Stavební odpad tvoří více než polovinu veškerého odpadu v Česku

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

[© Shutterstock/BsWei]

Téma environmentálně šetrných a udržitelných budov je v mezinárodním měřítku atraktivní a i v České republice se této oblasti začíná věnovat jak veřejnost, tak samotní developeři. Na cirkularitu ve stavebnictví je potřeba myslet při návrhu budov, jejich výstavbě, provozu i demolici, protože především při zohlednění celého životního cyklu budovy lze dosáhnout dlouhodobé udržitelnosti a efektivity. Dobrou zprávou je, že i veřejná podpora se zaměřuje na tuto oblast.

Článek původně vyšel v březnovém čísle časopisu Odpadové fórum, odborného měsíčníku pro průmyslovou a komunální ekologii.

Věděli jste například, že v České republice tvoří stavební odpad okolo 65 % veškerého odpadu? V kontextu toho, že některé klíčové zdroje důležité pro stavební průmysl se velmi rychle vyčerpávají, může stavební odpad představovat velmi zajímavou surovinu, kterou je možné zpětně ve stavebnictví využívat.

Například písek je surovina, jejíž množství celosvětově klesá, zmiňovány jsou i výrazy jako „písečná krize“ či „písečná mafie“. Česká republika je dnes v situaci, kdy se debatuje o rozšíření těžby písku, Ministerstvo životního prostředí řeší schvalování nových těžebních lokalit i rozšíření těch stávajících. Této situaci, kterou žene boom ve stavebním průmyslu, ale kontruje problematika ochrany pitné vody, neboť těžba se dostává pod úroveň podzemních vod. Podobná situace tu je i s kamenem jako stavebním materiálem. Jak tedy k otázce omezenosti zdrojů přistupovat? Řešení nabízí koncept cirkulární ekonomiky.

Lze to i jinak!

Dokonce i velcí developeři si již uvědomují, že tu máme alternativní zdroje a že lze k výstavbě přistupovat jinak. Například společnost Panattoni Europe dokázala v rámci projektu Panattoni Park Ostrov North zrecyklovat 98,7 % demoličního odpadu získaného ze zrušené továrny na výrobu trolejbusů. Získané druhotné suroviny využila při revitalizaci zastaralého brownfieldu. Za tento projekt si dokonce firma vysloužila první místo v soutěži „Přeměna odpadů na zdroje“, pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu.

V Česku se zateplovalo ve velkém, ale budovy nedýchají, upozorňují experti

Do konce příštího roku musí Česko dosáhnout více než 51 petajoulů nových úspor energie. Pro srovnání − jde o podobné množství energie, jaké elektrárna Dukovany vyrobila za loňský rok, a také zhruba o pětinu tuzemské roční spotřeby.

Nové modely užívání – nebojte se sdílet!

Plánovaný projekt nejvyšší budovy v Česku s názvem Top Tower společnosti Trigema má dokonce ambici získat certifikaci LEED Gold, což je druhý nejvyšší mezinárodně uznávaný standard v oblasti navrhování a výstavby environmentálně šetrných a udržitelných budov.

Nejen že se bude jednat o energeticky úspornou budovu, ale Top Tower bude cirkulární i z hlediska způsobu jejího využívání. Budova má být určena především k nájemnímu bydlení, zatímco v nižších podlažích budou kanceláře a prostory pro multifunkční kulturní centrum propojené s veřejně přístupnou střešní zahradou. V podzemí pak budou kapacitní parkovací místa, která budou nasdílena i pro širokou veřejnost s cílem využití těchto prostor v rozsahu 24/7.

Projekty nájemního bydlení hodlá spustit také developer Sekyra Group nebo finský developer YIT. Druhý zmíněný dokonce plánuje nabízet i služby sdílené ekonomiky, jako jsou sdílená auta, on-line služby nebo prádelny.

Cirkulární budova jako zdroj cenných materiálů

Nejen, že lze při výstavbě nebo rekonstrukci budov využívat druhotných zdrojů, ale při samotném návrhu je dobré myslet na to, že budova může být bankou cenných materiálů v případě její demolice v budoucnu. Technologie, které umožňují druhotné stavební materiály využívat, existují a dokonce mohou stavbu významně zlevnit. Získání takovýchto zdrojů je však důležité zajistit především při demolici, při které se na rozdělení na jednotlivé druhy materiálů již musí myslet.

Cirkulární budovy jsou například i modulární stavby, které se dají přemístit, když už nejsou v dané lokalitě potřebné, nebo naopak rozšířit. Tento koncept je ideální například pro školky, neboť může reagovat na demografický vývoj v dané lokalitě.

Cirkulární budovy jsou zároveň chytré budovy, které umí efektivně měřit svou spotřebu, mají rekuperaci tepla, zadržují dešťovou vodu a měří jednotlivé procesy tak, že ze získaných dat lze vycházet při dalších inovacích. Používání chytrých technologií dokáže významně zlepšit kvalitu vnitřního prostředí a komfortu uživatelů budov.

Cirkularita průmyslové budovy může dokonce představovat klíčovou konkurenční výhodu. Například v době bojů se suchem se snadno může stát, že fabrika bude dočasně odříznuta od zdrojů primární vody, výpadek výroby může být pro firmu fatální. Mít vlastní vodní cykly ve výrobě může být významnou konkurenční výhodou.

„Téměř nulovou spotřebu energie“ už má většina novostaveb, říká asociace

S novým rokem vstoupila ČR do další fáze postupného přechodu na energeticky úspornější domy. Větší novostavby už by měly plnit požadavky na „téměř nulovou spotřebu“. Zní to radikálně, ale nejedná se o velkou změnu oproti domům, které se staví teď.

Dotace pro cirkulární stavby

Environmentální šetrnost a udržitelnost jsou výzvou pro nové stavby, důležitým aspektem je ale také revitalizace starých budov, takzvaných brownfieldů. Cirkulární pohled je důležité aplikovat již při fázi plánování výstavby, jakým způsobem bude výstavba či rekonstrukce navrhnuta, jak bude budova využívat energie a další zdroje, jako je například voda, z jakých materiálů bude postavena či jakým způsobem mohou být použité materiály využity při její potencionální demolici. I do oblasti staveb zasahuje dotační podpora.

Dotační pomoc

Cirkulární budovy jsou především energeticky úsporné budovy. Takové budovy jsou energeticky soběstačné, spotřebovávají minimum nových zdrojů a neprodukují téměř žádné emise. Právě na úspory energie Ministerstvo průmyslu a obchodu rozděluje evropské dotace. Níže jsou uvedeny příklady opatření, která vedou k trvalému snížení spotřeby energie budov a na která lze získat dotaci:

  • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla,
  • modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu,
  • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů,
  • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy),
  • instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku,
  • zavádění a modernizace systémů měření,
  • regulace či instalace akumulace elektrické energie.

Ministerstvo průmyslu a obchodu dotačně podporuje také energeticky efektivní výstavbu pro využití v průmyslu, tedy výstavbu s vyšším energetickým standardem. Taková budova musí plnit parametry téměř nulové budovy podle příslušné vyhlášky, aby mohla být podpořena z veřejných peněz.

Místo rozpadlých hal sportoviště nebo byty. Odstraňování brownfieldů podporuje několik fondů

Ministerstvo průmyslu spustilo nový program pro revitalizaci nevyužívaných průmyslových nebo zemědělských areálů. Podporu lze získat i z evropských peněz. V Česku je takzvaných brownfieldů více než 11 tisíc.

Brownfieldy – pojďme rekonstruovat a opravovat již existující stavby!

Dlouhodobou snahou státu je podporovat regeneraci zastaralých průmyslových objektů, tzv. brownfields. I tato oblast je dotačně podporována. Dotace jsou poskytovány buď na rekonstrukci, nebo na demolici a výstavbu nového objektu. Nedávno se dotační podpora rozšířila vedle průmyslové výroby i na oblast cestovního ruchu. Dotačně je podporována i obnova zemědělských brownfieldů, a to za účelem podpory agroturistiky. Základním kamenem cirkulárních staveb je využívání druhotných surovin. Technologie na jejich zpracování na trhu dostupné jsou, dotační podpora má za cíl firmy motivovat k tomu, aby je firmy využívaly. Mezi podporovanými aktivitami je například zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností, zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny či zavádění inovativních technologií na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné. I zde se tedy nabízí využití při stavbách, především pro zpracovatele druhotných surovin.

Pár tipů na závěr

Je dobré přistupovat k udržitelnosti budov hned od začátku, tedy při samotném návrhu. Požadavky na šetrnou výstavbu je možné zohlednit při výběru dodavatelů. Důležité je posuzovat budovy z hlediska konceptu nákladů životního cyklu, sdílet prostory a využít je do maxima nebo hledat a využívat materiály, které jsou k dispozici, nebát se používat recykláty. A hlavně si ověřit, jakou finanční podporu je na cirkulární stavbu možné získat.

Nový plán pro oběhové hospodářství chce množství komunálního odpadu snížit na polovinu

Serveru EURACTIV.com se podařilo získat návrh plánu, díky kterému se má EU stát přeborníkem v oběhovém hospodářství.