Vyhlášeno výběrové řízení na projekty globálního vzdělávání

Rozvojové středisko Ústavu mezinárodních vztahů společně s North-South Centre Rady Evropy vyhlásilo výběrové řízení na projekty, které jsou zaměřeny na podporu globálního vzdělávání.

Celkem se jedná o čtyři tématické oblasti, na které mohou být jednotlivé projekty zaměřeny. Jedná se tedy o rozvojové vzdělávání, multikulturní výchovu, environmentální vzdělávání včetně podpory výchovy k trvale udržitelnému rozvoji a zmapování globálního vzdělávání a jeho jednotlivých oblastí (multikulturní výchova, rozvojové vzdělávání a environmentální vzdělávání) v ČR.

Podmínkou je, že všechny projekty musí být řešeny z hlediska globálního vzdělávání. Zároveň by se měly vztahovat k mezinárodně přijatým Miléniovým rozvojovým cílům. Ty jsou následující:

  • odstraňovat extrémní chudobu a hlad;
  • zpřístupnit základní vzdělání pro všechny;
  • prosazovat rovnost pohlaví a posílit postavení žen;
  • omezit dětskou úmrtnost; zlepšit zdraví matek;
  • bojovat proti HIV/AIDS, malárii a ostatním přenosným nemocem; prosazovat princip trvalé udržitelnosti ve vztahu k životnímu prostředí;
  • vytvářet globální partnerství pro rozvoj.

Projektové žádosti mohou předkládat občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, církevní právnické osoby, vysoké školy, střední školy a vědecké a výzkumné instituce.

Výstupem projektů by měla být určitá vzdělávací aktivita (např. seminář, školení, metodická příručka). Projekty musí být realizovány na území České republiky v tomto roce. Prostředky musí být zúčtovány do 15.12.2005. Projektové žádosti je nutné zaslat do 27. června 2005 na adresu: Rozvojové středisko ÚMV, Nerudova 3, 118 50 Praha 1.