Evropský parlament schválil omezení pesticidů

Evropský parlament v úterý hlasoval ve prospěch omezení toxických pesticidů a to i navzdory tomu, že s takovým zákazem ostře nesouhlasí země jako jsou Velká Británie, Španělsko nebo Maďarsko. Parlament navíc požaduje, aby se zlepšilo vyhodnocování dopadů této legislativy na zemědělskou produkci a potraviny.

Souvislosti:

Obavy z dopadů využívání pesticidů přiměly v červenci 2006 Evropskou komisi ke zveřejnění „balíčku k pesticidům“. Cílem těchto opatření je ochrana zdraví a životního prostředí před nadměrným využíváním pesticidů v zemědělství.

Balíček obsahuje zcela nové nařízení, které zpřísňuje využívání pesticidů a pravidla pro jejich schvalování na území EU, a rámcovou směrnici, jejíž součástí jsou společné cíle a požadavky na trvale udržitelné používání pesticidů.

Diskuse s aktéry, kterých se legislativa dotkne, se v první řadě zaměřila na změnu vyhodnocovacích kritérií. Jednalo se o posun od vyhodnocování rizik konkrétního využití problematických přípravků (risk-based assessment) k vylučovacím kritériím při posuzování látek podle jejich nebezpečnosti (hazard-based assessment). Návrh, který by znamenal zákaz některých látek, které jsou potenciálně nebezpečné z hlediska lidského zdraví a životního prostředí, se setkal s nadšeným přijetím ze strany ekologických sdružení a ostrou kritikou ze strany výrobců a uživatelů.

Vyjednavači z členských zemí EU a Evropský parlament dospěli ke kompromisní dohodě v prosinci loňského roku.

Témata:

Stále je ještě zapotřebí aby balíček formálně schválila Rada ministrů, která je ovšem stále rozdělena na dva tábory a to i navzdory kompromisu, k němuž Parlament a Rada dospěli krátce před vánocemi.

Dohoda bude znamenat zákaz celé řady nebezpečných látek, které představují potenciální hrozbu pro lidské zdraví a životní prostředí a nutí členské státy k udržitelnějšímu způsobu využívání pesticidů.

S dohodou nesouhlasí ovšem Velká Británie, Irsko, Španělsko a Maďarsko. Podle jejich názoru tato legislativa vážně ovlivní zemědělskou produkci a povede k růstu cen potravin. Tyto čtyři země nemají v Radě dostatečný blokující menšinu pro kvalifikované hlasování v Radě. Ta proto bude moci balíček schválit jako tzv. „bod A“ (tj. přijato bez diskuse).

„Dohoda, o níž se hlasovalo je spolehlivá a závazná,“ uvedla mluvčí Rady a dodala, že nařízení týkající se využívání pesticidů a schvalovacích procedur vstoupí v platnost hned jakmile bude zveřejněno v Úředním věstníku EU.

Řekla ale, že o směrnici o udržitelném využití pesticidů je možné do jisté míry uvažovat jako o „méně závazné“, neboť směrnici je možné při transpozici do národního práva interpretovat volněji. Směrnice obsahuje řadu implementačních opatření, které je třeba dále specifikovat v rámci procedury komitologie. To dává jejím odpůrcům šanci, jak přijetí některých opatření pozdržet nebo zmírnit konkrétní opatření.

Ti, kteří s dohodou nejsou spokojeni mohou navíc využít ve střednědobém horizontu využít vyhodnocování účinnosti legislativy a téma znovu otevřít zejména poté co bude ustavena nová Evropská komise a sestaven Evropský parlament.

Další kroky:

  • Nařízení vstoupí v platnost ještě během letošního roku. Pesticidy, které jsou podle současné legislativy volně dostupné na trhu bude možné prodávat až do doby, než skončí doba jejich platnosti.

  • Členské státy budou muset směrnici o udržitelném využívání pesticidů transponovat do svého právního řádu nejpozději začátkem roku 2011.