Nový plán pro oběhové hospodářství chce množství komunálního odpadu snížit na polovinu

[© Shutterstock/NicoElNino]

Serveru EURACTIV.com se podařilo získat návrh plánu, díky kterému se má EU stát přeborníkem v oběhovém hospodářství.

Evropská komise zamýšlí ve svém očekávaném akčním plánu pro oběhové hospodářství zcela oddělit ekonomický růst od využívání přírodních zdrojů. Samotný návrh by měl být oficiálně předložen v březnu.

Podle dokumentu je hospodaření s materiály zodpovědné za zhruba 66 procent emisí CO2. Oběhovost materiálů se má proto stát hlavním motorem pro dosažení klimatické neutrality a má být i součástí národních klimatických plánů připravovaných členskými státy v rámci Pařížské dohody.

„Abychom zcela oddělili růst od využívání zdrojů, musíme změnit způsob produkce, prodeje, konzumace, obchodu a nakládání s odpady,“ píše se v úvodu nové strategie Komise.

Plán se sice ještě může změnit, odhaluje ale hlavní záměr Komise. Ochránci životního prostředí vysoké ambice Komise vítají.

„Návrh akčního plánu cirkulární ekonomiky ukazuje řadu slibných prvků, zejména ambice snížit naši spotřebu zdrojů v absolutních číslech a zajistit, že všechny produkty na evropském trhu plní standardy udržitelnosti,“ prohlásil člen Evropské environmentální kanceláře (EEB) Jean-Pierre Schweitzer.

„Velmi rádi vidíme cíle pro prevenci odpadu a snížení úrovně spotřeby zdrojů v absolutních číslech,“ uvedl Schweitzer pro server EURACTIV. „V případě cíle pro komunální odpad jsou plány velmi dobré,“ napsal Schweitzer s tím, že EEB delší dobu prosazovala tuto prioritu mezi 10 doporučeními pro transformaci odpadové politiky EU, které nedávno předložila.

2020: Oběhové hospodářství EU nabíhá do praxe. Pomalu, ale jistě

Spotřeba potravin  a jejich plýtvání roste stejně jako objem odpadu. EU už několik let usiluje o omezení tohoto trendu. Nástrojem pro to je oběhové hospodářství založené na recyklaci, předcházení vzniku odpadů a opětovném využívání výrobků.

Cirkulární ekonomika se stala klíčovým politickým tématem předchozí Komise Jeana-Clauda Junckera. Tehdejší místopředseda Frans Timmermans převzal osobní zodpovědnost za tuto agendu a nyní chce coby výkonný místopředseda Komise pro Zelenou dohodu pro Evropu a klima posunout cirkulární agendou dále.

Snížit komunální odpad na polovinu

Jedním z hlavních cílů nového plánu cirkulární ekonomiky je významně omezit komunální odpad.

„Množství komunálního odpadu by se mělo v nadcházejících 10 letech omezit o polovinu,“ slibuje dokument. O polovinu by se mělo snížit také užívání materiálových zdrojů, nicméně takový cíl je v dokumentu uveden v závorce, a bude tak ještě předmětem další debaty.

Komise chce také zabránit tomu, aby na unijní trh proudily výrobky, které nerespektují standardy udržitelnosti.

„Do roku 2030 by na evropském trhu měly zůstat jen bezpečnější, cirkulární a udržitelné produkty,“ uvádí dokument.

Environmentální organizace jsou k takovým závazkům opatrně optimistické, protože cíle pro snížení odpadu jsou stále předběžné a obsahují některé slabiny.

„Cíl pro zlepšení uhlíkové stopy používaných materiálů velmi vítáme. Potřebujeme cíl pro rok 2030, protože cíl do roku 2050 k rozběhnutí politické debaty nestačí,“ myslí si Schweitzer. Podle něj by měla EU cílit na 50procentní snížení uhlíkové stopy materiálů.

Kam s odpady a druhotnými surovinami. Doporučení pro přechod k oběhovému hospodářství

Přechod k oběhovému hospodářství je jednou z hlavních cest, jak úsporně využívat omezené přírodní zdroje, které musí Evropská unie ve velké míře dovážet. Členské země a Evropský parlament v současné době projednávají rozsáhlý legislativní balíček, který má EU na přechod …

Další mezerou v odhaleném plánu jsou podle odborníka chybějící cíle pro snížení průmyslového odpadu. Konkrétnější by měla být i specifická opatření v sektorech, jako je textil či nábytkářství.

„Doufáme, že Komise co nejdříve představí minimální požadavky v sektorových strategiích pro textil a stavebnictví. Udivuje nás, že nábytkářství tam nyní chybí,“ přiznal Schweitzer pro EURACTIV.

Členské státy by měly přijmout závěry k oběhovému hospodářství letos v říjnu.

Aktuální situace, vývoj, trendy a budoucnost energetického využití odpadů v EU

Lineární ekonomický model vytváří hory odpadu. Zahrnuje těžbu a zpracování primárních surovin, které, jakmile jsou použity, jsou následně vyhozeny.

Data o evropské cirkulární ekonomice

Plán pro oběhové hospodářství klade důraz také na digitální technologie, což by mělo spadat do agendy komisaře pro vnitřní trh Thierryho Bretona.

V plánu je doslova uvedeno, že databáze evropské cirkulární ekonomiky by se měla dále rozvíjet, aby zlepšila kvalitu, relevanci a dostupnost dat o produktech. V dokumentu se hovoří o elektronickém pasu produktů, který by obsahoval údaje o parametrech daného výrobku.

Co se týče spotřebitelů, i ti mají v plánu svou kapitolu. Komise totiž navrhuje zákaz tzv. greenwashingu, tedy marketingové strategie prezentující firmu jako ekologicky šetrnou, přestože tomu tak ve skutečnosti není.

Komise chce také do spotřebitelské legislativy přidat nové „právo na opravu“, díky kterému by měly být produkty snadno opravitelné, ať už díky dostupným opravárenským službám, nebo náhradním dílům.

Opravování musí být normální

Obrat 2 mld. Kč a téměř 2,4 mil. prodaných kusů zboží během 2 týdnů. Bilance loňského BlackFriday největšího online prodejce v ČR. Prodané zboží se jednou opotřebí. Při přechodu na cirkulární ekonomiku dbejme na to, aby se stalo v maximální míře zdrojem a ne odpadem.

Další iniciativy v plánu oběhové ekonomiky zahrnují:

 • nový předpis o obalových odpadech včetně základních požadavků na balení
 • úpravu pravidel o bateriích a vozidlech s ukončenou životností, které zajistí vysokou míru recyklace elektromobilů
 • revizi předpisů týkajících se nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
 • revizi pravidel o lodní přepravě odpadu tak, aby se zvýšil objem obchodu s odpady a sekundárními materiály
 • podporu obchodu se sekundárními surovými materiály na regionální úrovni ve snaze „harmonizovat národní kritéria pro výrobky s ukončenou životností a vedlejší produkty“ coby první krok k celounijním standardům.
 • bezpečnější složení chemikálií bez látek škodlivých pro lidské zdraví a životní prostředí
 • přísnější pravidla pro ověřování a označování bioplastů
 • komplexní strategii pro textil a oblečení s cílem povzbudit trh pro cirkulární textilie
 • zajištění pitné tekoucí vody na veřejných místech, a omezit tak používání balené vody
 • strategii pro udržitelné stavebnictví
 • požadavky na eko-design pro IT produkty a „celounijní systém odměňování za vracení nebo přeprodej starých mobilních telefonů“ s cílem prodloužit jejich životnost a zvýšit recyklaci
 • podporu cirkulárního globálního hodnotového řetězce v obchodních jednáních, s „globální dohodou o plastech“, která by se zaměřila na design výrobků a sběr odpadu.

Samotný návrh plánu EK pro oběhové hospodářství lze nalézt zde.