EU a Švýcarsko budou jednat o společném trhu s emisemi

Evropská unie a Švýcarsko zahájí v příštím roce rozhovory o společném trhu s emisními povolenkami. Ministři životního prostředí sedmadvacítky k tomu včera (20. prosince) udělili mandát Evropské komisi.

Švýcarská vláda a Evropská komise by měly v příštím roce zasednout k jednacímu stolu a domluvit podmínky švýcarského přístupu k unijnímu trhu s emisemi (Emission Trade System, ETS). Na včerejším jednání Rady EU k tomu Evropskou komisi pověřili ministři životního prostředí.

ETS je první a největší mezinárodní trh s emisními povolenkami na světě. V roce 2007 dosahoval hodnoty 28 miliard eur. Kromě států sedmadvacítky zahrnuje od roku 2008 také Norsko, Lichtenštejnsko a Island.

Přistoupením Švýcarska se unijní trh s emisemi, zaměřený na snižování množství vypouštěných skleníkových plynů, rozšíří o jednu z nejčistších zemí na světě. V žebříčku kvality životního prostředí, který sestavily prestižní americké univerzity Yale a Columbia, se Švýcarsko v roce 2009 umístilo na prvním místě.

Nepřekvapí proto, že Švýcarsko disponuje také vlastním ETS, který je dobrovolnou alternativou ke spotřební dani na paliva. V současnosti zahrnuje zhruba 40 firem a pokrývá 6,9 % z 52 milionů tun emisí CO2, které Švýcarsko ročně vyprodukuje.

Od roku 2012 ETS i pro leteckou dopravu

Do EU ETS je v současné době zahrnuto přibližně 11.000 zařízení, což odpovídá asi 50 % celkových emisí CO2 v EU a zruba 40 % celkových emisí skleníkových plynů v EU.

Jedná se zejména o zařízení s vysokými emisemi v energetickém a teplárenském průmyslu a vybraných energeticky náročných průmyslových odvětvích, jež představují spalovny, ropné rafinerie, koksovny, železárny a ocelárny, cementárny, sklárny, vápenky, cihelny, keramičky, celulózky a papírny.

Po tříleté pilotní fázi v letech 2005-2008 spojené se získáváním zkušeností byly na obchodovací období 2008-2012 zavedeny přísnější emisní stropy, které by měly členským státům EU zásadním způsobem pomoci dosáhnout cílů stanovených v rámci Kjótského protokolu.

Od roku 2012 dojde k rozšíření ETS na emise z letecké dopravy směřující na evropská letiště i z nich.

V roce 2013 má být systém EU ETS renovován a rozšířen, aby mohl hrát ústřední roli při plnění cílů EU při snižování emisí do roku 2020.

Jak fungují emisní povolenky?

Podstatou systému EU ETS je jeho společná „měna“ – emisní povolenky. Jedna povolenka poskytuje právo vypustit jednu tunu CO2. Členské státy mají v současné době vypracovat národní alokační plány pro každé obchodovací období a v nich rozplánovat, kolik povolenek jednotlivá zařízení každý rok obdrží.

Limit neboli strop pro celkové množství povolenek povede k tomu, že některé společnosti jich nebudou mít dostatek a budou je muset nakupovat.

Společnosti, které své emise udrží pod úrovní, mohou nadbytečné povolenky za cenu vytvořenou stávající nabídkou a poptávkou prodat. Firmy, které budou mít problém udržet množství emisí v rozmezí určeném povolenkami, mají na výběr z několika možností.

Mohou podniknout opatření, kterými své emise sníží (např. investovat do efektivnějších technologií nebo využívat energetické zdroje méně náročné na produkci uhlíku). Mohou si také na trhu nakoupit další povolenky nebo učinit obojí.

Tato pružnost zajišťuje snižování emisí nákladově co nejefektivnějším způsobem.

Většina povolenek byla doposud zařízením přidělována zdarma – přinejmenším 95 % během úvodní fáze a nejméně 90 % v průběhu fáze 2 (2008-2012).

Ačkoliv jsou povolenky přidělovány pouze podnikům zařazeným do systému EU ETS, kupovat a prodávat je na trhu stejným způsobem jako ony mohou i všichni ostatní – jednotlivci, instituce, nevládní organizace a další.