Výbor regionů: Do boje s klimatickou změnou zapojte i regiony

Podle Výboru regionů mohou snahy mezinárodního společenství vypořádat se s klimatickou změnou přijít vniveč, pokud se v nich nedá větší prostor regionům.

„Přístup ´shora dolů´, který zcela opomíjí subnárodní (místní či regionální) orgány, nepovede při řešení příčin klimatické změny k žádnému pokroku,“ prohlásila německá liberální politička Nicola Beer (FDP), která zastupuje hesenskou regionální vládu ve Výboru regionů.

Beer je autorkou stanoviska Výboru k mezinárodní politice vůči klimatické změně, která byla v Bruselu přijata 1. prosince. Dokument představil několik doporučení, jak by měla Evropská unie a potažmo členské státy vůči klimatické změně postupovat a kudy vede nejlepší cesta ke snižování emisí skleníkových plynů.

„Pracujeme krůček po krůčku, od spodu nahoru,“ popsala Beer snahy evropských regionů redukovat jejich vlastní emise CO2. Jako konkrétní příklad uvedla investice do energetické úspornosti a udržitelné dopravy.

„Práce evropských regionů by měla jít účastníkům mezinárodní klimatické konference v Cancúnu (probíhá od 29. listopadu do 10. prosince; pozn. red.) příkladem. Úsilí na úrovni místních a regionálních orgánů je totiž mnohem důležitější než kdy předtím,“ nechala se v průběhu prosincového (1.-2. prosince) plenárního zasedání Výboru regionů slyšet německá politička.

Vytvářejme územní pakty

Na plenárním zasedání Výboru regionů, který sdružuje 344 zástupců z orgánů místní i regionální samosprávy ze všech členských států EU, také vystoupil předseda Evropské komise José Manuel Barroso, který dal německé poslankyni za pravdu.

„Bez vůdčího postavení regionálních a místních zástupců, kteří musí přispívat k propagaci Evropy, není možné získat srdce a mysl občanů. Jste pro Unii klíčovými články,“ sdělil přítomným Barroso. „Od samého počátku bylo mým cílem zapojit do (hospodářské) strategie (Evropské komise) Evropa 2020 široké spektrum partnerů včetně Výboru regionů a místních a regionálních orgánů,“ dodal.

V této souvislosti předseda Komise zdůraznil důležitost vytváření tzv. územních paktů. „Jsme velkými zastánci vaší myšlenky územních paktů. Budu naléhat na členské státy, aby přijaly účast všech subjektů v územních paktech,“ řekl Barroso.

Podstatou této myšlenky je vytvořit fungující partnerství mezi evropskými, vnitrostátními, regionálními a místními veřejnými orgány, a to zejména pokud jde o koncepci a provádění hlavních cílů a stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020.

S Barrosem souhlasila i Mercedes Bresso, předsedkyně Výboru regionů. „Místní a regionální orgány spravují dvě třetiny všech veřejných investic, a tudíž je jejich podpora klíčová pro dosažení cílů strategie Evropa 2020. Jsme připraveni spolupracovat s Komisí, členskými státy a Evropským parlamentem, aby byly tyto cíle splněny. K tomu musí dojít na základě rovného postavení a regiony a města nesmí být považovány za pouhé prováděcí orgány.“