Program Prosperita

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

czechinvest agentura

Výzkum a vývoj jsou v poslední době poměrně často skloňovanými výrazy, a to především v souvislosti s dohady ohledně nastavení nového systému přidělování státních dotací jednotlivým výzkumným ústavům a vědeckým společnostem. Součástí diskusí je rovněž polemika, zda by věda a výzkum neměly být více provázané s ostatními sektory české ekonomiky. V zahraničí je takto nastavený systém běžným standardem a výzkumné záměry jsou financované nejen ze státních peněz, ale i ze soukromých zdrojů.

Státní podpora by proto měla vést k prolomení bariéry mezi podnikateli a vědci a nastolení spolupráce takovým způsobem, aby z vědeckých výsledků profitovala ekonomika. Nejvyspělejší státy světa si velmi dobře uvědomují, že podpora inovací, výzkumu a vývoje je pro zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky a růst životní úrovně obyvatel důležitá, a podle toho se také řídí.

Prosperita

Výzkumné aktivity jsou u nás financovány převážně formou grantů a dotací ze státního rozpočtu, od poloviny minulého roku ještě přibyly i zdroje Evropské unie. Jednou z možností je i program Prosperita vyhlášený v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání ministerstva průmyslu a obchodu, jehož cílem je podpora infrastruktury pro posilování vazeb výzkumu a vývoje na průmysl. Zvláštní pozornost přitom program věnuje vytváření infrastruktury pro zakládání a fungování podnikatelských inkubátorů a vědeckotechnických parků, stejně jako center pro transfer technologií. Zdroje vyhrazené na tento program tedy nejsou určeny na přímou podporu výzkumných záměrů, ale na podporu infrastruktury, která je pro fungování výzkumné sféry nezbytná. Podpora je poskytována formou dotace, jejíž maximální výše může činit 75 % uznatelných nákladů projektu. Dotace je proplácena zpětně, žadatel proto musí prokázat dostatek finančních prostředků na realizaci celého projektu.

Podnikatelský inkubátor

Program pomáhá vytvořit zázemí nejen pro zavedené výzkumné firmy, ale podporuje také začínající malé a střední inovační firmy, jejichž hlavním předmětem podnikání je vývoj nových výrobků, technologií či služeb a jejich uvedení na trh. To je významný krok kupředu, jelikož podpora začínajících firem, často založených studenty ještě na vysoké škole, které mají dobrý nápad, ale nedostatek finančních prostředků na jeho realizaci, dosud v českých podmínkách chyběla. Program tedy pomáhá vytvářet takové podmínky, aby mladé inovační firmy mohly realizovat své nápady do konečné podoby a v rozumném časovém horizontu je také nabídly na trhu. Takto nastartované firmy už pak většinou nemají problém najít soukromého investora.

Podpora začínajícím inovačním firmám je poskytována formou zvýhodněného nájmu a cenově zvýhodněných poradenských a jiných služeb. Jejím zprostředkovatelem je provozovatel podnikatelského inkubátoru, který rovněž může podporu obdržet, a to zejména na výstavbu či rekonstrukci objektů, technickou a dopravní infrastrukturu, nezbytné náklady na vybavení kancelářských prostor, dále dotaci na poskytování zvýhodněného nájmu, poradenství, školicí a vzdělávací akce atd. V praxi to vypadá zhruba takto. Provozovatel inkubátoru sám vyhledává vhodné začínající výzkumné firmy, kterým nabídne možnost sdílet společné prostory, společné laboratoře a celkové zázemí podnikatelského inkubátoru za zvýhodněných podmínek – například tři roky zvýhodněného nájmu, cenově zvýhodněné poradenství pro začínající firmy (start up), cenově zvýhodněné konzultační služby apod. Smlouva se uzavírá zpravidla na tři roky, po uplynutí tohoto období musí firma podnikatelský inkubátor opustit. V ideálním případě odejde do vědeckotechnického parku, se kterým podnikatelský inkubátor rovněž spolupracuje. Vazba podnikatelského inkubátoru na vědeckotechnický park, stejně jako vazba na vysokou školu či výzkumný ústav (případně jinou instituci terciárního vzdělávání), je základní podmínkou programu. Cílem tohoto opatření je především zajištění kontinuity podpořeného projektu a následné zastřešení výzkumné firmy vědeckotechnickým parkem.

Vědeckotechnický park

Právě ve vědeckotechnickém parku se protínají světy mladých inovačních firem a zavedených společností. Základním pojítkem je výzkum a vývoj. Podpora z programu Prosperita je poskytována budoucímu provozovateli parku, přičemž by se mělo jednat o subjekt, který má s podobnými projekty zkušenosti. Dotaci může využít zejména na výstavbu či rekonstrukci objektů, technickou a dopravní infrastrukturu, zařízení kancelářských prostor, cestovní náklady spojené s úspěšným založením, fungováním a rozvojem VTP, náklady na propagaci, semináře, workshopy apod. V praxi to vypadá podobně jako v případě podnikatelského inkubátoru, pouze s tím rozdílem, že vědeckotechnický park firmám neposkytuje cenově zvýhodněný nájem či jinou provozní podporu. Hlavními přínosy pro firmy v parku jsou sdílení prostor, laboratoří i informací, úspory nákladů na propagaci, publicitu, administrativu atd., stejně jako možnost spolupráce na společných výzkumných projektech. V ideálním případě může vědeckotechnický park sloužit nejen jako cílová stanice pro zavedené výzkumné společnosti, ale rovněž jako subjekt zastřešující podnikatelský inkubátor a centrum pro transfer technologií.

Centrum pro transfer technologií

Velkou překážkou, která v současné době brzdí přenos výsledků výzkumu z akademické sféry směrem do průmyslového sektoru, je nedostatečné propojení výzkumných ústavů a vysokých škol s výrobními subjekty. Přitom efektivní spolupráce je nejlepší cesta k rozvoji a popularizaci vědy. Podpora z programu Prosperita proto směřuje i na zřizování center pro transfer technologií koordinující činnosti, které není schopna zajistit akademická sféra (poradenství, marketing, databáze partnerů pro technologický vývoj atd.) či výrobní sféra (aplikovaný výzkum a vývoj, efektivní spolupráce s vysokými školami či výzkumnými ústavy atd.). Tato centra neprovozují vlastní výzkumná pracoviště ani neprovádějí vlastní ověřování transferovaných technologií. Většinou se jedná o kancelář s několika kvalifikovanými zaměstnanci, kteří sbírají informace o nabídce vědecko-výzkumných institucí i požadavcích průmyslu. Jedná se tedy nejen o transfer technologií, ale i oboustrannou výměnu informací. Hlavním cílem je pružná reakce výzkumu na skutečné potřeby průmyslu v rozumném časovém horizontu.

Centrum pro transfer technologií spolupracuje s výzkumnými institucemi a vysokými školami a své služby poskytuje na úrovni domácí i mezinárodní. Jedná se mimo jiné o poskytování odborného poradenství a poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví, průmyslového vlastnictví, dále pořádání technologických a kooperačních burz, účast na výstavách, konferencích a seminářích, zajišťování zdrojů pro rozvoj firem apod. Centrum může rovněž doporučovat podnikatelské záměry inovačních firem společnostem rizikového kapitálu, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. V případě potřeby by měla pomoci výzkumným firmám podnikatelské záměry vypracovat.

Na okraj

Česká vláda letos investuje do vědy a výzkumu 16,5 miliardy Kč, což odpovídá 0,57 % HDP. Brusel přitom po všech členských zemích žádá, aby do roku 2010 zvýšily veřejné výdaje do výzkumu a vývoje na 1% HDP a i díky strukturálním fondům investice do vědy a výzkumu pomalu rostou. Podpora vědy a výzkumu by měla vést ke zrychlení růstu evropské ekonomiky i životní úrovně. Tak by se i podmínky našich vědců mohly zlepšit natolik, že nebudou nuceni odcházet do zahraničí za vidinou lepšího výdělku a veřejného uznání.