká shoda nad tím, jaké jsou priority v oblasti ICT dovedností.“ Jsou to podle něj tyto klíčové oblasti:

  • Dlouhodobá kooperace mezi všemi zainteresovanými stranami;
  • zajištění dostatečných investic do vzdělávání v oblasti ICT pomocí partnerství mezi vládami a soukromým sektorem;
  • propagace technických oborů, matematiky a ICT;
  • zaměstnatelnost, sociální začleňování, počítačová gramotnost speciálně pro znevýhodněné skupiny obyvatel;
  • osvojování si ICT dovedností v rámci celoživotního vzdělávání zvláště za pomoci e-learningu.

Komisař Vladimír Špidla při zahájení činnosti Evropského sdružení pro schopnosti a zaměstnatelnost řekl: „Nejdůležitější fáze Strategie růstu a zaměstnanosti je v plném proudu a v současné době se musíme soustředit na dosažení hmatatelných výsledků. Partnerství mezi členskými státy a privátním sektorem může zásadním způsobem přispět ke konkurenceschopnosti jednotlivých regionů Unie (…) Přístup k výuce potřebných dovedností může pomoci starším zaměstnancům, lidem s postižením a mladým absolventům v boji s nezaměstnaností, a tak přispět k evropské prosperitě.“ 

Evropský šéf Microsoftu Jan Muehlfeit komentoval zavádění iniciativy „ICT dovednosti pro 21. století: podpora konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti“: „Plně podporujeme tento program a budeme i nadále pomáhat v procesu rozšiřování ICT dovedností. Mezera ve vzdělání v této oblasti ohrožuje evropskou konkurenceschopnost a sociální soudržnost. Potřebujeme teď méně proslovů a více skutečných činů.“

Prezidentka Sociální platformy Anne-Sophie Parent si myslí, že především velké společnosti musí brát v úvahu nejen strohá čísla, ale i „kvalitu pracovních míst“. Parent klade důraz hlavně na znevýhodněné skupiny obyvatel a jejich zaměstnatelnost a s tím související vzdělávání v oblasti ICT. Klíčovým nástrojem v tomto směru je podle ní Internet, který by měl být prohlášen za službu poskytovanou „ve veřejném zájmu“.