Recese v EU pomohla zlepšit kvalitu ovzduší

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: hinnamsaisuy.

V Evropě v roce 2009 došlo v důsledku hospodářské krize ke zlepšení kvality ovzduší. Vliv na to měla mimo jiné nižší poptávka po energiích, která vedla k poklesu emisí vznikajících při výrobě elektřiny. Vyplývá to ze studie, kterou představila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA).

K největšímu poklesu došlo u emisí oxidů síry (SOx), které mezi roky 2008 a 2009 zaznamenaly propad od 21 %. Snížily se ale také emise dalších znečišťujících látek, které vznikají při výrobě elektřiny. O 10 % poklesly v uvedeném období shodně emise oxidů dusíku (NOx) a pevných částic.

Vysoké koncentrace oxidů dusíku mohou způsobovat záněty dýchacích cest a narušovat funkci plic. Pro dýchací systém jsou nebezpečné i pevné částice.

Zpráva o inventuře emisí, kterou sestavuje Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), uvádí, že navzdory zlepšení, k nimž došlo v roce 2009, může být kvalita ovzduší stále na poměrně nízké úrovni, zejména ve městech.

Z čísel, které EEA připravila pro Evropskou hospodářskou komisi OSN v rámci Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států, se ale zdá, že úrovně znečištění u všech sledovaných látek dlouhodobě klesají.

Od roku 1990 poklesly emise SOx v EU o 80 %, emise oxidu uhelnatého (CO) o 62 %, emise nemethanových těkavých organických sloučenin o 55 % a NOx o 44 %.

Emise NOx poklesly také v sektoru silniční dopravy, konkrétně o 42 %. Podle EEA to způsobilo zejména montování třícestných katalyzátorů do osobních aut a přísnější regulace emisí u nákladních vozidel.

I přesto je ale sektor dopravy největším zdrojem emisí NOx a CO a na celkových emisích se podílí ze 42 % (v případě NOx) a ze 34 % (v případě CO).

Ze nedávné studie EEA vyplývá, že emise oxidů dusíku přesáhnou v roce 2010 strop stanovený v rámci směrnice o národních emisních stropech o 17 %. Podle odhadů strop překročí 10 členských zemí.

Od roku 1990 vzrostly také emise z vnitrostátní a mezistátní letecké přepravy. Přestože mezi roky 2008 a 2009 poklesly o 6 %, v porovnání s rokem 1990 se stále jedná o 79% nárůst.

Velká část znečišťujících látek, konkrétně NOx v případě silniční dopravy, pochází podle EEA z „rozptýlených“ zdrojů a do ovzduší je mohou vypouštět neurčité zdroje, které lze těžko omezit.

Autoři zprávy si ve zprávě stěžují ale i na obtíže při shromažďování a porovnávání dat. Některé členské státy prý agentuře nedodávají úplné údaje.