OSN v roce 2011 spustí Mezivládní platformu pro biologickou rozmanitost

Rozhodnutím Valného shromáždění OSN z minulého měsíce vznikne na půdě OSN v tomto roce nová mezivládní platforma pro biologickou rozmanitost. Měla by vládám radit, jak chránit přírodní biodiverzitu a ekosystémy.

Biologická rozmanitost – různorodost ekosystémů, druhů a genů – je přírodním bohatstvím Země. Spolu se změnou klimatu představuje ubývání biologické rozmanitosti celosvětově největší ekologickou hrozbu a způsobuje výrazné hospodářské ztráty i zhoršení životních podmínek.

To si uvědomuje i většina světových vlád, a proto dala na zasedání Valného shromáždění OSN 20. prosince 2010 zelenou novému mezivládnímu orgánu, který by měl analyzovat stav v jednotlivých zemích a pomáhat národním vládám s ochranou svých ekosystémů a přírodní rozmanitosti.

Od Mezivládní platformy pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES) se zejména očekává, že dokáže nabídnout vhodné politiky, které by zvrátily negativní trend úbytku přírodní biodiverzity a zvýraznily její význam pro národní ekonomiky.

IPBES má podporu Evropské unie

Ministři životního prostředí sedmadvacítky se na podzim minulého roku shodli, že budou vznik IPBES, která by navázala na úspěch Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), podporovat. Podle ministrů by měly vědecké studie z pera IPBES „zvýšit veřejné povědomí o biologické rozmanitosti a k jejímu zohlednění při politickém rozhodování“.

Zvláštní pozornost by měla různorodost ekosystémů, druhů a genů získat především v oblastech těžby nerostných zdrojů a dále pak v zemědělství, lesnictví, dopravě a turistickém průmyslu.

Země sedmadvacítky přitom počítají s „vývojem a aplikací inovativních finančních mechanismů“, které by měly pokrýt náklady na ochranu biodiverzity, stejně jako s eliminací dotací, které přírodní rozmanitost poškozují.

Biodiverzita jako byznys

Biodiverzita má podle OSN také nezanedbatelný význam pro globální i národní ekonomiku, který by neměl být přehlížen. Zdravé lesy, čistá voda a další ekosystémy mají „cenu několika bilionů dolarů“.

Pro integraci biodiverzity do ekonomických systémů již také existují vhodné studie. Například v rámci Iniciativy pro zelenou ekonomiku (Green Economy Initiative), která vznikla na půdě OSN, lze využít poznatků studie s názvem Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB).

Iniciativa TEEB si dala tu práci a pokusila se spočítat ekonomickou hodnotu půdy, lesů nebo pitné vody, aby dokázala přesvědčit politiky o zavedení principu „kdo znečišťuje, ten platí“.

Iniciativa také navrhuje zavedení tržních mechanismů, například dodatečných daní, které by podpořily udržitelné hospodaření s přírodními zdroji. Podle jejích autorů se v ochraně ekosystémů ukrývají ekonomické příležitosti, například v podobě ekologických produktů a služeb.

První jednání Mezivládní platformy pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby je plánováno už na počátek roku 2011. IPBES tak pravděpodobně odstartuje ve stejné době jako Mezinárodní rok lesů a Mezinárodní desetiletí biodiverzity, které začínají v lednu tohoto roku.