H2020 nejen pro cirkulární ekonomiku

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

[© Shutterstock/ImageFlow]

Program Horizont 2020 (H2020) – největší evropský program na podporu výzkumu, vývoje a inovací – se blíží ke svému závěru a v této chvíli je k předkládání projektů otevřena většina posledních výzev ve všech tematických oblastech.

Článek původně vyšel v lednovém čísle časopisu Odpadové fórum, odborném měsíčníku pro průmyslovou a komunální ekologii. 

Nejinak je tomu i v případě společenské výzvy 5 „Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny“, ve které se nachází nejvíce témat blízkých čtenářům Odpadového fóra.

Pojďme si na začátek připomenout základní typy nástrojů a administrativní podmínky programu. Hlavní podíl aktivit výzkumných a inovačních akcí (RIA) tvoří výzkum jak základní, tak aplikovaný a demonstrační aktivity jsou omezeny na testování prototypů v laboratorním měřítku. Naproti tomu u inovačních akcí (IA) dominují demonstrační aktivity, které napomáhají přiblížit výsledky projektu tržnímu uplatnění a zahrnují např. vývoj prototypů, testování, ověřování v provozním měřítku.

Minimální rozsah řešitelského konsorcia zahrnuje 3 účastníky ze 3 různých členských států EU nebo států asociovaných s H2020, ve skutečnosti bývá účastníků výrazně více. Koordinační a podpůrné akce (CSA) jsou zaměřeny na výměnu zkušeností, šíření výsledků, networking, přípravu výzkumných strategií apod.

Oběhové hospodářství a zdraví, příležitosti a rizika

Evropská komise v roce 2015 zveřejnila ambiciózní balíček týkající se oběhového hospodářství, jehož cílem je stimulovat přechod k oběhovému hospodářství, podpořit globální konkurenceschopnost a udržitelný hospodářský růst.

S výjimkou IA dosahuje výše podpory EU u všech nástrojů 100 % přímých způsobilých nákladů. Pro IA je to 70 %, avšak v případě neziskových organizací opět 100 %. Sazba financování nepřímých (režijních) nákladů činí 25 % přímých nákladů. Speciálním nástrojem jsou projekty ERA-NET Cofund, které sdružují národní poskytovatele a v jejich rámci jsou vyhlašovány společné výzvy. Do těch mohou projekty předkládat výzkumníci ze zemí zapojených do daného ERA-NETu (ČR je nově členem např. BiodivERsA či ERA-MIN 2).

Návrhy projektů jsou ve společenské výzvě 5 hodnoceny u RIA a IA projektů dvoustupňově. To znamená, že v prvním stupni je předložen 10stránkový návrh projektu a pouze koordinátoři, jejichž projekt překročí prahové hodnoty hodnocení, jsou vyzváni k sepsání plného (70stránkového) návrhu. Projekty CSA a ERA-NET Cofund jsou hodnoceny jednostupňově. Uzávěrka 1. stupně je 13. 2. 2020, uzávěrka 2. stupně 3. 9. 2020.

Příklady úspěšných projektů

Pro ilustraci šíře záběru programu H2020 představujeme několik projektů, které byly v minulých letech vybrány k financování. K vyhledání všech takových projektů slouží velmi dobře web EU CORDIS.

Inovační akci BAMB (Buildings as Material Banks) koordinoval v letech 2015 – 2019 belgický Institut Bruxellois pour la gestion de l environnement. Projekt sdružil 15 partnerů ze 7 zemí s cílem dosáhnout systémové změny ve stavebnictví prostřednictvím oběhových řešení, tedy snahou o prevenci odpadů, jejich využití a recyklaci. Zpráva z února 2019 shrnuje mj. zkušenosti z vývoje a konstrukce čtyř pilotních projektů drobných reverzibilních staveb. Představeny jsou v ní i tzv. „material passports“ či speciální nástroj „Circular Building Assessment tool“.

Specifiky hospodaření s odpady ve městech s vysokou zátěží turistického ruchu se zabývá projekt UrBAN-WASTE(Urban strategies for Waste Management in Tourist Cities). Problémem je vysoká míra neudržitelné spotřeby a navazující produkce odpadů v souvislosti se sezónním přílivem turistů. Aktivity projektu směřují k rozvoji strategií, které sníží produkci odpadů a podpoří jejich recyklaci a opětovné využití. V 11 pilotních městech bude provedena analýza „metabolismu“ města a následně budou pro tato města připraveny akční plány, které zahrnou využití inovativních technologií a aktivit.

Česká cirkulární ekonomika se pomalu roztáčí. Výzvou je skládkování

Jak se ČR přesouvá od odpadové hierarchie a lineární ekonomiky směrem k oběhovému hospodářství?

Cílem inovační akce REGROUND (Colloidal Iron Oxide Nanoparticles for the REclamation of Toxic Metal Contaminated GROUNDwater Aquifers, Drinking Water Wells, and River Bank Filtrations) pod vedením Univerzity Duisburg-Essen je odzkoušení inovativní nanogeotechnologie pro imobilizaci toxických kovů v podzemních vodách, studnách a vodních sedimentech.

Je nutné podotknout, že problematika odpadů, oběhového hospodářství a surovin není náplní pouze společenské výzvy 5, ale témata takto zaměřená lze nalézt i v dalších částech H2020. K jejich vyhledání poslouží portál Funding & tender opportunities. Poradit se můžete i na Národním kontaktním pracovišti pro H2020, kterým je Technologické centrum AV ČR.