MMR pomáhá prostřednictvím IROP k lepšímu uplatnění na trhu práce

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě výzvy na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. K dispozici je téměř 593 mil. korun. Žádosti lze podávat od 18. 11. 2016.

„Výzvy zkompletovaly široký výčet aktivit a specifických cílů našeho operačního programu a žadatelé tak mohou připravovat projekty v celém spektru podpory IROP. Ty právě vyhlášené se zaměřují na podporu infrastruktury pro vzdělávání v různých oblastech, které jsou v souladu s potřebami regionů. Cílem těchto výzev je zajistit dostatečné kapacity pro rozvoj dovedností v klíčových kompetencích dětí a dospělých v dalším vzdělávání k lepšímu uplatnění na trhu práce,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Vyhlášené výzvy č. 56 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ a č. 57 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“ jsou zaměřeny na podporu rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družiny a školních klubů, vzdělávacích a školících centra a dalších subjektů podílejících se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání. Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání. Podporovány budou přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání; rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.); nákup pozemků a staveb; pořízení vybavení budov a učeben; pořízení kompenzačních pomůcek.

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je připraveno u 56. výzvy přes 151 mil. korun a u 57. výzvy téměř 353 mil. korun. Národní spolufinancování činí u 56. výzvy max. přibližně 26,7 mil. Kč a u 57. výzvy přibližně 62,3 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 20 mil. korun a minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 mil. korun. 

Více informací k vyhlášené 56. výzvě, která je zaměřena na správní obvody obcí s rozšířenou působností, kde se nenachází sociální vyloučené lokality, naleznete zde a k 57. výzvě, která je zaměřena na správní obvody obcí s rozšířenou působností, kde se nachází sociálně vyloučené lokality (SVL), na tomto odkazu. Podpora je tedy cílena na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahu.