Jsou recyklované plasty bezpečné pro balení potravin? EU si zřejmě myslí, že ano

© Pixabay

Unie se připravuje na zrychlené schválení 140 procesů recyklace plastů určených k balení jídla a nápojů, a to navzdory varováním, že takto recyklované plasty mohou obsahovat toxické chemikálie škodící lidskému zdraví.

Evropská komise ve své lednové strategii pro plasty oznámila, že „rychle dokončí schválení více než stovky procesů recyklace“, jejichž produktem jsou recyklované plasty užívané pro balení jídla a nápojů.

Poté, co je EU schválí, bude možné používat recyklované plasty při výrobě obalových materiálu pro jídlo a nápoje, jako jsou například PET lahve.

„Konečná lhůta pro přijetí je konec roku 2018,“ řekla mluvčí Evropské komise v Bruselu Anca Paduraruová.

Netransparentní rozhodovací proces

Rozhodnuto bude na základě jednání ve výborech, jedná se tedy o stejný systém rozhodovacího procesu, který byl použit při schvalování glyfosátu, kontroverzního herbicidu vyráběného společností Monsanto.

Odhlasováno. Kontroverzní glyfosát se bude v EU používat dalších 5 let

Členské země dnes měly poslední příležitost k tomu, aby prodloužily licenci pro prodej glyfosátu, látky, která může mít neblahý vliv na lidské zdraví. Příležitosti využily, a to i přes odpor více než milionu občanů EU.

Jakmile výbory dospějí k rozhodnutí (k čemuž pravděpodobně dojde někdy na podzim tohoto roku), Evropský parlament nebude mít možnost toto rozhodnutí změnit, jelikož ihned vstoupí v platnost, sdělila Paduraruová redakci EURACTIV.com.

Právě toho se obávají některé environmentální organizace, které již varovaly před rizikem kontaminace potravin v případě jejich kontaktu s toxickými látkami v recyklovaných plastech.

„Vždy tady bude riziko. Mnoho typů plastů během procesu zpracovávání odpadu absorbuje chemikálie a poté je velice složité tyto chemikálie v průběhu recyklace eliminovat,“ řekla Floriana Cimmarustiová, generální ředitelka neziskové organizace Safe Food Advocacy Europe (SAFE).

„Takže riziko kontaminace potravin je zřetelně větší u recyklovaných plastů nežli v případě plastů nově vyrobených,“ sdělila Cimmarustiová v rozhovoru pro EURACTIV.

V nejhorším případě se jedná o vysoce toxické látky, jako jsou zpomalovače hoření obsažené v elektrických přístrojích, které se recyklací mohou dostat do obalových materiálů následně určených pro jídlo a nápoje, vysvětlila Cimmarustiová.

„Existují případy, kdy byly plasty nevhodné pro styk s potravinami zrecyklovány s cílem použít je k balení jídla a nápojů. Brómované zpomalovače hoření byly v těchto plastech opakovaně nalezeny, což jasně ukazuje, že v procesu recyklace byla zpracovávána odpadní elektrická a elektronická zařízení. A to není dovoleno,“ dodala ředitelka SAFE.

Evropský úřad o recyklovaných plastech nepochybuje

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uznává, že užití recyklovaných plastů pro styk s potravinami je citlivým tématem, které vyžaduje speciální pozornost.

„Z úhlu pohledu našeho Úřadu jsme povinni garantovat bezpečnost, samozřejmě i v případě užívání recyklovaných plastů,“ řekl výkonný ředitel EFSA Bernard Url.

„Problémem recyklovaných plastů jsou především kontaminanty pocházející z jejich předchozího používání, tzv. legacy chemicals,“ doplnil Url.

V případě materiálů přicházejících do kontaktu s jídlem je úroveň kontroly pochopitelně vyšší. „Existují faktory určující bezpečnost užití recyklovaných plastů, jako je například míra pronikání nebezpečných látek při kontaktu plastu s potravinami. A my musíme dohlédnout na to, aby tyto limity nebyly překročeny,“ vysvětlil ředitel EFSA.

Poplatek za plasty jako zdroj rozpočtu EU? V oběhovém hospodářství nedává smysl, říkají čeští europoslanci

Členské země by v budoucnu mohly do unijní kasy platit za nerecyklované plastové obalové odpady. Pomůže to ale v přechodu na oběhové hospodářství, které cílí na minimalizaci odpadu? EU kvůli němu přijala celý velký legislativní balíček.

Úřad je nicméně přesvědčen, že procesy recyklace, které mají být schváleny Evropskou unií spolu, nenesou žádné riziko. EFSA již zaujala stanovisko ke všem 140 procesům recyklace, přičemž 137 z nich označila jako bezpečné. Vyhodnocení rizikovosti zbylých třech procesů bylo neprůkazné, uvedli pro EURACTIV představitelé Úřadu.

Ekologové se však obávají, že vyhodnocení rizikovosti recyklovaných plastů neposkytuje dostatečné záruky, především proto, že se soustředí pouze na začátek procesu recyklace, a nikoli na dokončený produkt, který je jejím výsledkem a přichází do styku s potravinami.

Kromě toho, důležité části dokumentů, které měla EFSA k dispozici, jsou z obchodních důvodů důvěrné, tedy neveřejné. Cimmarustiová uvedla, že ji tato situace značně připomíná proces týkající se glyfosátu.

„V případě glyfosátu byla stěžejní část dat vyňata z textu nebo začerněna. Obávám se, že se v otázce recyklovaných plastů se děje to samé, tedy že nemáme k dispozici všechna data,“ upozornila Cimmarustiová.

Cimmarustiová považuje za klíčové, že neexistuje nezávislý vědecký posudek pro data předložená průmyslovými žadateli. „Přezkum by měla provést nezávislá laboratoř na náklady žadatelských společností. Neměli bychom věřit pouze výzkumům provedeným těmito společnostmi, taková je ale nyní situace,“ řekla.

Kontaminanty obsažené v recyklovaných plastech

Tzv. „legacy chemicals“, tedy kontaminanty nalezené v recyklovaných plastech, jsou v současnosti zakázané toxické látky, které ale díky recyklaci starých plastů mohou znovu vstoupit do zásobovacího řetězce.

Otázka, jak tento problém vyřešit, se stala trnem v oku společnostem, které se zabývají s nakládáním s odpady. Jedná se například o firmy Suez a Velia, které jsou v EU zastoupeny obchodní organizací FEAD.

„Dokud bude hrozit, že by se na trh mohly dostat nebezpečné látky, tak společnosti, které se zabývají recyklací, se s tím problémem budou muset vypořádat. Výzvou je tedy eliminovat kontaminanty a dosáhnout výroby materiálů bez těchto toxických látek,“ řekla FEAD, asociace reprezentující Evropské odpadové hospodářství.

Nicméně, FEAD věří, že tento problém může být vyřešen. Asociace vydala prohlášení, ve kterém vyzývá regulační orgány Evropské unie, aby „nařídily produkci nápojových obalů vyráběných s nejméně 25 % podílem recyklovaných plastů, a to do roku 2025.“

Komise chce zakázat jednorázové plastové výrobky

Ve snaze lépe chránit životní prostředí a omezit znečištění oceánů dnes Evropská komise navrhla zákaz jednorázových plastových brček, nádobí i některých dalších plastových výrobků na jedno použití.

„Ano, jsme si jisti, že jsme schopni poskytnout výrobcům to, co k naplnění nařízení tykajícího se recyklovaných plastů, potřebují,“ sdělila referentka FEAD, Aurore Mouretteová.

Žádná politická kontrola

Ekologové jsou ale přesvědčeni, že schvalovací proces EU je uspěchaný a postrádá potřebný politický dohled.

„Evropský parlament by měl být zahrnut do rozhodovacího procesu proto, aby bylo patřičně ochráněno zdraví spotřebitelů,“ řekla Cimmarustiová. „Myslím si, že přijmout 140 procesů recyklace v takto krátké době je příliš uspěchané.“

Navzdory ožehavosti tohoto tématu, rozhodovací proces zvolený Komisí neponechává žádný prostor pro důkladný politický dohled, řekl představitel exekutivy EU.

„Konečným datem pro přípravu zhruba 140 návrhů měl být začátek letošního léta,“ řekla mluvčí Komise Paduraruová.

„Poté musí být všechny návrhy předloženy k hlasování stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva složenému z expertů jmenovaných všemi členskými státy EU, které je naplánované na podzim,“ sdělila dále mluvčí.

Po hlasování výboru budou návrhy přijaty v rámci přezkumného postupu, pokračovala Paduraruová. „Což za předpokladu přijetí návrhů znamená, že Rada a Parlament nebude disponovat lhůtou pro podání připomínek, a dojde tedy k přímému přijetí návrhů Komisí,“ řekla.

Výbory EU jsou za tento postup v rozhodovacím procesu kritizovány. A byl to právě stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva, který povolil obnovení licence glyfosátu.