Průzkum: Dánové produkují nejvíce městského odpadu

Podle nového průzkumu občané EU vyprodukovali v roce 2007 průměrně 522kg městského odpadu na hlavu. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) předpovídá, že se toto množství do roku 2020 zvýší na 680kg a to za předpokladu, že současná míra spotřeby přetrvá.

Průzkum evropského statistického úřadu Eurostatu, který byl zveřejněn včera 9. března, ukazuje, že množství vyprodukovaného odpadu se „výrazně liší“ stát od státu.

Množství odpadu vyprodukovaného na hlavu sahalo od 294kg v Česku do 801kg v Dánsku, což odráží rozdíly v chování spotřebitelů v jednotlivých členských zemích, neboť městský odpad do značné míry sestává z odpadu vyprodukovaného domácnostmi.

Po Dánech vyprodukovali nejvíce odpadu Irové (786kg) a Kypřané (754kg), kdežto Rumuni, Lotyši, Poláci a Slováci vyprodukovali méně než 400kg na hlavu.  

Celkové množství městského odpadu sestává z odpadků zlikvidovaných systémem třídění odpadu. Kromě odpadu z domácností je v něm zahrnut i odpad z malých podniků a úřadů. Zemědělský a průmyslový odpad v něm obsažen není.

Podle stejných statistik se metody likvidace odpadu výrazně liší napříč Evropskou Unií. Odpad se nejvíce recykluje v Německu (46%), Belgii (39%) a ve Švédsku (37%). Bulharsko sváží 100% svého odpadu na skládky, Rumunsko 99%, Litva 96%, Malta 93% a Polsko 90%.

Dalšími metodami jsou spalování a kompostování. Spalování je oblíbené v Dánsku (53%), Lucembursku (47%) a ve Švédsku (47%), kdežto kompostování v Rakousku (38%) a Itálii (33%).

EEA předpovídá pětadvaceti procentní narůst městského odpadu mezi lety 2005 a 2020, způsobený „několika faktory, jakými jsou hospodářská aktivita, demografické změny, technologické inovace, životní styl a povaha výroby a spotřeby“. Podíl průměrného Evropana se má vyšplhat na 680kg a to „hlavně kvůli předpokládanému trvalému růstu osobní spotřeby a současným trendům ve spotřebě“.

Nakládání s odpadem a recyklační postupy jsou základem snah Evropské Unie chránit životní prostředí. Nedávno byla revidována rámcová směrnice o odpadech.