Zveřejněny nové Strategické pokyny Společenství pro kohezní politiku

Evropská komise zveřejnila zprávu týkající se nových Strategických pokynů Společenství v oblasti kohezní politiky pro nadcházející programové období 2007 – 2013.

Hlavním cílem zprávy nazvané „Kohezní politika na podporu růstu a pracovních příležitostí: Strategické pokyny Společenství, 2007 – 2013“ je definice hlavních priorit politiky hospodářské a sociální soudržnosti (kohezní politiky) s ohledem na ekonomický růst a pracovní příležitosti. Zpráva je výsledkem dlouhých neformálních rozhovorů a diskusí mezi představiteli Evropské komise a členskými státy.

Zpráva určuje tři hlavní priority kohezní politiky pro nové programovací období:

  • učinit Evropu atraktivnějším místem pro investice a práci (např. zlepšení infrastruktury, podpora obnovitelných a alternativních technologií);
  • znalosti a inovace pro růst (např. zvýšení a zlepšení investic do výzkumu a technologického rozvoje, rozvíjení informační společnosti);
  • více a lepší pracovní příležitosti (např. flexibilita pracovního trhu, zvýšení investic do lidského kapitálu).

Strategické pokyny Společenství představují pro členské státy důležité vodítko pro stanovení vlastních priorit pro kohezní politiku. Tyto priority by jednotlivé státy měly zahrnout do svých Národních akčních programů pro růst a pracovní příležitosti.

Komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová komentovala publikování zprávy následovně: „Strategické pokyny Společenství jsou podstatným aspektem úsilí Komise úzce spojit kohezní politiku s Lisabonskou agendou pro růst a pracovní příležitosti. Pokyny jsou chybějícím pojítkem mezi našimi nařízeními a regionálními programy.“

Současně se zveřejněním pokynů byl zahájen konzultační proces, do kterého se může zapojit každý, kdo má zájem se k této problematice vyjádřit. Konzultace s veřejností potrvá do 30. září 2005. Poté by měla být vypracována konečná verze Strategických pokynů Společenství.