Vzdělávací programy EU

Mezi hlavní priority Evropské unie v souvislosti s prosazováním společnosti založené na znalostech patří vzdělávání. Politika vzdělávání patří mezi tzv. doplňující politiky EU, což znamená, že Evropská unie by se měla omezit pouze na podporu činnosti členských států v této oblasti. Ve skutečnosti EU i v této oblasti vymezuje základní cíle, definuje strategie a úkoly k plnění těchto cílů. Jednou takovou iniciativou Unie jsou vzdělávací programy.

(Zveřejněno 24.8.2007)

Nejnovější vývoj a další kroky:

 • v akademickém roce 2004/2005 byl zahájen pětiletý program Erasmus Mundus, který podporuje spolupráci a mobilitu v oblasti vysokoškolského vzdělávání se třetími zeměmi
 • prosinec 2006 – zahájeny oslavy 20. výročí programu Erasmus, který byl spuštěn v červnu 1987 a zaměřuje se na podporu vysokoškolského vzdělávání
 • 7. květen 2007 – v Berlíně slavnostně zahájen Program celoživotního vzdělávání 2007–2013, který byl schválen Evropskou radou a Evropským parlamentem v listopadu 2006
 • 12. červenec 2007 – Evropská komise schválila návrh programu Erasmus Mundus II na léta 2009–13

Souvislosti:

Vzdělávání patří mezi hlavní priority Evropské unie už několik desítek let. Důraz na vzdělání zesílil v kontextu snah o konkurenceschopnější EU a vytvoření společnosti založené na znalostech.

Roku 1980 vytvořila Evropská komise ve spolupráci s členskými státy informační síť o vzdělávání – Eurydice. Hlavní náplní této sítě je podporovat spolupráci v oblasti vzdělávání mezi jednotlivými členskými státy EU a informovat o národních vzdělávacích systémech. O patnáct let později se tato síť stala součástí programu Socrates.

V roce 1985 došlo k uznání vysokoškolského vzdělání jako vzdělání odborného. To vedlo k vytvoření evropských programů pro jednotlivé oblasti vzdělávání – např. Erasmus, Comett nebo Lingua.

Maastrichtská smlouva stanovila, že jednotlivé členské země EU budou do svých národních vzdělávacích systémů vkládat také evropskou dimenzi vzdělávání. Problematika evropské dimenze vzdělávání v členských státech Unie byla podrobněji rozebrána v Zelené knize o evropské dimenzi z roku 1993. Evropská komise v ní zdůrazňuje nutnost mobility studentů a pedagogů mezi vzdělávacími institucemi v různých členských státech EU a také zavedení jednotného hodnotícího systému vzdělávání.

Evropské dimenzi vzdělávacích programů a programů mobilit se věnuje také dokument „Učení v informační společnosti“, který byl schválen na období 1996–1998 a který se zaměřil na podporu vybavení škol informačními technologiemi. V březnu 2001 byl v návaznosti na přijetí Lisabonské strategie vypracován Evropskou komisí Akční plán eLearning, jehož úkolem je podpora elektronického vzdělávání, které Komise považuje „za jeden z nejdůležitějších prostředků vzdělávání“. Snaha Evropské komise prosazovat elektronickou formu vzdělávání se projevila ve vytvoření programu eLearning, který vznikl v roce 2004 jako součást programu Socrates. Program fungoval do roku 2006 a zaměřoval se na podporu počítačové a informační gramotnosti, spolupráce partnerských základních a středních škol a také vzdělávání učitelů (eTwinning). V současné době lze informace k problematice eLearningu nalézt na informačním portálu elektronického vzdělávání v Evropské unii www.eleraningeuropa.info.

Témata:

První vzdělávací programy byly vytvořeny v 80. letech. Nejdříve se jednalo o individuální evropské programy. Postupně ale došlo u většiny z nich k jejich integraci pod jeden program.

Socrates

V roce 1995 vznikl program Socrates, který se zaměřoval na oblast vzdělávání od mateřských po škol po univerzity, vzdělávání dospělých, zlepšování znalosti evropských jazyků, podpora spolupráce a mobility prostřednictvím vzdělání a v neposlední řadě také podpora inovací ve vzdělávání a rovných příležitostí ve všech oblastech vzdělávání. Tento program fungoval do roku 2006 (Socrates 1995–1999; Socrates II 2000–2006). Programu Socrates se účastnily všechny nynější členské země EU, tři státy Evropského sdružení obchodu (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a Turecko.

Program Socrates byl členěn do osmi podprogramů, které dříve fungovaly jako samostatné programy:

 • Comenius – vzdělávání ve školách
 • Erasmus – vysokoškolské vzdělávání
 • Grundtvig – vzdělávání dospělých a celoživotní vzdělávání
 • Lingua – jazykové vzdělávání (část původního programu)
 • Minerva – využívání informačních a komunikačních technologií, otevřené a distanční vzdělávání
 • Průzkum a inovace – problematika vzdělávací politiky
 • Společné akce – spolupráce s dalšími programy EU
 • Doplňkové aktivity – podpora aktivit, které nespadaly pod jednotlivé programy

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci je evropský program zaměřený na podporu rozvoje odborného vzdělávání a celoživotního vzdělávání. Podporuje také praktické stáže a výměny studentů středních a vysokých škol, absolventů, mladých nezaměstnaných a mladých pracovníků. Jeho cílem je zlepšovat uplatnění mladých lidí na pracovním trhu. Vznikl v roce 1995 spojením pěti samostatných programů:

 • Comett – vysokoškolské vzdělávání se zaměřením na ekonomickou oblast
 • Eurotecnet – podpora inovací a nových technologií v odborném vzdělávání
 • Force – podpora profesního vzdělávání
 • Petra – spolupráce ve vzdělávání a v odborné přípravě
 • Lingua – jazykové vzdělávání

Cíle programu:

 • zlepšovat dovednosti a kompetence osob procházejících počátečním odborným vzděláváním ve středních, vyšších a vysokých školách se záměrem zlepšovat zaměstnatelnost a usnadňovat uplatnění mladých lidí na evropském trhu práce
 • zdokonalovat kvalitu a přístup k dalšímu odbornému vzdělávání a k celoživotnímu osvojování znalostí a schopností se záměrem zlepšovat adaptabilitu lidí na technologické a organizační změny
 • zdůrazňovat význam a posilovat úlohu odborného vzdělávání v procesu inovací se záměrem zvyšovat konkurenceschopnost a rozvíjet podnikání prostřednictvím zlepšování spolupráce institucí odborného vzdělávání a podniků

Podporované aktivity:

 • projekty mobility – podpora stáží (odborná praxe v zahraničí) a výměn (získávání a výměna informací o způsobech a metodách odborného vzdělávání v zahraničí), snaha o co největší propojení teorie s praxí; stáže mohou trvat v rozmezí tří týdnů až jednoho roku, výměny pak týden až šest týdnu
 • pilotní projekty – cílem je zlepšovat kvalitu a podporovat inovace odborného vzdělávání, tento typ projektů se zaměřuje na vývoj, ověřování, evaluaci a šíření inovačních postupů týkajících se obsahu, metod nebo učebních materiálů a pomůcek používaných při odborném vzdělávání a poradenství
 • projekty jazykových dovedností – jedná se o nadnárodní cizojazyčné projekty zaměřující se na
  1. vývoj, testování, validaci, posuzování a šíření inovativních výukových materiálů pro cizí jazyky
  2. inovativní pedagogické metody odpovídající specifickým potřebám jednotlivých profesních oblastí či ekonomických sektorů
 • projekty sítí organizací – cílem je získávat a využívat evropské znalosti, zkušenosti a inovační přístupy v odborném vzdělávání, zlepšovat analýzy a prognózy požadavků na dovednosti a v rámci Evropské unie šířit výstupy spolupracujících sítí a výsledky projektů
 • projekty referenčních materiálů – cílem je vytvořit databázi srovnatelných dat o systémech odborného vzdělávání, provádění výzkumů a analýz, sledování a šíření nejlepších postupů a provádět ucelenou výměnu informací

Programu se účastní všechny členské země EU, Norsko, Lichtenštejnsko, Island a Turecko.

Erasmus Mundus

Na program Socrates/Erasmus navazuje stipendijní program Unie Erasmus Mundus. Jedná se o pětiletý program, který podporuje spolupráci a mobilitu v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Zahájen byl v akademickém roce 2004/2005.

4 hlavní oblasti podpory:

Aktivita 1 – Magisterské programy Erasmus Mundus – těžiště celého programu

V rámci této aktivity je podporována realizace kvalitních integrovaných 1-2letých magisterských programů se společným kurikulem (společné osnovy) a s podmínkou účasti studentů a akademických pracovníků ze třetích zemí, zajištěno uznávání částí studia nebo celého programu. Magisterský program musí nabízet minimálně tři vysokoškolské instituce, které společně tvoří konsorcium, minimálně ze tří zemí EU nebo EEA/EFTA a v době podání přihlášky musí existovat nebo být plně připraven k zahájení.

Aktivita 2 – Stipendia – stipendia pro studenty na studium vybraného magisterského programu a stipendia pro akademické pracovníky ze třetích zemí na výuku nebo výzkumnou činnost v rámci magisterského programu Erasmus Mundus.

Aktivita 3 – Partnerství mezi konsorciem magisterského programu Erasmus Mundus a vysokými školami ve třetích zemích. Jednoletá až tříletá s možností obnovení. Zahájena byla v akademickém roce 2005 /2006.

V rámci této aktivity je možné získat stipendium pro studenty a akademické pracovníky ze zemí EU, které se podílejí na magisterských programech Erasmus Mundus. Studenti mohou na partnerské univerzity ve třetích zemích vyjet na tři měsíce. V rámci konsorcia může vyjet minimálně pět studentů ročně (min. tedy 15 studentů). Akademičtí pracovníci mohou získat stipendium na výuku nebo výzkumnou činnost. Ročně za celé konsorcium mohou vyjet tři akademici.

Aktivita 4 – Zvyšování atraktivnosti – podporovány jsou projekty evropské spolupráce, jejichž cílem je zvýšit atraktivnost vysokoškolského vzdělávání ve třetích zemích, jeho zviditelnění a zvýšení přístupu k němu. Podporovány jsou také projekty zabývajíce se mezinárodní dimenzí v zajišťování kvality vzdělávání, mobility atd. Granty mohou být poskytnuty také na účast na mezinárodních veletrzích, pořádání seminářů nebo workshopů.

Otevřena všem zemím, partnerství minimálně tří organizací. Návrhy projektů mohou podávat nejen vysokoškolské instituce, ale také jiné soukromé a veřejné organizace, které se zabývají vysokoškolským vzděláváním. Délka projektu 1 – 3 roky.

Cílem programu je podpořit kolem 100 magisterských programů Erasmus Mundus. V prvním roce 2004/2005 bylo podpořeno 19 magisterských programů. Na žádném z nich se nepodílela ani jedna vysoká škola z České republiky. Na akademický rok 2005/2006 bylo schváleno dalších 17 magisterských kurzů. Zde se už některé vysoké školy z ČR objevily. Na dvouletém magisterském programu v oblasti Space Science and Technology se podílí České vysoké učení technické, na jednoletém programu v oblasti speciální pedagogiky Univerzita Karlova v Praze a v oblasti fyzické aktivity Univerzita Palackého v Olomouci.

V rámci tohoto programu budou poskytnuty granty pro zhruba 5.000 studentů ze třetích zemí, kteří se budou magisterských programů účastnit, a dále granty na podporu mobility více než 4.000 studentů z EU vyjíždějících do třetích zemí. Program rovněž nabízí stipendia pro více než 1.000 akademiků ze třetích zemí přijíždějících do evropských konsorcií vysokých škol a pro obdobný počet vyjíždějících akademických pracovníků ze zemí EU do třetích zemí. Erasmus Mundus v neposlední řadě podpoří zhruba 100 partnerství mezi konsorcii magisterských programů Erasmus Mundus a vysokoškolskými institucemi ve třetích zemích.

Na celé pětileté období je vyčleněno celkem 230 milionů eur.

Program je určen pro všechny členské země EU, Turecko a Chorvatsko, země Evropského hospodářského prostoru / Evropské zóny volného obchodu: Norsko, Island, Lichtenštejnsko

Pro které země je program určen a třetím zemím.

V polovině července tohoto roku Evropská komise schválila návrh programu Erasmus Mundus II, který by měl navázat na program Erasmus Mundus, jehož dosavadní realizace podle Komise probíhá velmi dobře. Erasmus Mundus II by měl probíhat v letech 2009– 2013 a měl by obsahovat některé nové oblasti.

Hlavní aktivity nového programu zřejmě budou:

 • podpora společných magisterských a doktorských programů s vysokou akademickou kvalitou, součástí budou i stipendia pro nadané studenty a akademické pracovníky z Evropské unie a třetích zemí
 • podpora partnerství mezi vysokými školami v Evropě a v určitých regionech světa – základ pro strukturovanou spolupráci, přenos know-how, výměnu a mobilitu na všech úrovních vysokoškolského vzdělávání
 • podpora opatření, která přispějí k posílení celosvětové atraktivity Evropy jako univerzitní destinace

Na rozdíl od současného programu by se činnost programu Erasmus Mundus II měla rozšířit i na doktorské a v menší míře na bakalářské studium. Rozšířit by se měly i možnosti spolupráce mezi zapojenými vysokými školami, mobilita pedagogů a studentů a nabídka stipendií. Spuštění programu se plánuje od ledna 2009.

Program pro celoživotní vzdělávání

Evropská komise se v souladu s cílem vytvořit společnost založenou na znalostech rozhodla od roku 2007 sjednotit veškeré aktivity podporující celoživotní vzdělávání pod jeden program – Program pro celoživotní vzdělávání. K jeho oficiálnímu zahájení došlo na začátku května letošního roku v Berlíně. Na celé sedmileté období 2007–2013 Komise na realizaci projektů v rámci tohoto programu vyčlenila sedm miliard eur.

Program pro celoživotní vzdělávání tvoří čtyři sektorové podprogramy:

 • Comenius
 • Erasmus
 • Leonardo da Vinci
 • Grundtvig

Tyto podprogramy doplňuje průřezový program (transversal programme), který je dále rozdělen do čtyř podprogramů – spolupráce a inovace, jazyky, informační a komunikační technologie, šíření a využívání výsledků projektů v praxi.

Poslední částí nového programu je program Jean Monnet, který se zaměřuje na podporu výuky a výzkumu v oblasti evropské integrace na univerzitách.

Comenius

Program Comenius podporuje mobilitu mezi dětmi předškolních zařízení až po žáky středních škol, partnerství mezi školami a vytváření sítí. Obecně cílem podprogramu Comenius je podporovat kvalitu učení, posílit jeho evropskou dimenzi, jazykovou výuku a mezikulturní výchovu ve školách. Součástí programu je také podpora znevýhodněných a vyloučených skupin.

Programu se mohou účastnit:

 • mateřské školy, i speciální
 • základní školy, i speciální
 • střední školy
 • vyšší odborné školy
 • speciální školy na všech stupních, umělecké školy, učiliště
 • instituce zabývající se vzděláváním pedagogických pracovníků (vysoké školy, pedagogická centra, výzkumná centra, neziskové organizace (nadace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti)

Podporované aktivity:

 • individuální mobility – výměny učitelů, žáků, studentů; vzdělávací kurzy pro učitele
 • podpora spolupráce mezi zapojenými školami a organizacemi zabývajícími se školním vzděláváním
 • centralizované multilaterální projekty – rozvoj, propagace a šíření dobrých příkladů ve vzdělávání, vytváření nových kurzů pro učitele
 • centralizované tematické sítě – rozvoj vzdělání v dané tématické oblasti, šíření příkladů dobré praxe
 • další aktivity

Erasmus

Program Erasmus je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání. Je to největší program EU, který poskytuje podporu v oblasti vzdělávání ve vysokém školství. Do programu je aktivně zapojena většina evropských vysokých škol.

V České republice se do tohoto programu mohou zapojit všechny vysokoškolské instituce, které jsou akreditovány u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na jeho činnosti se mohou podílet i soukromé vysoké školy. Do programu se mohlo přihlásit také deset vyšších odborných škol (např. Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 5, Vyšší odborná škola Jihlava a další). Celkem je v ČR do programu zapojeno 47 institucí. Soukromé vysoké školy a vyšší odborné školy v programu z velké části působí od akademického roku 2004/2005. Každá instituce má svého koordinátora programu Socrates/Erasmus, který je zodpovědný za agendu tohoto programu a koordinuje činnost s Národní agenturou Socrates v ČR.

V rámci programu jsou podporovány tři hlavní aktivity:

 • Erasmus 1 – projekty – centralizované, řídí Evropská komise, projekty vytváření společných učebních osnov, intenzivní programy
 • Erasmus 2 – mobility – decentralizované – řídí Národní agentura, stipendijní pobyty studentů a pedagogické stáže vysokoškolských učitelů, organizace mobilit, zavádění Evropského kreditního systému (ECTS)
 • Erasmus 3 – tematické sítě – centralizované – Evropská komise, sítě institucí

Grundtvig

Program Grundtvig se zaměřuje na podporu vzdělávání dospělých. Podporuje nejen přímo osoby působící ve vzdělávání, ale také instituce toto vzdělávání nabízející.

Podporované aktivity:

 • mobilita osob (návštěvy, stáže a výměny účastníků formálního i neformálního vzdělávání dospělých, školení a profesní rozvoj pracovníků a učitelů působících v celoživotním vzdělávání)
 • projekty partnerství (zaměřují se na vzájemnou výměnu zkušeností v oblastech, které jsou předmětem zájmu zúčastněných institucí a organizací, snaha je zapojit co nejvíce institucí do této spolupráce)
 • multilaterální projekty (zaměřují se na zlepšování systémů vzdělávání dospělých prostřednictvím rozvoje a přenosu inovací a dobré praxe)
 • tématické sítě (zapojeni jsou odborníci, instituce a organizace; cílem je rozvíjet vzdělávání dospělých, zlepšovat jeho kvalitu, dále šířit relevantní inovace a příklady dobré praxe)
 • přípravné návštěvy – podpora zástupců jednotlivých institucí při účasti na kontaktním semináři, při schůzce s budoucími partnery
 • doprovodné aktivity

Programu se mohou účastnit:

 • účastníci vzdělávání dospělých
 • instituce nebo organizace poskytující možnosti vzdělávání dospělých
 • učitele a jiné pracovníky těchto institucí nebo organizací
 • instituce zapojené do počáteční nebo další odborné přípravy pracovníků působících ve vzdělávání dospělých
 • asociace a zástupci subjektů zapojených do vzdělávání dospělých, včetně asociací učitelů a účastníků vzdělávání dospělých
 • subjekty poskytující poradenské, konzultační a informační služby týkající se jakéhokoli aspektu vzdělávání dospělých osoby a subjekty zodpovědné za formy, metody a postupy týkající se jakéhokoli aspektu vzdělávání dospělých na místní, regionální a národní úrovni
 • výzkumná centra a subjekty zabývající se otázkami vzdělávání dospělých
 • podniky
 • neziskové organizace, dobrovolné organizace, nevládní organizace
 • vysokoškolské instituce

Průřezový program

Cílem průřezového programu je zkvalitnit a zajistit průhlednost vzdělávacích systémů a systémů odborné přípravy v jednotlivých členských státech Evropské unie.

Podporované aktivity:

 • mobilita osob
 • mnohostranné projekty
 • sledování a analýza politik a systémů celoživotního vzdělávání
 • akce na podporu průhlednosti a uznávání kvalifikací

Program Jean Monnet

Cílem tohoto programu je podporovat výuku a výzkumnou činnost v oblasti evropské integrace a také činnost institucí, které se problematikou evropské integrace zabývají a poskytují i vzdělání v této oblasti.

Podporované aktivity:

 • akce Jean Monnet – jednostranné a vnitrostátní projekty (výukové moduly, katedry Jean Monnet, centra excellence, sdružené profesorů, atd.); mnohostranné projekty a sítě
 • provozní granty na podporu určených institucí zabývající se evropskou integrací
 • provozní granty na podporu dalších evropských institucí a sdružení v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

Tento článek byl připraven v rámci projektu FUTURA, který zprostředkovává informace z oblasti celoživotního vzdělávání. Realizátorem projektu je Respekt o.p.s., partnery jsou Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a Cheval s.r.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.