Zahraniční obchod ČR v roce 2004

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

czechtrade

Základní vývojové trendy zahraničního obchodu České republiky v roce 2004.

V roce 2004 zaznamenala česká ekonomika další zvýšení své výkonnosti, když zrychlila růst na 4 % při zlepšení vývoje struktury výdajových položek HDP.

Z vnějších podmínek pak na český zahraniční obchod příznivě působil zejména vstup do Evropské unie, umožňující širší zapojení do mezinárodní směny.

 • Obrat zahraničního obchodu tak v meziročním srovnání vzrostl o 22,7 % při rychlejším meziročním přírůstku vývozu (index 125,0) než dovozu (index 120,5). Tím ZO ČR zaznamenal výrazně vyšší dynamiku ve srovnání s tempem růstu, kterého bylo dosaženo v roce 2003.

 • Struktura tohoto nárůstu znamenala také příznivější změnu poměru mezi vývozem a dovozem, když oproti podílu 48,8 % za rok 2003 se export v roce 2004 zvýšil na 49,7 %, tj. o 0,9 procentního bodu, přičemž krytí dovozu vývozem meziročně narostlo o 3,5 bodu na 98,7 %.

 • Důsledkem tohoto vývoje byl výrazný meziroční pokles pasiva obchodní bilance za leden až prosinec 2004 na 22,3 mld.Kč, které bylo o 47,5 mld.Kč nižší než ve stejném období roku 2003.

 • Příznivě se vyvíjel obchod se zeměmi s vyspělou ekonomikou, s nimiž se kladné saldo meziročně zvýšilo o 46,8 mld.Kč na 148,5 mld.Kč (vlivem obchodu s Evropskou unií, s níž aktivum dosáhlo 225,8 mld. Kč při meziročním zvýšení o 71,4 mld.Kč, na rozdíl od ostatních vyspělých zemí u nichž bilanční deficit meziročně narostl o 24,6 mld.Kč na 77,3 mld.Kč).

 • Kladné saldo vyplynulo také z obchodu s evropskými zeměmi s přechodovou ekonomikou, a to ve výši 27,7 mld.Kč při meziročním nárůstu o 7,2 mld.Kč.

 • Podařilo se také poměrně výrazně meziročně snížit pasivum z obchodu s rozvojovými zeměmi, a to o 11,4 mld.Kč na 55,1 mld.Kč.

 • Malé meziroční zlepšení záporného salda bylo také dosaženo v obchodu se Společenstvím nezávislých států v rozsahu 0,6 mld.Kč (na 57,9 mld.Kč).

 • Na druhé straně však opět značněji meziročně narostlo pasivum z obchodu s ostatními státy, a to o 14,8 mld.Kč na podstatných 84,0 mld.Kč.

 • Z komoditního hlediska největší bilanční aktivum přinesla skupina strojů a dopravních prostředků v rozsahu 133,9 mld.Kč při meziročním zvýšení o 63,0 mld.Kč.

 • Naopak, nejvyšší bilanční deficit zaznamenaly chemikálie v částce 87,7 mld.Kč při meziročním nárůstu o 3,8 mld.Kč.

 • V teritoriální struktuře se meziročně ve vývozu zvýšil podíl rozvojových zemí (o 0,3 bodu na 3,2 %), Společenství nezávislých států (rovněž o 0,3 bodu na 2,4 %) a evropských zemí s přechodovou ekonomikou (o 0,2 bodu na 2,3 %). Pokles podílu na českém vývozu na druhé straně nastal u zemí s vyspělou ekonomikou (o 0,5 bodu na 91,6 %) a u ostatních zemí o 0,1 bodu na 0,5 % celkového českého exportu.

 • V dovozu se meziročně zvýšil podíl zemí s vyspělou ekonomikou o 1,2 bodu na 81,8 %. Stagnovaly podíly importu z evropských zemí s přechodovou ekonomikou a z ostatních zemí, zatímco účast rozvojových zemí a Společenství nezávislých států meziročně na celkovém českém dovozu poklesla.

 • I nadále trvala největší koncentrace českého exportu a importu na evropský trh, zejména čtyři sousední země, mezi nimiž dominovalo Německo.

 • Díky úspěšné snaze českých vývozců byla zaznamenána výrazná bilanční aktiva s Německem, Slovenskem, Rakouskem, Velkou Británií a Nizozemskem.

 • Na druhé straně značně převažující dovoz nad vývozem vytvořil vysoká bilanční pasiva z obchodu s Čínou, Japonskem a Ruskem.

 • Komoditně byla celková výše vývozu i nadále výrazně ovlivňována exportem strojů a dopravních prostředků, které dosáhly meziročního nárůstu o 26,2 %, když současně zvýšily svůj podíl v celkovém exportu na 50,6 %.

 • I na celkovou výši dovozu měly významný vliv stroje a dopravní prostředky, které při meziročním nárůstu o 19,0 % dosáhly podílu 42,2 % na souhrnném importu ČR.

 • Vývoz položek zařazených do High Technology Products se meziročně zvýšil o 19,3 % a nárůst jejich dovozu představoval 13,7 %.

 • Ve struktuře dovozu podle užití nejvyšší podíl registrovalo i nadále výrobní užití se 49,3 % na celkovém importu.

 • Vývozní ceny měřené výběrovým indexem (včetně kurzového pohybu) se v roce 2004 oproti roku 2003 průměrně zvýšily o 3,7 %, zatímco dovozní ceny v průměru narostly o 1,6 %.

 • Největší vývozci s hodnotou exportu nad 1 mld.Kč, reprezentující necelé procento všech vývozců, zabezpečili v roce 2004 58,6 % českého exportu, a to při meziročním nárůstu o 245,1 mld.Kč.

 • Téměř polovinu českého dovozu (49,6 %) v hodnotě cca 850 mld.Kč realizovali rovněž největší importéři s výší importu nad 1 mld.Kč.

Dynamika zahraničního obchodu

V roce 2004 dosáhl obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 3 449,7 mld.Kč, čímž se v meziročním srovnání zvýšil o 638,1 mld.Kč a zaznamenal tak výrazně vyšší dynamiku ve srovnání s tempem růstu, kterého bylo dosaženo v roce 2003. Struktura tohoto nárůstu představovala také příznivější změnu poměru mezi vývozem a dovozem, když oproti podílu 48,8 % za rok 2003 se export v roce 2004 zvýšil na 49,7 %, tj. o 0,9 procentního bodu. Krytí dovozu vývozem přitom meziročně narostlo o 3,5 bodu na 98,7 %.

Dynamika vývozu v roce 2004 byla v meziročním srovnání vyšší rovněž ve všech čtvrtletích. Pohybovala se od indexu 113,0 v prvním čtvrtletí do meziročního nárůstu o 33,1 % ve druhém kvartálu, kdy byla ve srovnání s ostatními čtvrtletími v relativní úrovni nejvyšší. Ve třetím kvartálu však meziroční nárůst oproti druhému čtvrtletí poklesl na index 128,2 a ve čtvrtém čtvrtletí pak dále na index 125,5.

V hodnotovém vyjádření registroval export ve 2. čtvrtletí 2004 vysoký nárůst oproti 1. kvartálu, a to v částce 76 126 mil.Kč, zatímco ve 3. čtvrtletí poklesl pod úroveň druhého kvartálu, a to o 26 610 mil.Kč. Čtvrté čtvrtletí pak zaznamenalo nejvyšší vývoz v částce 458 286 mil.Kč, což představovalo oproti 3. kvartálu nárůst v rozsahu 32 181 mil.Kč.

Nejnižší měční vývoz byl zaznamenán v lednu, a to ve výši 108 063 mil.Kč. Na druhé straně nejvyšší hodnotová úroveň exportu byla registrována v listopadu v částce 166 581 mil.Kč.

Také dovoz byl v relativní úrovni ve všech čtvrtletích meziročně vyšší. Jeho vývoj vykázal obdobnou tendenci jako vývoz. Meziroční nárůst v prvním čtvrtletí byl v relativní úrovni realizován indexem 111,1, aby kulminoval ve 2. kvartálu meziročním zvýšením o 30,8 %. Další čtvrtletí však zaznamenala klesající meziroční dynamiku nárůstu (třetí kvartál s indexem 123,3 a čtvrté čtvrtletí při indexu 116,8).

V absolutním vyjádření dovoz ve 2. čtvrtletí překročil výši importu dosaženou v 1. kvartálu o 87 089 mil.Kč, zatímco ve 3. čtvrtletí poklesl pod úroveň druhého kvartálu o 30 139 mil.Kč. Čtvrté čtvrtletí pak zaznamenalo nejvyšší čtvrtletní dovoz v částce 465 947 mil.Kč, což představovalo proti třetímu kvartálu nárůst v rozsahu 33 653 mil.Kč.

Obdobně jako v exportu byla nejnižší měční hodnotová úroveň dovozu zaznamenána v lednu (v částce 107 936 mil.Kč) a nejvyšší pak v listopadu v rozsahu 163 070 mil.Kč.

Zbylou část analýzy naleznete zde: